U bent belangenbehartiger en zoekt professioneel medisch advies?

Medisch advies – Bent u letselschadeadvocaat, letselschadejurist, een advocaat die een letselschadezaak behandelt, een letselschaderegelaar of een andere belangenbehartiger van letselschadeslachtoffers? En zoekt u een professioneel medisch advies waarbij het medische wordt afgestemd op het juridische?

Als arts/medisch adviseur en specialist in letselschade heb ik een jarenlange ervaring in de medische beoordeling van letselschade / personenschade bij bijvoorbeeld verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, beroepsziekten en medische fouten. Ook word ik ingeschakeld bij second opinions in het letselschadetraject.

Dienstverlening

Ik kan u de volgende diensten aanbieden:

  • Het geven van medische adviezen bij letselschadezaken.
  • Expertises opstarten bij een medisch specialist.
  • Het beoordelen van expertises.
  • Beoordelen van causaliteit.
  • Adviezen geven bij arbeidsongeschiktheidsvraagstukken.
  • Beoordelen van reïntegratieplannen.
  • Adviezen geven bij leef- en werkvoorzieningen en aanpassingen.

Second opinion

Second opinions kunnen erg belangrijk zijn. Ik word regelmatig ingeschakeld bij second opinions in letselschadeprocedures. U kunt mij bijvoorbeeld vragen het hele beschikbare dossier kritisch te beoordelen, maar u kunt mij ook vragen om een rapportage of een conceptrapportage kritisch te beoordelen en na te gaan of het zorgvuldig en volledig onderzoek betreft.

Ook kunt u bijvoorbeeld laten onderzoeken of het nodig is de desbetreffende deskundige of specialist nadere vragen voor te leggen. Zo is het in het belang van het letselschadeslachtoffer dat de AMA Guides voor het waarderen van de blijvende invaliditeit en/of andere richtlijnen die van toepassing zijn op de letselschadezaak, op de juiste wijze zijn toegepast door de medisch specialist of door de medisch adviseur verbonden aan de wederpartij.

Over de precieze aard van het second opinion onderzoek bij letselschadeprocedures kunnen uiteraard nadere afspraken worden gemaakt.

Jarenlange ervaring

In mijn medische adviespraktijk als letselschade expert beschouw ik het als een voorrecht het slachtoffer te mogen bijstaan. De persoonlijke aandacht en betrokkenheid staan in het hart van mijn werk en missie.

In de loop der jaren heb ik veel uitstekende advocaten, juristen en letselschaderegelaars kwalitatief hoogwaardige adviezen mogen geven. Met de meeste opdrachtgevers heb ik inmiddels een jarenlange samenwerking. Daarbij werk ik snel (het liefst binnen 2 weken na ontvangst van de opdracht) en stem ik het medische af op het juridische. De jarenlange ervaring brengt met zich mee dat ik veelzijdig inzetbaar ben (o.a. voor verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, AOV en medische aansprakelijkheid). Ook verplicht ik mijzelf tot bij- en nascholen.

Wilt u een opdracht geven?

Voor verdere informatie over medisch advies of andere vragen kunt u contact met mij opnemen.

Van Medisch advies naar de homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn