Letselschade bedrag, berekening letselschade

Bij de vaststelling van het letselschade bedrag, een schadevergoeding zijn er vele schadeposten die de revue dienen te passeren. Uiteraard weet uw belangenbehartiger precies welke schadeposten er zijn en welke op u als letselschadeslachtoffer van toepassing zijn.

Hierbij is bijvoorbeeld van belang welke wettelijke en of andere regelingen van toepassing zijn op u als letselschadeslachtoffer. Welk recht (bijvoorbeeld privaatrecht of bestuursrecht) is in Nederland van toepassing?

In het buitenland verschilt het een en ander ook. In een aantal landen vergoedt men het liefst met geld, maar in andere landen vergoedt men het liefst door het herstellen van de gezondheidstoestand van het letselschadeslachtoffer. Men probeert iemand dan dus weer zo goed mogelijk in de conditie te brengen zoals die was voor het ongeval. Men vergoedt dan dus veel in natura en minder in geld.

In sommige landen is de vergoeding voor letselschadeslachtoffers met een chronisch post whiplash syndroom minimaal. Dan heeft een procedure ook minder zin dan in Nederland. Dit betekent dat u zich moet laten bijstaan door een belangenbehartiger die goed op de hoogte is van de verschillende wettelijke regelingen.

Ook in Nederland kan pas een schaderegeling worden getroffen als men uitbehandeld is. Het genezingsproces en dus ook de revalidatie als onderdeel van het genezingsproces moet worden afgewacht, omdat in het genezingsproces beperkingen verder kunnen afnemen waardoor schadeposten minder groot kunnen blijken te zijn vergeleken met de situatie vlak na het ongeval.

Vastlegging extra uitgaven

Voor het vaststellen van de letselschadevergoeding is het van belang dat een letselschadeslachtoffer zoveel mogelijk bonnetjes bewaart van de al dan niet extra gedane uitgaven. In ieder geval is het van belang om het een en ander zo goed mogelijk bij te houden of bij te laten houden.

Heeft u moeten reizen, heeft u moeten parkeren, heeft u moeten telefoneren, faxen, heeft u iets of iemand moeten (in)huren, is er iets beschadigd dat hersteld of vervangen moest worden, moest u eten bestellen, moest de verwarming hoger worden ingesteld, heeft u hulpmiddelen moeten aanschaffen die niet of niet geheel werden vergoed door uw zorgverzekeraar? Is er sprake van een eigen bijdrage en/of van een eigen risico voor wat betreft uw ziektekostenverzekering? Dit is een aantal voorbeelden van uitgaven waar rekening mee moet worden gehouden.

Als u iemand heeft moeten inhuren kunt u denken aan iemand voor in de huishouding, voor het tuinonderhoud en voor klussen in en om het huis omdat u daar zelf al dan niet tijdelijk niet toe in staat bent terwijl u dat wel was voor het ongeval.

Loonderving en pensioenbreuk

De bovengenoemde schadeposten bestrijken een groot deel van de verschillende schadeposten en het letselschade bedrag. Een belangrijke schadepost is de loonderving. Het is zeer goed mogelijk dat u vanwege het opgelopen letsel niet meer in staat bent om hetzelfde te verdienen dan voor het ongeval. Het verschil in uw nadeel is dus ook een schadepost. Er kan vanwege het opgelopen letsel ook sprake zijn van een pensioenbreuk. Ook dit is dan een schadepost.

Ik heb hiermee kort aangegeven waarmee zoal rekening dient te worden gehouden bij de vaststelling van een schadevergoeding in geval van letselschade. Het is geen volledig beeld omdat dit het terrein is van uw belangenbehartiger (advocaat, letselschadeadvocaat, jurist, c.q. andere schaderegelaar). Uw schaderegelaar gaat alle mogelijke schadeposten met u langs en op die wijze wordt een op maat gemaakte schadevergoeding voor u als letselschadeslachtoffer gerealiseerd en het letselschade bedrag bepaald.

Het is verder van belang dat u in geval van letselschade terecht komt bij een in uw letselschade gespecialiseerde belangenbehartiger. Ik kan u daar zeker mee helpen omdat ik vanwege mijn inmiddels langdurige ervaring als medisch adviseur in letselschadezaken veel belangenbehartigers heb leren kennen met verschillende specialisaties. Met hen heb ik dan ook meestal een langdurig samenwerkingsverband. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan belangenbehartigers die gespecialiseerd zijn in militaire letselschade, in buitenlandschade, in medische fouten en in het chronisch post whiplash syndroom, maar ook in “gewone” verkeersongevallen en/of bedrijfsongevallen.

Ik heb het voorwerk voor u als letselschadeslachtoffer dus al gedaan. En dat is belangrijk omdat het letselschadeslachtoffer in geval van letsel meestal niet weet wie zijn/haar belangen zou moeten behartigen.

Voor het doorverwijzen naar belangenbehartigers kunt u contact met mij opnemen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Letselschade bedrag naar pagina schadevergoeding en letselschade bedragen

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn