Beroepsziekten en letselschade

Beroepsziekten ontstaan als u door uw arbeidsomstandigheden ziek bent geworden. U kunt hierbij aan vele situaties denken, bijvoorbeeld:

 • U werkt veel met gevaarlijke stoffen (asbest, verf) waardoor zich bijvoorbeeld allergieën kunnen ontwikkelen.
 • Uw werkhouding leidt uiteindelijk tot lichamelijke klachten, bijvoorbeeld RSI.
 • Er treedt gehoorverlies op als u in een omgeving met veel lawaai moet werken en u geen of onvoldoende gehoorbeschermingsmiddelen draagt.
 • U moet vaak zwaar tillen wat leidt tot fysieke overbelasting, bijvoorbeeld rugklachten.

Net als bij bedrijfsongevallen is in veel gevallen de werkgever aansprakelijk.

Posten letselschade beroepsziekten

De schadevergoeding letselschade in geval van een beroepsziekte kan langs een aantal lijnen worden opgebouwd, onder andere:

 • Inkomensschade: inkomensverlies omdat u (tijdelijk) uw werk niet meer kunt doen en mogelijk zelfs arbeidsongeschikt wordt.
 • Kosten voor hulp in de huishouding.
 • Reiskosten voor het bezoeken van medisch specialisten.
 • Ziektekosten die niet voor vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar in aanmerking komen.
 • Pensioenschade door inkomensverlies.
 • Smartengeld voor de immateriële schade waarmee u te maken krijgt.

Door onder meer de aangescherpte WIA-wetgeving kan de inkomensschade verder oplopen. U krijgt onder het nieuwe regime minder snel een WIA-uitkering. Ook dit extra inkomensverlies kan op de aansprakelijke partij verhaald worden.

De precieze vergoeding letselschade bij een beroepsziekte is afhankelijk van vele factoren en moet door een schaderegelaar uitgerekend worden.

Het wordt bijvoorbeeld complex als klachten zich pas na verloop van tijd openbaren en daarna verder toenemen. In een schadezaak is het belangrijk het verband tussen het werk en de klachten aan te kunnen tonen.

Erkenning aansprakelijkheid

beroepsziekten

Belangrijk voor een snelle afwikkeling van de schadezaak is dat de werkgever de aansprakelijkheid erkent. Uw werkgever erkent bijvoorbeeld dat hij uw werkplek onvoldoende heeft aangepast. De verzekeraar van de werkgever vergoedt dan alle materiële en immateriële schade, evenals de kosten voor het inschakelen van juridische hulp en letselschade specialisten.

Ook kan het voorkomen dat de wederpartij weigert de aansprakelijkheid te erkennen. Bijvoorbeeld het verband tussen de werkplek en de klachten wordt betwist. Dan kan een letselschadezaak al snel erg lang gaan duren.

Vraag een doorverwijzing aan

In mijn praktijk als specialist letselschade heb ik al vele slachtoffers van beroepsziekten mogen helpen. Als u met een beroepsziekte te maken krijgt raad ik u aan een goede letselschadeadvocaat, letselschadejurist of letselschaderegelaar te zoeken. Daarbij kan ik u helpen. Deze specialist neemt u alle formaliteiten en papierwerk uit handen.

U kunt uw casus kosteloos aan mij voorleggen en ik ga kijken of ik u verder kan helpen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Beroepsziekten naar de homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn