PTSS veteranen

PTSS veteranen - Veteranen met PTSS hebben het moeilijk. Militairen die in oorlogssituaties vreselijke dingen meemaken, kunnen getraumatiseerd raken en bij terugkeer in Nederland blijvende problemen ondervinden bij het herpakken van hun leven thuis en in de maatschappij. Lichamelijk mankeren ze niets, maar psychisch hebben ze ernstige klachten.

Geen kleine groep!

Het gaat zeker niet om een kleine groep PTSS veteranen. Volgens eigen berekeningen van het Ministerie van Defensie heeft ongeveer 5% van de militairen na een uitzending ernstige psychische klachten, waarbij het voornamelijk gaat om een PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis). Een Post Traumatische Stress Stoornis kan ook vele jaren na een uitzending tot uiting komen. Met deze groep PTSS veteranen is in het bovengenoemde percentage nog geen rekening gehouden.

De uitzending op een buitenlandse missie en het langdurig verkeren in een oorlogssituatie veroorzaakt stress o.a. door het zien van de vele doden en gewonden. Ook angst kan een grote rol spelen waarbij het regelmatig voorkomt dat de angst pas bij terugkeer wordt beleefd. Bij thuiskomst worden de traumatische gebeurtenissen “opnieuw beleefd” en uiteindelijk kan een getraumatiseerde militair in een situatie van geestelijke invaliditeit terechtkomen. Zoiets is natuurlijk vreselijk voor de betreffende militair zelf, de partner en de kinderen, maar ook voor zijn familie.

Ook jonge militairen

Vaak betreft het ook jonge militairen die uitgezonden worden op een missie naar een oorlogsgebied. Als zij getraumatiseerd raken is dat extra pijnlijk, omdat ze nog een lange diensttijd voor de boeg hebben. Worden zij dienstongeschikt verklaard dan kan dit financiële gevolgen hebben, omdat bijvoorbeeld werken (tijdelijk) niet meer mogelijk is.

Uiteraard komt het ook voor dat militairen lichamelijk letsel oplopen. Een combinatie van lichamelijk en psychisch letsel wordt ook regelmatig gezien.

Laat u goed vertegenwoordigen!

In juni 2010 heeft de Nationale Ombudsman bemiddeld tussen het Ministerie van Defensie en militaire vakbonden en is er een aanvullende regeling getroffen waardoor dienstslachtoffers nog beter gecompenseerd kunnen worden voor het opgelopen letsel. Er bestonden voor deze aanvullende regeling al verschillende mogelijkheden voor militaire letselschadeslachtoffers om gecompenseerd te worden voor het opgelopen letsel. Het is dus van belang dat een militair letselschadeslachtoffer zich laat bijstaan door een belangenbehartiger die goed op de hoogte is van de diverse mogelijkheden die in het leven zijn geroepen om u als letselschadeslachtoffer te compenseren.

Een militair met letselschade heeft, voordat hij ontslagen wordt uit dienst, te maken met het Ministerie van Defensie. In dit stadium maar ook daarna kan hij zich laten bijstaan door bijvoorbeeld een militaire vakbond. Na ontslag is er ook de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) te Doorn die als belangenbehartiger optreedt.

Een (gewezen) militair met letselschade kan zich ook wenden tot een andere belangenbehartiger, bijvoorbeeld een gespecialiseerde (letselschade)advocaat of een letselschadebureau.

Militair Invaliditeitspensioen (MIP)

Een ontslagen militair kan bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een Militair Invaliditeitspensioen (MIP). Een verzoek om in aanmerking te kunnen komen voor een MIP kan worden ingediend bij het APG, Bijzondere Regelingen Defensie in Heerlen. Ook diverse voorzieningen of verstrekkingen vanwege het opgelopen letsel kunnen bij deze afdeling worden aangevraagd. Een ontslagen militair wordt daarbij (aanvraag MIP en aanvraag voorzieningen en verstrekkingen) vaak geholpen door iemand van de afdeling Zorgcoördinatie van Bijzondere Regelingen Defensie.

Een ontslagen militair kan ook een civiele letselschadeclaim indienen (dan komen bijvoorbeeld ook zaken aan de orde als loonderving). De claim wordt dan ingediend bij het Ministerie van Defensie, Juridische Dienstverlening, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, die ook de beoordeling van de claim zal doen.

Van belang is dat er, voordat er sprake kan zijn van het uitkeren van een schadevergoeding, eerst geprobeerd wordt om het opgelopen letsel zo goed mogelijk te behandelen om de blijvende gevolgen van het opgelopen letsel zoveel mogelijk te beperken. Dat is ook waar het Ministerie van Defensie een groot belang aan hecht en waarvoor een adequate behandeling in geval van opgelopen letsel de hoogste prioriteit heeft. Dit betekent dat een uitkering pas kan worden verstrekt als er sprake is geweest van een adequate behandeling terwijl er nog wel klachten en beperkingen zijn blijven bestaan waarvan geen verdere verbetering meer wordt verwacht. Vaak wordt een dergelijke medische eindtoestand pas na enkele jaren bereikt. Voordat er een schadevergoeding wordt overeengekomen zijn er nog diverse (financiële) vangnetten in het leven geroepen om te zorgen voor de (gewezen) militair met letselschade.

Er zijn dus diverse stappen te zetten en wegen te bewandelen.

Bent u dienstslachtoffer dan kan ik u helpen bij het vinden van een deskundige en betrouwbare belangenbehartiger. Uw vraag is bij mij in goede handen. Ik heb persoonlijk 20 jaar ervaring in het beoordelen van aanvragen van gewezen militairen voor een Militair Invaliditeits Pensioen vanwege mijn functie bij APG, Bijzondere Regelingen Defensie, Buro Sociaal Medisch Onderzoek te Utrecht tot 1 juli 2011.

Misschien heeft u al een belangenbehartiger naar uw zaak laten kijken. Maar bent u niet tevreden over uw belangenbehartiger, u vindt mogelijk de schadevergoeding te laag, of twijfelt u aan de onafhankelijkheid van de belangenbehartiger. Leg uw casus voor en ik neem snel contact met u op om te bespreken wat ik voor u kan doen.

Elders op deze website geef ik meer achtergrond over mijzelf en de manier van werken. Dat geeft u een goed overzicht in wat ik kan betekenen in het geval van militaire letselschade en voor PTSS veteranen. Ook voor PTSS politie kunt u op deze website terecht.

Voor verdere informatie over militaire letselschade en PTSS veteranen kunt u contact met mij opnemen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van PTSS veteranen naar de homepage
Van PTSS veteranen naar hoofdpagina PTSS

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn