Whiplash schadevergoeding
Recente ontwikkelingen post whiplash syndroom

Whiplash schadevergoeding – Dagelijks zijn er tientallen ongevallen waarbij er sprake is van een zogenaamde “whiplash” (dit is een beweging van de nek waarbij eerst sprake is van een versnelling en dan van een vertraging, vergelijkbaar met de beweging van een zweep).

De term “whiplash” beschrijft dus het ongevalmechanisme en is op zich geen diagnose.

De meeste mensen waarbij sprake is van een whiplash hebben tijdelijk klachten en beperkingen. De meeste mensen genezen wat dat betreft restloos.

Post whiplash syndroom

Een deel van de mensen waarbij sprake is van een whiplash blijft helaas klachten en beperkingen houden. Dan is er sprake van een post whiplash syndroom.

De gangbare opvatting is dat dit in een vroeg stadium dient dit te worden onderkend en multidisciplinair dient te worden behandeld. Dat betekent dat er meerdere disciplines betrokken moeten worden bij de whiplash behandeling. Veelal gebeurt dat in een revalidatiecentrum waar diverse disciplines werkzaam zijn.

Multidisciplinaire behandeling

Een multidisciplinaire behandeling is nodig omdat er vaak ook bepaalde persoonsgebonden factoren een rol spelen bij het voortduren van de klachten en beperkingen.

Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan hoe iemand in het algemeen omgaat met tegenslag (met een moeilijk woord de “copingstijl”) en aan bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Dit betekent dat er naast de lichamelijk ervaren beperkingen waarschijnlijk ook psychische factoren een rol spelen. Daarom is bijvoorbeeld naast een fysiotherapeut ook een psycholoog nodig.

Hoe eerder begonnen wordt met een multidisciplinaire behandeling hoe beter het resultaat zal zijn. Toch blijven er mensen over die na een whiplash klachten en beperkingen blijven houden ondanks de multidisciplinaire aanpak.

Objectiveerbaar letsel?

Laten we nog wat verder inzoemen op enkele achtergronden die van belang zijn bij het claimen van een whiplash schadevergoeding.

In letselschadeland wordt vaak door de verzekeraars naar voren gebracht dat er in geval van een post whiplash syndroom geen sprake is van objectiveerbaar letsel (dat wil zeggen dat men niet kan zeggen welke lichamelijke structuur beschadigd is) en vervolgens volgt men de richtlijnen van de NVN (Nederlandse Vereniging voor Neurologie).

Deze richtlijnen stellen dat er in geval van niet objectiveerbaar letsel geen sprake kan zijn van invaliditeit en ook niet van beperkingen.

Diverse neurologen zijn het hier niet mee eens. De neurologen onderling verschillen wat dat betreft van mening. Iemand met een post whiplash syndroom die wordt beoordeeld volgens de normen van de AMA (American Medical Association), dient te worden beoordeeld op basis van de 6e editie van de AMA-guides. Echter, de richtlijnen van de NVN zijn destijds op basis van de 5e editie opgesteld. De richtlijnen van de NVN zijn daarna niet meer aangepast.

De NVN is de mening toegedaan dat deze richtlijnen nog steeds van toepassing moeten worden geacht. Toch bieden de AMA-guides 6e editie ruimte voor wat betreft de beoordeling van een post whiplash syndroom. Er moet dan echter sprake zijn van uitstralende pijn in een arm waarbij men zou kunnen denken aan een bepaalde zenuw die in de nek gehinderd zou worden, maar dit kan ook niet geobjectiveerd worden. Dat betekent dus dat er bij onderzoek niet echt een zenuw gehinderd wordt. Het lijkt dus alleen maar zo. Als dit het geval is kan maximaal 3% invaliditeit worden toegekend en kunnen er beperkingen worden geduid.

De redenering van de NVN dat in geval van een post whiplash syndroom waarbij geen structureel letsel geobjectiveerd kan worden (waarbij dus niet gezegd kan worden of er een lichamelijke structuur beschadigd is), er dus geen sprake kan zijn van beperkingen, is niet juist. Er zijn recent diverse wetenschappelijke artikelen verschenen die aantonen dat een deel van de mensen met een post whiplash syndroom, c.q. een chronisch pijnsyndroom, wel degelijk blijvende beperkingen ondervindt. In de discussie met vertegenwoordigers van verzekeraars worden deze artikelen uiteraard steeds ingebracht.

Juridisch perspectief

Er is ook een juridische kant aan de whiplash problematiek. En deze is zeker niet onbelangrijk bij het claimen van een whiplash schadevergoeding. De rechter vindt het bijvoorbeeld na een whiplash ongeval niet belangrijk welke diagnose na het ongeval daadwerkelijk wordt gesteld, maar vindt het belangrijker dat de na het ongeval ontstane klachten, indien deze reëel zijn, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn, beschouwd moeten worden als ontstaan door het ongeval. De vele juristen waar ik mee samenwerk kunnen daar uiteraard veel meer over vertellen.

Iemand die klachten en beperkingen blijft houden van een post whiplash syndroom moet dus eerst behandeld worden en als deze behandeling niet succesvol is gebleken dan kan de zaak pas worden afgewikkeld. Eerder is er geen sprake van een medische eindtoestand.

Medische eindtoestand

Het is nog steeds gebruikelijk in geval van een medische eindtoestand, en deze wordt in geval van een post whiplash syndroom meestal pas 2 jaar na het ongeval bereikt, om een onafhankelijke expertise te laten verrichten.

Nog steeds wordt als eerste expert gekozen voor een neuroloog, maar op dit punt is er discussie. Het komt voor dat een neuroloog zegt dat er op neurologisch gebied geen diagnose gesteld kan worden of dat er conform de richtlijnen van de NVN wordt beoordeeld en dat er geen invaliditeit en geen beperkingen kunnen worden geduid. In beide gevallen heeft het slachtoffer nog wel klachten en beperkingen en als die niet op neurologisch gebied kunnen worden vastgesteld wil het dus niet zeggen dat deze klachten en beperkingen er niet zijn.

In deze gevallen moet na de neurologische expertise uitgeweken worden naar een andere onafhankelijke expert. Hierbij kan gedacht worden aan een psychiater of aan een verzekeringsarts.

Ik blijf uiteraard de diverse discussies op dit gebied volgen en zal het e.e.a. in de toekomst weer verwerken op mijn website. Teneinde u goed te blijven informeren over de achtergronden bij het verhalen van de materiële en immateriële schade en een eventuele whiplash schadevergoeding.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Whiplash schadevergoeding naar de homepage

Van Whiplash schadevergoeding naar pagina whiplash symptomen

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn