Gratis manifest voor u als letselschadeslachtoffer

Hoe kiest u als letselschadeslachtoffer de beste belangenbehartiger? Ontdek de geheimen van de letselschade gezien door de bril van een medisch adviseur die aan de zijde van het letselschadeslachtoffer staat.

Met dit manifest:

  • Kunt u weloverwogen beslissen hoe u zich wilt laten bijstaan als letselschadeslachtoffer of hoe u een letselschadeslachtoffer in uw omgeving kunt laten bijstaan.
  • Voorkomt u het nemen van verkeerde beslissingen in een voor u al kwetsbare periode. Ik deel mijn kennis op grond van mijn jarenlange ervaring als arts en als medisch adviseur aan de kant van het slachtoffer.
  • Vergeet u geen schadeposten en leert u wanneer u in aanmerking kunt komen voor vergoeding van de door u geleden schade.
  • Krijgt u inzicht in wat u liever niet moet doen en waarmee u terughoudend zou moeten zijn.
  • Wordt u deelgenoot van een uniek concept waardoor u nog veel beter in staat bent om een goede belangenbehartiger te vinden.

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Ezine Blom Letselschade.


U ontvangt het manifest vrijwel direct digitaal na uw aanmelding. U abonneert u dan ook tevens op de gratis nieuwsbrief met het laatste nieuws over letselschade bezien vanuit het perspectief van het letselschadeslachtoffer...

  • Verdere uitleg en kennismaking met mijn unieke werkwijze waarbij het belang van patiënten en letselschadeslachtoffers centraal staat.
  • Actuele ontwikkelingen, onder andere belangrijke uitspraken van de rechterlijke macht.
  • Achtergronden bij de diverse vormen van letsel. U kunt letsel oplopen in bijvoorbeeld het verkeer, op het werk, of door bepaalde medische behandelingen in het ziekenhuis.

Genoeg redenen dus om het manifest en de nieuwsbrief direct aan te vragen.

Dat gaat heel eenvoudig:

Vul hierboven uw emailadres en uw voornaam in. Klik op "Subscribe" (aanmelden) en u krijgt dan een email die u vraagt om de inschrijving te bevestigen.

Marco Blom zal uw emailadres niet aan derden geven! Uw emailadres is veilig.

U kunt zich ook op de RSS-feed van deze website abonneren. Dan krijgt u automatisch updates via uw RSS-reader binnen. Klik hiervoor op de oranje RSS-knop onder het menu.


Lees in het archief de reeds gepubliceerde nieuwsbrieven.

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn