Letselschade bedragen – Schadevergoeding

Letselschade bedragen – Hoe wordt bij letselschadeslachtoffers de schadevergoeding vastgesteld?

De vraag die bij veel letselschadeslachtoffers leeft, is hoe hoog de schadevergoeding zal zijn. Dit omdat men zich bijvoorbeeld afvraagt of een eventuele letselschade uitkering wel opweegt tegen alle inspanning en moeite die bij het opstarten van een letselschadeprocedure komt kijken.

Want als het uitgekeerde bedrag niet in verhouding zou staan tot de moeite die men moet doen, dan zou een dergelijke procedure ter verkrijging van een schadevergoeding niet zinvol kunnen zijn. Een dergelijke opstelling is natuurlijk goed te begrijpen, omdat een letselschadeprocedure makkelijk enkele jaren kan duren.

Elk letselschadeslachtoffer is uniek en dat betekent dat letselschade bedragen berekenen, iedere letselschadevergoeding maatwerk is en dat er dus steeds een letselschadevergoeding moet worden vastgesteld die van toepassing is op het unieke letselschadeslachtoffer.

Laten we een voorbeeld bespreken om het een en ander te verduidelijken.

Casus

Stel er zijn twee mensen die allebei door een ongeval waar zij zelf geen schuld aan hebben, een vinger verliezen. De een is administratief medewerker op een kantoor en de ander is een beroemd concertpianist. De carrière van de administratief medewerker kan zeer waarschijnlijk zonder problemen worden voortgezet, maar de carrière van de beroemde concertpianist moet zeer waarschijnlijk voortijdig worden beëindigd voor wat betreft zijn pianospel. Het verschil in schadevergoeding zit in dit geval dus onder andere in de loonderving.

De concertpianist zal zeer waarschijnlijk niet meer in staat zijn om zijn hoge salaris te verdienen. Degene die verantwoordelijk is voor de schade van de beroemde concertpianist, meestal de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval waarbij de vinger verloren ging, moet dus ook de schade vergoeden die is opgetreden nu de concertpianist niet meer in staat is om zijn goed belegde boterham te verdienen als concertpianist.

Nu duidelijk is dat ieder letselschadeslachtoffer uniek is kan in geval van een bepaald soort letsel nooit een bedrag worden genoemd dat van toepassing is op een ieder met een dergelijk letsel. Dus iemand met een chronisch whiplash syndroom kan heel goed een andere schadevergoeding ontvangen dan iemand anders met ook een chronisch post whiplash syndroom.

Onderdelen van de schadevergoeding kunnen in beide gevallen wel hetzelfde zijn maar ook dat hoeft niet het geval te zijn. Bijvoorbeeld smartengeld zou hetzelfde kunnen zijn, maar dat hangt af van de wijze van berekening van het smartengeld.

Vroeger ging men bij de vaststelling van het smartengeld uit van het percentage blijvende of functionele invaliditeit. Dit werd vastgesteld door een expertiserend neuroloog, die dan gebruik maakte van bepaalde daartoe geëigende richtlijnen. Dan kon het zijn dat het smartengeld van twee verschillende letselschadeslachtoffers met een post whiplash syndroom hetzelfde kon blijken te zijn. Per procentpunt blijvende c.q. functionele invaliditeit werd dan een bepaald bedrag (bijvoorbeeld 500 euro) aan smartengeld toegekend. Dus als er sprake was van bijvoorbeeld 3% blijvende c.q. functionele invaliditeit dan werd aan smartengeld 4500 euro uitgekeerd.

Inmiddels heeft men in geval van een post whiplash syndroom het een en ander veranderd waardoor het smartengeld op een andere wijze wordt berekend waardoor er onderling weer verschillen zijn ontstaan omdat het smartengeld nu meer maatwerk is geworden.

Regelmatig wordt gebruik gemaakt van de Smartengeldgids welke wordt uitgegeven door de ANWB. Letselschade bedragen die daar worden genoemd hebben uitsluitend betrekking op het onderdeel smartengeld. Zo zijn er voorbeelden van jonge mensen die zeer ernstig hersenletsel hebben opgelopen waarbij dan een smartengeld is toegekend door de rechter van ongeveer 150.000 euro. Er is de laatste tijd overigens ook kritiek op de methodiek die gehanteerd wordt in de Smartengeldgids.

Elders op deze website geef ik nadere informatie over de schadeposten die bij de vaststelling van een schadevergoeding en het letselschade bedrag moeten worden bekeken.

Het precies berekenen van letselschade bedragen, smartengeld berekenen en het berekenen van een letselschade uitkering is het werk van de belangenbehartiger (advocaat).

Voor het doorverwijzen naar belangenbehartigers kunt u contact met mij opnemen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Letselschade bedragen naar de homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn