Neuropsychologisch onderzoek (NPO) en andere expertises

Het kan zijn dat neuropsychologisch onderzoek (NPO) en andere expertises worden ingezet bij onderzoek in geval van letselschade. Als letselschadeslachtoffer is het goed te weten hoe dergelijke expertises in zijn werk gaan.

Het doel van deze website is zoveel mogelijk relevante informatie beschikbaar te stellen aan letselschadeslachtoffers. Binnen dit kader is het interessant om van specialisten, bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg, een psychiater of een neuroloog te horen hoe een expertise in zijn werk gaat. Op deze webpagina kijken we specifiek naar een neuropsychologische test en komt aan de orde waarom een NPO nodig is en wat er gebeurt tijdens een NPO (wat voor tests worden er eigenlijk gedaan en waarom, hoe lang duurt het onderzoek e.d.). Welke vragen er worden gesteld aan de neuroloog, de orthopedisch chirurg en/of de psychiater.

Ik heb aan een klinisch neuropsycholoog gevraagd te vertellen hoe een expertise verricht wordt. Laten we kijken hoe dat gedaan wordt.

Neuropsychologie

Neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen ons gedrag en de werking van onze hersenen. Het neuropsychologisch onderzoek richt zich op de hersenfuncties en geeft informatie en inzicht in de aard van mogelijke stoornissen dan wel tracht de klachten van het letselschadeslachtoffer te objectiveren (bijvoorbeeld vergeetachtigheid => geheugenstoornis).

Beperkingen of problemen met de informatieverwerking in ons brein ontstaan doorgaans door een hersenbeschadiging na een een ongeval (traumatisch hersenletsel), beroerte (infarct of bloeding), ziekte (infectie of een tumor) of andere neurologische ziektebeelden (dementie, ziekte van Parkinson, multiple sclerose e.d.).

Wat is een neuropsychologisch onderzoek?

Een NPO bestaat uit een intakegesprek, diverse tests (o.a. intelligentie, geheugen, concentratie, werktempo, waarneming, taal en spraak, ruimtelijk inzicht en planning) en vragenlijsten (in kaart brengen van lichamelijke en/of psychische klachten).

Het onderzoek duurt gemiddeld een dagdeel en kan over meerdere dagen verspreid worden indien sprake is van een sterk verminderde belastbaarheid (door vermoeidheid en/of pijn). Taken kunnen schriftelijk of op de computer worden afgenomen en visueel of auditief zijn.

De prestaties van het letselschadeslachtoffer worden vergeleken met die van mannen of vrouwen met dezelfde leeftijd en opleiding/beroep.

Allochtonen of mensen die de Nederlandse taal onvoldoende of niet beheersen kunnen onderzocht worden met behulp van een tolk. Zowel kinderen (neuropsychologisch onderzoek kind) als volwassenen kunnen onderzocht worden.

Expertise in geval van letselschade

Expertise in geval van letselschade is in het bijzonder gericht om de ongevalsgevolgen in kaart te brengen, waarbij het NPO deel uit maakt indien klachten bestaan van onder andere veranderingen in cognitieve functies (minder goed kunnen concentreren of vergeetachtigheid) en veranderingen in gedrag en emoties (verminderd initiatief of het letselschadeslachtoffer is sneller agressief, angstig, depressief of somber).

Deze klachten kunnen worden veroorzaakt door stress of een verminderde stemming zoals depressie of angstgevoelens, die ook een ongevalsgevolg kunnen zijn. De neuropsycholoog is bij uitstek geschikt om de klachten te objectiveren, te adviseren en zo nodig een therapie in te zetten, dan wel te verwijzen. Therapie is veelal gericht op het accepteren en verwerken van de ongevalsgevolgen en het veranderd leven sindsdien.

Ik heb ook aan een neuroloog gevraagd te vertellen hoe een neurologische expertise verricht wordt.

Voor verdere informatie over hoe een NPO en andere expertises in zijn werk gaan kunt u contact met mij opnemen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Neuropsychologisch onderzoek naar neurologische expertise

Van NPO naar vraagstellingen

Van NPO naar homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn