Blijvend letsel – De mogelijkheden voor hulp op een rijtje

Als u blijvend letsel oploopt is het belangrijk een specialist op het gebied van letselschade in te schakelen. De letselschade expert kan u bijstaan op het moment dat u te maken krijgt met allerlei juridische en medische zaken die in het kader van uw letselschadezaak en eventuele schadevergoeding een rol spelen. De wereld van de letselschade is een complexe wereld die voor de leek en buitenstaander niet altijd even gemakkelijk te doorgronden is. Iemand die opkomt voor uw belangen, is dus welkom.

Eén van de eerste vragen die bij de meeste letselschadeslachtoffers opkomt, is:

Waar kan ik het beste voor hulp aankloppen? Wie kan mij bij blijvend letsel helpen? Bij welk loket moet ik zijn?

Check eerst uw lidmaatschappen, lopende polissen en verzekeringen

Een paar tips.

Als lid van de ANWB kunt u een expert inschakelen. Ook als lid van een vakbond, bijvoorbeeld FNV Bouw, FNV Bondgenoten of FNV Zelfstandigen (voor zzp'ers), kunt u uw belangen laten behartigen. Verder kunt u uw rechtsbijstandsverzekering in bepaalde gevallen aanspreken.

Bent u geen lid van een bond of brancheorganisatie of wilt u om bepaalde redenen daar geen beroep op doen dan kunt u altijd aankloppen bij een letselschadebureau of (letselschade)advocaat. Deze specialisten op het gebied van letselschade kunnen u bijstaan als u door toedoen van een ander lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen.

Er zijn dus diverse wegen die u kunt bewandelen.

Let in ieder geval goed op dat het medisch advies door de partij die uw belangen behartigt, goed geregeld is! In veel letselschadezaken speelt de beoordeling van de medische eindsituatie immers een belangrijke rol.

In mijn eigen praktijk als arts/medisch adviseur en specialist in letselschade zijn de medische vragen in het kader van een letselschadezaak en eventuele schadevergoeding vaak het startpunt van onderzoek. Op basis van mijn jarenlange ervaring in medische letselschadebeoordelingen help ik letselschadeslachtoffers via hun belangenbehartiger met de diverse medische aspecten die bij een letselschadezaak en blijvend letsel van belang zijn.

Ik kan u helpen bij het vinden van een deskundige en betrouwbare belangenbehartiger. Meestal gaat het om belangenbehartigers waarmee ik reeds een jarenlange relatie heb opgebouwd en die ik voorzie van medische adviezen.

Second opinion

Wees verder kritisch op de geleverde kwaliteit!

Ik weet vanuit eigen ervaring als onafhankelijk en deskundig adviseur in letselschadeprocedures dat letselschadeslachtoffers soms ontevreden zijn over de geleverde kwaliteit door hun belangenbehartiger. In dat geval is het verstandig een derde in te schakelen voor een second opinion.

De second opinions die ik zelf uitvoer, blijven dikwijls niet beperkt tot alleen het medische aspect. Ook het schadetechnische deel en het juridische perspectief dienen veelal in de beoordeling te worden betrokken.

Blom Letselschade kan dus ook behulpzaam zijn bij het laten verrichten van gecombineerde second opinions waarbij naast de medische aspecten ook alle schadeposten worden bekeken door een andere belangenbehartiger.

Laat u dus goed vertegenwoordigen!

Het is dus van groot belang dat u zich goed laat vertegenwoordigen bij blijvend letsel. Door professionals met verstand van zaken.

Misschien heeft u al een belangenbehartiger naar uw zaak laten kijken. Maar bent u niet tevreden over de inzet van uw belangenbehartiger, vindt u de schadevergoeding te laag, of twijfelt u aan de onafhankelijkheid van de belangenbehartiger. Leg uw casus voor en ik neem snel contact met u op om te bespreken wat ik voor u kan doen.

Van Blijvend letsel naar de homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn