Veelgestelde vragen (en de antwoorden)

Op deze webpagina treft u enkele veelgestelde vragen plus de antwoorden aan.

  1. Wat is letselschade?
  2. Wat is “schade” precies?
  3. Wanneer wordt u schade vergoed?
  4. Om welke vormen van letsel kan het gaan?
  5. Wat zijn de taken van een medisch adviseur?
  6. Waar vindt u de juiste professionele begeleiding?
  7. Waarom is mijn dienstverlening uniek?

Q#1: Wat is letselschade?

A: Als u letsel opgelopen heeft en daardoor schade lijdt dan bent u een letselschadeslachtoffer. U kunt letsel oplopen en schade lijden in uiteenlopende situaties, bijvoorbeeld in het verkeer (ook in het buitenland), op het werk (ongeval maar ook een beroepsziekte), door een medische fout, of bijvoorbeeld door een product.

Q#2: Wat is “schade” precies?

A: Als letselschadeslachtoffer bent u vaak lichamelijk en geestelijk tot minder in staat dan voordat u letselschadeslachtoffer werd. Dit betekent dat u schadeposten heeft op diverse terreinen. Bijvoorbeeld voor wat betreft uw werk, uw hobby’s, sporten, het werken in de huishouding en voor wat betreft uw zelfredzaamheid. U kunt zeer waarschijnlijk ook niet zelf voorzien welke schade er in de toekomst mogelijk nog door u geleden gaat worden. U kunt namelijk blijvend problemen overhouden.

Q#3: Wanneer wordt u schade vergoed?

A: Om voor vergoeding van uw letselschade in aanmerking te komen moet sprake zijn van een aansprakelijke partij. Dat betekent dat iemand of een instantie, bijvoorbeeld een verzekeraar of een werkgever, verantwoordelijk kan worden gesteld voor het letsel dat u heeft opgelopen en de schade die u daardoor lijdt en mogelijk in de toekomst nog zal lijden. Is het opgelopen letsel uw eigen schuld of is er wel sprake van schade maar is er geen aansprakelijke partij dan wordt de opgelopen schade niet vergoed. Een belangrijke stap in het schadeproces is dus de vraag of er een aansprakelijke partij is. Soms is er geen aanwijsbare aansprakelijke partij maar dan kan uw schade toch, of deels worden vergoed, door speciale daarvoor in het leven geroepen fondsen, bijvoorbeeld het Waarborgfonds Motorverkeer.

Q#4: Om welke vormen van letsel kan het gaan?

A: Er zijn diverse vormen van letsel. Er kan sprake zijn van lichamelijk maar ook van psychisch letsel. Lichamelijk kunt u bijvoorbeeld een kneuzing of een schaafwond hebben opgelopen maar u kunt ook veel erger letsel hebben opgelopen, bijvoorbeeld hersenletsel of een dwarslaesie. Stel dat u iets schokkends meemaakt dan kunt u last krijgen van een post traumatische stress stoornis. Dit is een psychische stoornis waarbij u onder meer steeds op een hinderlijke manier moet terugdenken aan de schokkende gebeurtenis. Heeft u tijdelijk letsel dan zal de schade zeer waarschijnlijk beperkt blijven. Heeft u blijvend ernstig letsel dan kunnen de gevolgen en de schadeposten enorm zijn. Dat benadrukt de noodzaak van goede professionele begeleiding.

Q#5: Wat zijn de taken van een medisch adviseur?

A: Een medisch adviseur brengt advies uit aan uw belangenbehartiger. Dat kan zijn een (letselschade) advocaat, een letselschadejurist maar ook een andere belangenbehartiger.

In geval van een second opinion kunt u als letselschadeslachtoffer eventueel zelf een medisch adviseur inschakelen. De medische gegevens van u worden bestudeerd, aangegeven wordt of er nog medische informatie ontbreekt en of er nog medische informatie van u moet worden opgevraagd. Beoordeeld wordt of er (blijvend) letsel bij u is ontstaan. Maar ook welk letsel u hebt opgelopen. Beoordeeld wordt ook of een reeds bestaande aandoening bij u is verergerd, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend. Beoordeeld wordt verder of er inmiddels bij u sprake is van een medische eindtoestand. Dat betekent dat er bij u een toestand is ontstaan die stabiel is en die op korte termijn niet zal verbeteren of zal verslechteren.

Q#6: Waar vindt u de juiste professionele begeleiding?

A: Misschien komt u al in aanmerking voor (juridische) bijstand in geval van letselschade bijvoorbeeld op basis van verzekeringen die u hebt afgesloten (bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekering). Misschien hebt u een lidmaatschap waardoor (juridische) bijstand ook al is geregeld. Te denken valt bijvoorbeeld aan een lidmaatschap van de ANWB of van een vakbond (bijvoorbeeld de FNV of de opvolger daarvan). Het is ook goed mogelijk dat u om diverse redenen geen gebruik kan of wil maken van bovengenoemde mogelijkheden. U kunt uw belangen laten behartigen door een letselschadebureau, een letselschadejurist of een (letselschade)advocaat. Kortom, het is vrij complex. Het aanbod is enorm met helaas soms ook onbetrouwbare belangenbehartigers. Meestal weet een letselschadeslachtoffer niet welke professional hij of zij moet kiezen. Ik kan en wil u daarbij graag van dienst zijn.

Q#7: Waarom is mijn dienstverlening uniek?

A: Uniek aan mijn dienstverlening is dat ik vanuit mijn jarenlange ervaring veel te weten ben gekomen over verschillende belangenbehartigers. Ik weet dat de belangenbehartigers waar ik vaak al heel lang mee samenwerk betrouwbaar en deskundig zijn. Ik weet ook op welke verschillende gebieden zij gespecialiseerd zijn. Bijvoorbeeld in geval van buitenlandschade, in geval van een mogelijke medische fout, in geval van een (bedrijfs)ongeval of in geval van een beroepsziekte.

Ik hanteer de menselijke maat. Relaties zijn tevreden met mijn adviezen. Zie daarvoor de referenties op mijn website.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Veelgestelde vragen naar de homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn