Casuïstiek letselschade

Met deze nieuwe rubriek worden veelvoorkomende letselschadezaken zo reëel mogelijk weergegeven. En dat vanuit het perspectief van de medisch adviseur aan de zijde van het slachtoffer.

Casus 1: whiplash trauma

Casus 2: ongeval

Casus 3: Complex Regionaal Pijnsyndroom

Casus 4: Ongevalgerelateerd letsel


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact


Van Casuïstiek letselschade naar de homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn