Casus 4: Ongevalgerelateerd letsel

Iemand met een goede vakopleiding komt uit het buitenland naar Nederland met de bedoeling hier een toekomst op te bouwen. Voordat hij in zijn eigen vakgebied aan het werk zal gaan besluit hij om eerst Nederlands te leren en voorlopig onder zijn niveau te gaan werken in een fabriek. (Dat is zeer prijzenswaardig en dient genoemd te worden omdat er mijns inziens veel te vaak negatief wordt gedacht over mensen die uit het buitenland naar Nederland komen.)

Dat doet deze man een tijdje en dan overvalt het noodlot hem helaas. In de fabriek wordt hij namelijk op zijn hoofd geraakt door een zware lading die per ongeluk van meerdere meters naar beneden was gevallen. Hij was daardoor meteen bewusteloos. Met de ambulance werd hij met spoed naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) vervoerd. Daar bleek dat hij multipel en zeer ernstig letsel had opgelopen. Er was onder andere sprake van schedelbreuken, van een hersenkneuzing met meerdere locaties, van hersenbloedingen ook met meerdere locaties en van een aantal gebroken wervels. 

Ernstig schedelhersenletsel

Hij werd langere tijd opgenomen en behandeld, later poliklinisch en in een weer wat later stadium in een revalidatiecentrum. Deze man zou nooit meer de oude zijn. 

De stand van de wervelkolom was blijvend veranderd. Hierdoor was de rug voortaan verminderd belastbaar. Vanwege het ernstig schedelhersenletsel bleven er forse geheugenstoornissen en forse concentratiestoornissen bestaan. Verder bleven er hoofdpijnklachten bestaan. Ook bleek het karakter van hem te zijn veranderd. Tenslotte kreeg hij psychische problemen die deels het gevolg konden zijn van het doorgemaakte ernstige hersenletsel en die deels te maken hadden met de verwerking en met de acceptatie van hetgeen gebeurd was en met wie hij geworden was vergeleken met de gezonde en goed opgeleide en gemotiveerde man die hij was voor dit ongeval hem overkwam. Het een en ander betekent dat deze man op persoonlijk en op sociaal vlak voortaan forse beperkingen met zich mee zou moeten dragen. Ook het verrichten van arbeid was niet meer mogelijk, niet in zijn geliefde eigen vak maar ook niet in enig ander werk. 

Er bestaat verder nog een toekomstig risico voor wat betreft het kunnen krijgen van epilepsie vanwege het ernstige doorgemaakte hersenletsel. Van belang is dat toekomstige schade die zou kunnen optreden ook verhaald moet kunnen worden. 

Finale kwijting?

Stel dat er gekozen zou zijn voor een finale kwijting dan kan men in de toekomst niet meer terugkomen bij de betreffende verzekeraar om de dan opgetreden ongevalgerelateerde schade alsnog te claimen. Een belangenbehartiger dient wat dat betreft goed geadviseerd te worden door de medisch adviseur op dit punt opdat er een voorbehoud wordt opgenomen in de vaststellingsovereenkomst tussen cliënt en de verzekeraar. In sommige gevallen kiest het slachtoffer er voor om toch finaal te kwijten en in dat soort gevallen wordt de vergoeding door de verzekeraar verhoogd om op die manier de kwade kansen in de toekomst af te kopen. Dit is uiteraard aan het slachtoffer en de belangenbehartiger, die met behulp van de medisch adviseur alle ins en outs van een dergelijke finale regeling de revue kan laten passeren. Het slachtoffer neemt na uitvoerig te zijn voorgelicht uiteindelijk zelf de beslissing.

In een aantal gevallen kan de eventueel optredende toekomstige schade niet worden overzien. Dat geldt bijvoorbeeld voor het eventueel krijgen van epilepsie. Epilepsie wordt ook wel vallende ziekte genoemd en dat maakt duidelijk dat iemand met een epileptisch insult (aanval) waarbij het bewustzijn fors gestoord raakt kan vallen en dus extra letsel kan oplopen. Epilepsie kan ook gepaard gaan met nog meer complicaties. In dit geval zou ik als medisch adviseur dus afraden om op medische gronden te besluiten tot finale kwijting. 

In andere gevallen, waarbij bijvoorbeeld ook nog operaties tot de toekomstige mogelijkheden behoren, geldt hetzelfde. Het beoogde resultaat van een toekomstige operatie moet worden afgewacht en verder kan iedere operatie gepaard gaan met complicaties, variërend in ernst. 

Ook dit soort toekomstige complicaties zijn niet te overzien. Onlangs is in een zaak die ik behandel gebleken dat iemand die een operatie moest ondergaan tijdens de voorbereiding door de anesthesioloog bijna een half uur geen zuurstof kreeg toegediend met zeer ernstige en blijvende gevolgen. 

Een andere reden om geen finale kwijting te geven kan gelegen zijn in de kosten die sommige behandelingen in de toekomst met zich mee zullen brengen en waarvan niet duidelijk is of deze vergoed zullen worden door de zorgverzekeraar. In geval van wel finale kwijting kan de inschatting voor eventuele toekomstige kosten in dat geval fors tegenvallen.

In dit soort gevallen met zeer ernstig en objectiveerbaar ongevalgerelateerd letsel zijn er meestal geen wezenlijke discussiepunten tussen de medisch adviseur van de verzekeraar en de medisch adviseur die optreedt namens het slachtoffer. Ook de schaderegelaars van beide partijen kunnen het in dit soort gevallen snel eens worden.

Wenst u een soortgelijke casus aan mij ter beoordeling voor te leggen, dan kunt u contact met mij opnemen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact


Van Casus 4: Ongevalgerelateerd letsel naar pagina casuïstiek

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn