Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp (aov zzp)

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp – Gelukkig sluiten steeds meer zelfstandig werkende ondernemers en professionals een aov verzekering af.

Er is steeds meer aanbod op de markt en uw arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken (aov vergelijken) met andere aanbieders loont de moeite. Een arbeidsongeschiktheid verzekering biedt een goed vangnet in het geval u letsel oploopt of ziek wordt waardoor u uw arbeid (gedeeltelijk) niet meer kunt verrichten. Toch is er ook nog steeds een grote groep mensen die zich niet verzekerd heeft. Een flink percentage van de onverzekerden geeft aan dat men de maandelijkse premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp, de kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering te hoog vindt.

Conflictsituaties

Dat uw verzekeraar bij arbeidsongeschiktheid ook het bedrag uitkeert waar u op rekent, is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Vaak ontstaan er conflictsituaties tussen de verzekeraar en de verzekerde. De verzekeraar betwist bijvoorbeeld dat u voor 100% arbeidsongeschikt bent of stelt dat u minder arbeidsongeschikt bent dan u denkt. Zo'n conflictsituatie is erg vervelend. Het betekent letterlijk dat u naast uw fysieke klachten ook nog eens zonder arbeidsinkomen komt te zitten.

Cruciaal in het traject om tot uitkering te komen is de medische beoordeling door een deskundige arts. Deze zal eventueel met hulp van derden objectiveerbaar en aantoonbaar moeten vaststellen in welke mate u arbeidsongeschikt bent. De verzekeraar laat zich meestal bijstaan door eigen artsen, medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen. Ten einde zeker te stellen dat ook uw belang in voldoende mate wordt gediend is het belangrijk dat u zich ook laat bijstaan door een specialist.

Premievrijstelling

De mate waarin u arbeidsongeschikt wordt verklaard, bepaalt bijvoorbeeld de in de toekomst te betalen premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige. U krijgt vaak premievrijstelling voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Dus het kan u naast het directe inkomensvoordeel nog een extra premievoordeel opleveren als het arbeidsongeschiktheidspercentage geen 50% is, maar bijvoorbeeld 75% (uw kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp dalen dus). En eenzelfde letsel kan in het ene beroep meer arbeidsongeschiktheid betekenen dan in het andere beroep. Een pianist die zijn duim verliest zal zeer waarschijnlijk eerder 100% arbeidsongeschikt worden verklaard dan een timmerman.

De letselschadepraktijk leert dat er vaak veel discussie is tussen verzekeraar en verzekerde over de juiste interpretatie van de polisvoorwaarden van de aov, vooral als iemand met letselschade moeilijk aantoonbare klachten heeft. Dat is vaak ook het geval bij ziekte. De verzekeraar kan in zulk soort gevallen besluiten dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. En daarmee hoeft u natuurlijk niet akkoord te gaan.

Leg uw casus voor

Laat u altijd bijstaan in geval van arbeidsongeschiktheid. Uw belang is niet gelijk aan het belang van de verzekeraar. Ik kan u wijzen op uw rechten, helpen met uw claim mocht u een beroep moeten doen op uw arbeidsongeschiktheidverzekering zzp. Ik ben zelf ook zelfstandig ondernemer, ik begrijp u situatie dus van binnenuit.

In de gezonde jaren betaalt u een hoge premie voor het geval u letsel oploopt of ziek wordt en arbeidsongeschikt raakt. Mocht u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken, zorg dan in ieder geval dat de betaalde premie zich terugbetaalt in een juiste uitkering mocht u niet meer kunnen werken of een omscholing moeten volgen naar een ander beroep.

Als er geen deskundige medisch adviseur aan te pas komt dan is het vaak moeilijk om uw recht op basis van de afgesloten polis te halen.

In geval u uw rechtsbijstandsverzekering heeft ingezet is het ook de vraag of de verzekeraar een deskundige medisch adviseur heeft ingezet.

In mijn praktijk word ik ingeschakeld door de cliënt zelf, door de rechtsbijstandverzekeraar, door de belangenbehartiger van de cliënt, maar ik kan ook verwijzen naar een belangenbehartiger en het medisch advies verzorgen.

Voor een goede medische beoordeling is het uiteraard nodig te beschikken over het medisch dossier en de polisvoorwaarden.

Elders op deze website geef ik meer achtergrond over mijzelf en de manier van werken.

Voor verdere informatie over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp en het claimen van de juiste uitkering kunt u contact met mij opnemen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp naar de homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn