Back to Back Issues Page
Ezine Blom Letselschade, Issue #004
January 06, 2012
Dag,

Welkom bij deze vierde nieuwsbrief van Marco Blom – arts/medisch adviseur, specialist in letselschade.

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, klik dan hier.

Jaargang 2, nr. 1
6 januari 2012

Abonneren op deze nieuwsbrief? Klik hier.


In dit nummer:

1) Actuele ontwikkelingen chronisch post whiplash syndroom
2) Gratis manifest nu te downloaden


Actuele ontwikkelingen chronisch post whiplash syndroom

In de hedendaagse letselschadepraktijk zijn er weer ontwikkelingen v.w.b. het chronisch post whiplash syndroom.

Er zijn partijen die zich op het standpunt stellen dat in geval van een chronisch post whiplash syndroom geen lichamelijke oorzaak voor de klachten en beperkingen van iemand met een chronisch post whiplash syndroom kan worden gevonden. Met andere woorden er kan geen letsel worden geobjectiveerd.

Vervolgens is de redenering van deze partijen dan dat er dus geen sprake kan zijn van ongevalgerelateerde invaliditeit maar ook, en dat is veel belangrijker, dat er geen sprake kan zijn van ongevalgerelateerde beperkingen. Hier speelt dus dat de medische verklaring voor de klachten en beperkingen in geval van een chronisch post whiplash syndroom zou ontbreken.

Het is juist, dat medici niet kunnen aangeven wat er exact beschadigd is, maar dat de nek bij een zogenaamde whiplash een duidelijke verrekking ondergaat is wel duidelijk. Er zijn schokkende filmpjes die dit kunnen bevestigen. Er zijn bijvoorbeeld proeven gedaan in het leger. Verder is door diverse medici duidelijk gemaakt in recente wetenschappelijke artikelen dat een deel van de mensen die een whiplash hebben gehad en die dus een chronisch post whiplash syndroom hebben ontwikkeld, wel degelijk blijvende beperkingen hebben.

De NVN, de vereniging van neurologen, vindt dat in geval van een post whiplash syndroom geen invaliditeit kan worden vastgesteld en dat geen beperkingen kunnen worden geduid.

Betekent dit dan dat de zaak gesloten moet worden en dat het slachtoffer geen schadevergoeding kan krijgen?

Nee, dat betekent het niet. Er kunnen dan andere vakspecialisten worden ingeschakeld om wel beperkingen te duiden. Hierbij kan men denken aan een psychiater, maar ook aan een verzekeringsarts. Er zijn diverse varianten denkbaar en het e.e.a. hangt mede af van de opstelling van de wederpartij, de verzekeraar of het bedrijf dat door de verzekeraar is ingeschakeld om haar belangen te behartigen.

Komen partijen er onderling niet uit dan kan de rechter worden ingeschakeld, al dan niet om een onderdeel van het meningsverschil tussen beide partijen voor te leggen. Dit noemt men een zogenaamd deelgeschil.

Omdat in de letselschadewereld al langer duidelijk is dat bepaalde klachten en beperkingen na een ongeval niet goed medisch zijn te verklaren, m.n. de verschillende pijnsyndromen waaronder ook het chronisch post whiplash syndroom behoort, heeft men in een commissie goed nagedacht en zich gebogen over deze problematiek. Met niet goed medisch te verklaren wordt bedoeld dat er geen duidelijke lichamelijke afwijking kan worden benoemd die verantwoordelijk is voor de blijvende klachten en beperkingen. Men heeft daartoe o.a. een nieuwe vraagstelling voor de in te schakelen experts (o.a. neurologen, orthopedisch chirurgen en psychiaters) ontwikkeld, de zogenaamde IWMD vraagstelling (IWMD staat voor Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen).

De essentie van deze vraagstelling is de juridische causaliteit. Dat betekent dat men de klachten en beperkingen die iemand heeft gehouden na een whiplash, dus de klachten en beperkingen van iemand met een chronisch post whiplash syndroom, in de eerste plaats en dus nog voordat er een medische verklaring voor wordt gezocht, die er nu niet is, juridisch gaat benaderen. Voor het vaststellen van oorzaak en gevolg is namelijk allereerst de juridische benadering aan de orde.

Voor een jurist is het in geval van een schadevergoeding uiteraard van belang als er ook een medische verklaring kan worden gegeven. In veel gevallen is dit uiteraard wel goed mogelijk. Te denken valt bijvoorbeeld aan vele ongevallen waarbij meteen na het ongeval duidelijk is dat er iets gebroken is.

Het komt er op neer dat in de IWMD vraagstelling aan een arts wordt gevraagd om te beschrijven welke klachten en beperkingen men had voor en na het ongeval. Het verschil wordt dan juridisch gezien gerelateerd, c.q. toegerekend aan het ongeval.

Het gaat zoals u hebt kunnen lezen om nogal ingewikkelde en complexe materie. Dit betekent dat u zich goed moet laten bijstaan door een terzake deskundige belangenbehartiger die gebruik maakt van een ervaren medisch adviseur die goed thuis is in deze materie en die zich op de hoogte blijft stellen van de laatste ontwikkelingen op medisch maar ook op juridisch terrein.

Ik kan u verwijzen naar dergelijke terzake deskundige belangenbehartigers.


Gratis manifest nu te downloaden

Via de website is een gratis manifest te downloaden met belangrijke tips en adviezen voor het letselschadeslachtoffer. Met dit manifest kunt u weloverwogen beslissen hoe u zich wilt laten bijstaan als letselschadeslachtoffer of hoe u een letselschadeslachtoffer in uw omgeving kunt laten bijstaan.

U mag het manifest verder verspreiden. Doe een ander een plezier en verwijs door naar het manifest op de website.


© 2012 Letselschade-expert.com
Vindt u de artikelen in deze nieuwsbrief zinvol en wilt u ze gebruiken? Dat mag met bronvermelding, met verwijzing naar de website: www.letselschade-expert.com.

Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen, of suggesties voor deze nieuwsbrief of de website?

Ik hoor het graag!!

Welke informatie vindt u nuttig? Waar wilt u meer over weten? Vertel het me via het contactformulier op de website.

Als u deze nieuwsbrief informatief vindt, doe dan een collega of relatie en mij een plezier en stuur hem door.

Als u deze nieuwsbrief van een collega of relatie doorgestuurd hebt gekregen en als u de nieuwsbrief ook wilt ontvangen dan kunt u zich hier inschrijven.

Met vriendelijke groet,

Marco Blom
www.letselschade-expert.com


Back to Back Issues Page