Overweeg doorverwijzing naar een letselschade advocaat of letselschade jurist bij een ongeval in het buitenland

Een letselschade advocaat of letselschade jurist komt niet zomaar op uw pad. Maar het zal u maar gebeuren. U bent met uw gezin op weg naar uw vakantiebestemming in Italië en raakt in Duitsland betrokken bij een kettingbotsing op de Autobahn. Uw vrouw en kinderen lopen gelukkig geen ernstig letsel op, maar zelf komt u in het ziekenhuis terecht met enkele gecompliceerde botbreuken. U moet uw vakantie noodgedwongen afbreken en er treden complicaties op bij de operatie. Al met al bent u tijden uitgeschakeld voor uw werk en het is ook nog onzeker hoe u verder zult herstellen.

letselschade advocaat

Als u een reisverzekering hebt afgesloten dekt deze meestal de kosten van de eerste hulp in het buitenland. Ook opname in het ziekenhuis en repatriëring vallen meestal onder de dekking en anders worden deze kosten mogelijk vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Letselschade is echter vaak niet meeverzekerd op een reisverzekering. U kunt mogelijk wel aanspraak maken op een uitkering in het geval u blijvend invalide wordt, maar meestal is dat bedrag veel te laag om alle schade te vergoeden. Voor een hogere schadevergoeding is het nodig de aansprakelijkheidsvraag te beantwoorden en een letselschadezaak op te starten.

Buitenlandschades zijn echter complex door de verschillende rechtssystemen in de diverse landen. Een letselschade advocaat of letselschade jurist die gespecialiseerd is in buitenlandschades, kan u helpen bij het zetten van de juiste stappen. U krijgt bijvoorbeeld te maken met de verzekeraar van de aansprakelijke partij, medisch deskundigen en mogelijk ook arbeidsdeskundigen als u door het verkeersongeval (tijdelijk) uw werk niet meer kunt doen. Een deskundige belangenbehartiger kan u ontlasten en namens u in contact treden met deze partijen.

Smartengeld letselschade

Letselschade uitkeringen zijn per schadezaak verschillend en erg afhankelijk van uw specifieke situatie. Een schaderegelaar kan precies voor u uitrekenen op welke schadevergoeding u aanspraak kunt maken (de materiële en immateriële schade).

Verwijzing

Bent u het slachtoffer geworden van een verkeersongeval in het buitenland of heeft u andere buitenlandschade opgelopen dan raad ik u aan u te laten bijstaan door een professional. Ik kan u doorverwijzen naar een deskundige specialist die past bij uw zaak. De gevolgen van een ongeval kunnen ernstig zijn, ook in financiële zin, dus is het zaak daar op een verstandige wijze mee om te gaan. Een letselschadezaak is een complex en emotioneel belastend proces waarbij u de beste hulp moet inschakelen.

Elders op deze website geef ik meer achtergrond over mijzelf en de manier van werken en doorverwijzen naar een bij uw zaak passende letselschade advocaat.

Voor verdere informatie over buitenlandschades, schadevergoeding ongeval, hoogte smartengeld en doorverwijzing naar schaderegelaars kunt u contact met mij opnemen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Letselschade advocaat naar de homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn