Missie Letselschadebureau Blom

Mission statement

In mijn adviespraktijk als arts/medisch adviseur en specialist in letselschade staan de menselijke maat en het belang van het slachtoffer centraal.

Ik help het letselslachtoffer bij het vinden van een deskundige en betrouwbare belangenbehartiger. Meestal gaat het om belangenbehartigers waarmee ik reeds een jarenlange relatie heb opgebouwd en die ik voorzie van medische adviezen.

Ik vind het belangrijk dat de belangen van het slachtoffer optimaal worden behartigd door een deskundige en betrouwbare letselschadeadvocaat, letselschadejurist of letselschaderegelaar en daarvoor zet ik mij graag in.

Doelstelling

De doelstelling van Letselschadebureau Blom is de verwijzing van letselslachtoffers naar deskundige en betrouwbare belangenbehartigers en daarnaast het geven van snel en deskundig advies aan belangenbehartigers van letselschadeslachtoffers.

Persoonlijke aandacht en service

Ik houd me aan de gemaakte afspraken en verlies de menselijke kant van een letselschadezaak niet uit het oog. Ik verplicht mij verder tot het op peil houden van mijn deskundigheid door mij regelmatig te laten bijscholen en door het bijhouden van de vakliteratuur.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Missie naar de homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn