Heeft u whiplash symptomen? Dien een schadeclaim whiplash in

Whiplash symptomen, whiplash klachten ontstaan vaak direct of korte tijd na een verkeersongeval. Als u in een file rijdt en plots moet remmen en achterop wordt aangereden loopt u het risico een whiplash op te lopen.

Uw hoofd krijgt ten opzichte van de romp een enorme klap te verwerken en daardoor kunnen er bijvoorbeeld banden, spieren, zenuwbanen en hersenweefsel beschadigd raken. Ook kan er groot of klein letsel aan wervelgewrichten en tussenwervelschijven ontstaan.

Het klachtenpatroon als gevolg van een whiplash is zeer divers, zoals hoofdpijn, pijn in de nek en schouders, misselijkheid, slaapstoornissen, evenwichtsstoornissen, energieverlies, gedragsveranderingen, concentratiestoornissen, geheugenstoornissen en duizeligheid.

De relatie tussen de verwonding en de aard en ernst van de klachten is niet altijd direct duidelijk en via medisch onderzoek vast te stellen. Daardoor kunnen whiplash slachtoffers zich onbegrepen voelen en in een sociaal isolement terecht komen. Klachten kunnen daardoor verder toenemen.

Het op basis van whiplash symptomen vaststellen of er sprake is van een whiplash is medisch gezien een lastige zaak. Een whiplash kan niet objectiveerbaar worden “bewezen”. Dat compliceert naast de whiplash behandeling ook de schaderegeling.

Schadevergoeding whiplash

Het feit dat de whiplash klachten moeilijk wetenschappelijk “hard” te maken zijn betekent dat het verhalen van de materiële en immateriële schade een ingewikkeld iets is. De verzekeraar van de tegenpartij zal proberen aan te tonen dat de klachten niet of voor slechts een deel zijn toe te schrijven aan het ongeval waardoor het schadebedrag wordt gedrukt. Lees in dit kader ook de recente ontwikkelingen over het post whiplash syndroom.

Doorverwijzing

Als onafhankelijk specialist in letselschade kan ik het whiplash slachtoffer doorverwijzen naar een goede belangenbehartiger. Deze expert neemt u al het werk uit handen, zoals bijvoorbeeld het onderzoek naar de bepaling van de schade en de oorzaak van de schade.

De letselschadespecialist is de tussenpersoon tussen het slachtoffer, uzelf dus, en de verzekeraars. Hij zit bovenop alle benodigde correspondentie en let op alle kostenposten die in het geding zijn. Hij bouwt ook de argumentatie op waarom de tegenpartij aansprakelijk is en onderbouwt dat met de benodigde documenten, zoals bijvoorbeeld een politierapport van het ongeval en de letselschadeformulieren.

De uitkomst van een schadezaak is moeilijk vooraf te voorspellen. Ook is van de definitieve schadevergoeding moeilijk vooraf een inschatting te maken, zeker als de whiplash klachten vermeerderen en de definitieve schade dus ook nog niet vaststaat.

Professionele hulp

De behandeling en afwikkeling van whiplash letselschade kan dus erg ingewikkeld zijn. De verzekeraar van de wederpartij zal er alles aan doen om de uitkering zo laag mogelijk te houden. U kunt u dus maar beter bij laten staan door een letselschade specialist.

Op basis van een jarenlange ervaring in de letselschadewereld kan ik het slachtoffer al het werk uit handen laten nemen en u doorverwijzen naar een goede letselschadeadvocaat, letselschadejurist of letselschaderegelaar. En dat kost u in de meeste gevallen helemaal niets, omdat de kosten verhaald worden op de verzekeraar van de wederpartij.

Leg uw casus eens aan mij voor. Dan ga ik kijken wat ik voor u kan doen. Uw casus wordt doorverwezen naar een deskundige en betrouwbare specialist die opkomt voor uw belangen. Dat geeft een stukje zekerheid in een periode waarin u zich vooral op uw herstel en gezondheid moet concentreren.

Voor verdere informatie over letselschade whiplash bij whiplash symptomen en hoe u smartengeld whiplash kunt claimen kunt u contact met mij opnemen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Whiplash symptomen naar de homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn