Mislukte plastische chirurgie

Plastische chirurgie is vaak noodzakelijk maar in veel gevallen bepaald niet. Iemand die ernstig letsel heeft opgelopen, c.q. verminkt is geraakt, na een (bedrijfs)ongeval eventueel in combinatie met ernstige brandwonden moet vaak vele plastisch chirurgische operatieve ingrepen ondergaan met als doel de functie van de aangedane lichaamsdelen zo goed mogelijk te verbeteren.

Medisch noodzakelijk of cosmetisch gewenst?

Vaak is plastische chirurgie medisch gezien niet strikt noodzakelijk maar spelen cosmetische factoren een overwegende rol. Toch is deze scheiding in een aantal gevallen niet zo duidelijk. Het is namelijk heel goed invoelbaar dat iemand psychisch erg te lijden heeft van bepaalde lichaamsdelen (bijvoorbeeld flaporen, onderontwikkelde, c.q. te kleine borsten of te grote borsten) en dat daardoor de plastisch chirurgische, c.q. cosmetische ingreep toch medisch gezien noodzakelijk wordt geacht. Te denken valt aan patiënten die depressief zijn en die zelfs rond kunnen lopen met zelfmoord plannen. In dit soort gevallen wordt een dergelijke ingreep ook vaak gewoon vergoed door de zorgverzekeraar.

Een grote groep patiënten wil dus om puur cosmetische redenen plastische chirurgie ondergaan. Een dringende medische reden is dan dus niet voorhanden. Men wil met een beter uiterlijk voor de dag komen. Men wil bijvoorbeeld geen rimpels, grotere of juist kleinere borsten, meer volume van de billen, geen of minder neerhangende oogleden, vollere lippen, een neuscorrectie, een facelift, een buikwandcorrectie of minder vet.

Bij een deel van deze patiënten kan een onderliggend gevoel van onzekerheid een rol spelen bij de beslissing iets te willen veranderen aan het uiterlijk. Dit gevoel van onzekerheid kan reeds in de (vroege) jeugd zijn ontstaan. Het is de vraag of een plastisch chirurgische ingreep dit gevoel zal kunnen wegnemen. Waarschijnlijk in een deel van de gevallen wel maar in een ander niet onbelangrijk deel zeker niet. In mijn praktijk heb ik meegemaakt dat zelfs vele chirurgische ingrepen dit gevoel niet hebben kunnen doen wegnemen. Dit gevoel van onzekerheid hoeft namelijk helemaal niet gerelateerd te zijn aan het uiterlijk van iemand. Hoe het precies zit met dit gevoel van onzekerheid zou beoordeeld moeten worden door een psycholoog of door een psychiater, uiteraard voordat een behandelaar überhaupt instemt met een bepaalde behandeling. Dit is echter (nog) geen standaard onderdeel van de behandeling.

Body dysmorfic disorder”

Ter verduidelijking moet een bepaalde, overigens niet vaak voorkomende, psychiatrische aandoening, namelijk de “body dysmorfic disorder” genoemd worden. Mensen die hieraan lijden hebben een verkeerd zelfbeeld en kunnen zelfs van een kleine onvolkomenheid tot niets meer komen omdat men alleen nog maar bezig is met de kleine onvolkomenheid. Het moge duidelijk zijn dat deze categorie van patiënten van de wal in de sloot wordt geholpen indien zij geopereerd zouden worden vanwege de kleine onvolkomenheid. Men zal niet tevreden zijn met het resultaat en het gevaar van hernieuwde ingrepen, o.a. door steeds verder te gaan shoppen, ligt dan op de loer. Psychiatrische hulp is hierbij geboden.

Rol van de media

Inmiddels zijn er diverse TV programma’s die proberen duidelijk te maken dat het volkomen normaal is om iets aan het uiterlijk te laten veranderen. Er wordt een bepaald ideaal beeld gecreëerd waarbij o.a. fotomodellen als voorbeeld worden gesteld. Er wordt een bepaalde norm in het leven geroepen en als men afwijkt van deze norm dan ligt een verandering richting de in het leven geroepen norm voor de hand. Althans dat wil men u doen geloven. Zo wordt de druk opgevoerd om mensen te bewegen iets aan hun uiterlijk te veranderen. Door de betreffende cosmetisch chirurgische industrie, want dat is het inmiddels gezien de enorme financiële belangen, wordt naar voren gebracht dan men zelf kan kiezen. Maar is dat ook wel zo? De media vertroebelen de keuzevrijheid. Innerlijke conflicten waardoor een gevoel van onzekerheid kan bestaan, vertroebelen deze keuze ook.

Is er reeds een TV-programma waarin duidelijk wordt gemaakt dat er ook bepaalde lichamelijke en psychische risico’s kleven aan plastisch chirurgische ingrepen? Er zou in de media ook benadrukt moeten worden dat bepaalde problemen niet zijn op te lossen d.m.v. plastische chirurgie maar eerder met deskundige hulp van een psycholoog of van een psychiater.

Lees voor verdere informatie over de verschillende behandelaars de volgende pagina over cosmetische chirurgie op deze website. En bij vragen over mislukte plastische chirurgie kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact


Van Mislukte plastische chirurgie naar de homepage

Van Mislukte plastische chirurgie naar cosmetische chirurgie

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn