Uw letselschade expert helpt bij het claimen van een maximale schadevergoeding

Het slachtoffer centraal

Bij letsel is het inschakelen van een letselschade expert een goede keus.

Als slachtoffer heeft u uw handen vol aan de persoonlijke gevolgen van bijvoorbeeld een ongeval. De gevolgen zijn vaak ingrijpend, ook financieel. Een specialist op het gebied van letselschade kan u bijstaan als u door toedoen van een ander lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen.

Hoe verder?

Dat is de vraagstelling waarbij mijn inzet als letselschade expert doorgaans begint. Als slachtoffer in een letselschadezaak komt er namelijk heel veel op u af. En dan doel ik niet alleen op het persoonlijk leed, dat op zich al erg genoeg is. Nee, naast uw persoonlijk leed krijgt u ook te maken met allerlei juridische en medische zaken die in het kader van uw letselzaak en eventuele schadevergoeding een rol spelen.

Hoe stelt u bijvoorbeeld de andere partij aansprakelijk? Komt u voor schadevergoeding in aanmerking en zo ja, voor welk bedrag? Wat zijn de precieze consequenties van uw (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid? En zo zijn er nog veel meer vragen te stellen.

Bij het vinden van goede antwoorden op al die vragen is de hulp en begeleiding van een betrouwbare en deskundige specialist belangrijk. Iemand die weet hoe de hazen lopen in de wereld van de letselschade. Iemand die inzicht heeft in de markt, de belangrijkste spelers en spelregels kent en bovenal op een deskundige en onafhankelijke wijze adviseert.

Menselijke maat

In mijn adviespraktijk als letselschade expert heb ik de menselijke maat en het belang van het slachtoffer altijd centraal gesteld. En dat zal ik ook in de toekomst blijven doen. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid dus.

Deze aanpak en filosofie is terug te vinden in de opbouw van mijn medische adviespraktijk als letselschade expert.

Verwijzing: bemiddeling naar deskundige en betrouwbare belangenbehartigers

letselschade expert

In een letselschadezaak is het belangrijk dat uw belangen zo goed mogelijk worden behartigd. Een deskundige en betrouwbare letselschadeadvocaat, letselschadejurist of letselschade-
regelaar moet opkomen voor uw zaak.

In de loop der jaren heb ik een groot netwerk van uitstekende advocaten, juristen en letselschaderegelaars opgebouwd die hun vak verstaan. U wordt bemiddeld naar een belangenbehartiger die past bij uw zaak. Maatwerk dus.

Second opinion: onafhankelijk en deskundig advies

Bent u niet zeker over de geleverde kwaliteit door uw huidige belangenbehartiger? Verloopt de letselschadeprocedure traag of gaan er andere dingen niet naar wens? U kunt mij ook inschakelen voor onafhankelijk en deskundig advies bij het aanvragen van een second opinion.

Medisch advies: opstarten expertises bij medisch specialisten

In veel letselschadezaken speelt de beoordeling van de medische eindsituatie een belangrijke rol. Op basis van mijn jarenlange ervaring in medische letselschadebeoordelingen begeleid ik slachtoffers via hun belangenbehartiger bij het opstarten van expertises bij medisch specialisten.

Deze website geeft u inzicht in mijn werk, werkwijze en achtergrond.

Voor nadere informatie over uw letselschadezaak kunt u contact met mij opnemen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn