Disclaimer

M. Blom, arts/medisch adviseur biedt na nader persoonlijk overleg de mogelijkheid u door te verwijzen naar een deskundige belangenbehartiger die na doorverwijzing verantwoordelijk is voor de behandeling van uw letselschadezaak. Doorverwijzing geschiedt op basis van de verstrekte medische informatie. Rechten kunnen aan deze doorverwijzing niet worden ontleend. Tevens wordt elke aansprakelijkheid afgewezen voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met de doorverwijzing naar een deskundige belangenbehartiger. Uiteraard blijft M. Blom, arts/medisch adviseur wel verantwoordelijk voor de door hem gegeven medische adviezen in geval hij na doorverwijzing optreedt als de medisch adviseur van de deskundige belangenbehartiger.

M. Blom, arts/medisch adviseur kan in voorkomende gevallen ook doorverwijzen naar deskundige belangenbehartigers waarvoor hij zelf niet optreedt als medisch adviseur. In dat geval wordt ook alle aansprakelijkheid afgewezen voor de medische advisering.

Hoewel bij de samenstelling van de website de grootste zorgvuldigheid in acht werd genomen kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie compleet, actueel en/of volledig juist is. Er wordt wat dat betreft dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade ontstaan door de beschikbaar gestelde informatie evenmin ten gevolge van toegang en gebruik van deze website.

De beschikbaar gestelde informatie is bedoeld om verschillende vormen van letselschade onder de aandacht te brengen van letselschadeslachtoffers. Bij de behandeling van uw zaak door een deskundige belangenbehartiger zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de medische aspecten door de medisch adviseur die de deskundige belangenbehartiger zal bijstaan. Voor de op deze website aangeboden informatie blijven alle rechten (o.a. auteursrechten) behouden voor de eigenaar van deze website.

De aangeboden informatie op deze website, inclusief de tekst van de disclaimer en van het privacy statement, kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Wanneer op de website hyperlinks naar internetsites van derden worden weergegeven is het gebruik daarvan volledig voor eigen risico van degene die gebruik maakt van een dergelijke hyperlink. Er wordt wat dat betreft geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud, de waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op internetsites die door middel van een hyperlink kunnen worden bezocht.

Door M. Blom, arts/medisch adviseur is een aantal domeinnamen geregistreerd. De hoofddomeinnaam is letselschade-expert.com. Deze website is gehuisvest op servers van internetbedrijf SiteSell. Anonieme statistische informatie wordt op de server van het internetbedrijf verzameld maar de identiteit van de bezoeker van de website wordt hieruit in principe niet afgeleid. Het is wel mogelijk. Internet is namelijk niet volledig veilig. Volledig anoniem surfen is niet mogelijk. Het is mogelijk om via uw IP-adres gegevens van een bezoeker te achterhalen. Dat is inherent aan het gebruik van het internet.

Communicatie per email en of via een vragenformulier is eveneens niet volledig veilig. Ook dit is inherent aan het gebruik van het internet. Het is in theorie voor kwaadwillende personen en partijen mogelijk tijdens het verzenden de inhoud te onderscheppen. Dit veiligheidsrisico is weliswaar gering maar valt niet volledig uit te sluiten. Wanneer men absoluut verzekerd wil zijn van geheimhouding dan dient men te reageren per briefpost. Uiteraard is een geldig retour postadres dan wel noodzakelijk om de correspondentie te kunnen waarborgen.

Van Disclaimer naar de homepage


Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn