Letselschade bureau Blom - specialist in letselschade

Profiel Marco Blom: Medisch adviseur voor slachtoffers bij letselschade

View Marco Blom's profile on LinkedIn

Vanuit mijn eigen letselschade bureau richt ik mijn werk op letselschadezaken vanuit het perspectief van het slachtoffer en help het slachtoffer bij het vinden van een deskundige en betrouwbare belangenbehartiger.

pasfoto marco blom

Ik heb de doorgroei naar de rol van adviseur en begeleider voor slachtoffers bij letselschade geleidelijk aan gemaakt.

Na mijn studie geneeskunde in Leiden ging ik eerst in dienst. Ik vervulde mijn dienstplicht als onderdeelarts/huisarts en deed daar mijn eerste werkervaring op. Ik vond dat zo leuk dat ik besloot de opleiding tot huisarts te gaan doen en ben daarna een aantal jaren als huisarts werkzaam geweest.

Mijn loopbaan kreeg een vervolg als verzekeringsarts waarbij ik letselschadebeoordelingen bij gewezen militairen deed.

Later verschoven mijn werkzaamheden heel specifiek naar het werk van de medisch adviseur. Ik werk in het medische letselschadetraject voor advocaten, juristen en letselschaderegelaars.

Als medisch adviseur heb ik me ook beziggehouden met de uitvoering van diverse oorlogswetten, eerst met de uitvoering van de Wet Buitengewoon Pensioen (WBP) voor verzetsmensen, zeelieden en gegijzelden tijdens de Tweede Wereldoorlog, en later met de uitvoering van de Wet Uitkering Burgeroorlogslachtoffers (WUBO).

Professioneel en betrokken

Vanuit het werken als huisarts, via het werken als verzekeringsarts en medisch adviseur, ben ik gedurende mijn loopbaan stap voor stap doorgegroeid naar de rol van onafhankelijk medisch adviseur voor slachtoffers bij letselschade.

Ik help slachtoffers bij het claimen van letselschade ten gevolge van onder meer verkeers- en bedrijfsongevallen en zorg ervoor dat u op een onafhankelijke, deskundige en betrouwbare wijze wordt bijgestaan door een belangenbehartiger. Zo staat u sterker tegenover de schaderegelaars van de verzekeraar van de tegenpartij.

Een vuist maken als slachtoffer tegenover grote verzekeringsmaatschappijen vraagt moed, verstand van zaken en doorzettingsvermogen. Ik vind dat slachtoffers recht hebben op goede bijstand door een letselschadeadvocaat, letselschadejurist of letselschaderegelaar en door een medisch adviseur en wil mij daar graag voor inzetten.

Soms schiet die bijstand helaas te kort en dan heeft u baat bij een second opinion. Ook deze kan ik voor u regelen.

U kunt uw casus kosteloos aan mij voorleggen. Ik help u graag verder.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Letselschade bureau naar de homepage

Van Letselschade bureau naar de contactpagina

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn