Letselschade specialist helpt u verder bij een bedrijfsongeval

U kunt al snel met een letselschade specialist te maken krijgen.

Elke dag gebeuren er ongevallen op de werkplek en lopen mensen op hun werk letsel op. Dat kan zijn in de werkplaats, op kantoor of in de fabriekshal. Overal waar gewerkt wordt gaat wel eens iets mis en kunt u te maken krijgen met lichamelijk of geestelijk letsel door arbeid.

letselschade specialist

De aansprakelijkheid bij arbeids- en bedrijfsongevallen ligt in beginsel bij de werkgever. Ook als het ongeval is veroorzaakt door eigen schuld van de werknemer of door een collega. De aansprakelijkheid van de werkgever gaat teniet als de werknemer het ongeval met opzet heeft veroorzaakt of als er sprake is van roekeloos gedrag.

Posten letselschade bedrijfsongeval

Er zijn heel wat schadeposten die bij een arbeidsongeval of bedrijfsongeval voor een schadeclaim in aanmerking komen:

  • Inkomensschade: inkomensverlies omdat u (tijdelijk) niet meer kunt werken, een promotie mist of arbeidsongeschikt wordt.
  • Kosten voor hulp/thuiszorg in en om het huis.
  • Reiskosten voor het bezoeken van artsen.
  • Specifieke ziektekosten die niet door uw ziektekostenverzekering worden vergoed.
  • Pensioenschade door inkomensverlies.
  • Smartengeld voor de immateriële schade waar u mee te maken krijgt.

Welk bedrag aan schadevergoeding daar uiteindelijk uitrolt is afhankelijk van bijvoorbeeld uw beroep en leeftijd.

Rechtsbijstandsverzekering is onvoldoende

Een rechtsbijstandsverzekering is vaak niet toegesneden op de situatie van letselschade. Uw zaak krijgt niet de aandacht die deze verdient en ook de schaderegeling is vaak onvoldoende. Een letselschade expert bekijkt een ongeval specifiek vanuit het perspectief van letselschade en dat is een vak apart.

De meeste werkgevers in Nederland zijn voor arbeidsongevallen verzekerd. Toch komt het helaas ook vaak voor dat de werkgever de aansprakelijkheid voor het ongeval niet wil erkennen. En dat zou betekenen dat u geen aanspraak kunt maken op een uitkering letselschade. Daarom is het goed u te laten bijstaan door een letselschade specialist.

Deze expert neemt u alle financiële en juridische vragen uit handen en komt op voor uw belangen.

Als u met een bedrijfsongeval te maken krijgt raad ik u aan een goede letselschadeadvocaat, letselschadejurist of letselschaderegelaar in de arm te nemen. Deze voert de discussie met de verzekeringsinstanties en regelt alle formaliteiten.

Ik kan u desgewenst doorverwijzen naar een deskundige en betrouwbare belangenbehartiger. Iemand die weet hoe de wereld van de letselschade werkt.

U kunt uw casus kosteloos aan mij voorleggen. Neemt u daarvoor contact met mij op.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Letselschade specialist naar de homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn