Privacy statement

M. Blom, arts/medisch adviseur, specialist in letselschade behandelt en beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en bezoekers van de website is van essentieel belang. Ik voldoe aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hiertoe is een privacy-beleid ontwikkeld. Daarin leest u hoe uw privacy gewaarborgd wordt. Verder leest u welke persoonsgegevens worden verzameld van u als cliënt en met welk doel. Ook leest u wie toegang heeft tot uw gegevens en dat uw gegevens uitsluitend met uw toestemming eventueel beperkt gedeeld kunnen worden met derden, o.a. in geval van het eventueel in gang moeten zetten van specialistische expertises.

Privacy-beleid

Ik beschik over een klanten database en over een verwerkingsregister. Uw persoonsgegevens worden in afgesloten dossierkasten en op een harde schijf van een met een wachtwoord beveiligde computer en op een eveneens beveiligde externe harde schijf bewaard. Deze gegevens kunnen niet door derden worden ingezien. Ik heb geen personeel. Huisgenoten hebben geen toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van medische advisering in het kader van letselschadezaken, rechtstreeks aan u of via de door u daartoe uitdrukkelijk gemachtigde opdrachtgevers.

Opgeslagen worden uw normale persoonsgegevens (o.a. uw naam, geboortedatum, en dossierkenmerken van uw opdrachtgever) en uw bijzondere persoonsgegevens (de medische gegevens in uw dossier en de uitgebrachte medische adviezen). Andere NAW gegevens krijgen wij van uw opdrachtgever, maar worden niet door ons opgeslagen en alleen gebruikt voor het opvragen van medische informatie en bij expertise-aanvragen.

Uw persoonsgegevens worden door mij niet gebruikt voor marketing, het maken van statistische analyses, onderzoeks-, of andere doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Er worden niet meer persoonsgegevens van u verwerkt dan nodig om u van dienst te zijn.

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Wettelijk moeten uw gegevens 15 jaar bewaard worden. Daarna zullen zij worden vernietigd op een conform de AVG verantwoorde wijze.

Mijn ICT-infrastructuur is adequaat en up to date, inclusief het versleuteld (end to end encryptie) kunnen versturen van emailberichten. 

Ik heb een verwerkersovereenkomst met het bedrijf dat zorgt voor het (door middel van end-2-end encryptie) versleuteld verzenden van
e-mailberichten. Ik heb geen overeenkomst met andere externe verwerkers omdat daar geen gebruik van wordt gemaakt.

Eventuele datalekken worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw privacy wordt op deze wijze gerespecteerd conform de AVG.

Van Privacy statement naar de homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn