Letsel schade: Referenties en aanbevelingen

Letsel schade – Op mijn profielpagina kunt u lezen dat ik vanuit het werken als huisarts, via het werken als verzekeringsarts en medisch adviseur, stap voor stap ben doorgegroeid naar de rol van onafhankelijk medisch adviseur voor slachtoffers bij letselschade.

Ik heb me gaandeweg gespecialiseerd in medische causaliteit, medische aansprakelijkheid, AOV, post traumatische stress stoornis, PTSS (post traumatic stress disorder) en militaire letselschade.

Voor mijn eigen vorming en het op peil houden van mijn vakkennis en specifieke deskundigheid op het gebied van letsel schade en medische aansprakelijkheid val ik periodiek terug op scholing, recente vakliteratuur en rechtspraak.

Kernpunten die ik vaak teruggekoppeld krijg van relaties wat betreft mijn werkstijl, zijn:

  • Marco Blom adviseert snel.
  • Marco werkt efficiënt.
  • Marco is betrouwbaar.
  • Marco Blom is thuis in vele disciplines die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van letselschadezaken, c.q. medische aansprakelijkheid (o.a. medisch specialisten, arbeidsdeskundigen, belangenbehartigers).
  • Marco is erg goed in staat om de vertaalslag te maken van het medische naar het juridische en andersom. Hij kan uitstekend schakelen tussen beide disciplines.

Hieronder een drietal referenties van relaties. Deze referenties zijn ook via mijn LinkedIn profiel te lezen.

Tom Bogers schrijft:

“Gedurende mijn dienstverband bij Van Slagmaat Advocaten heb ik Marco Blom in zaken waarin sprake was van letselschade of waarin sociale zekerheidsvraagstukken speelden regelmatig ingeschakeld. Als advocaat ontbreekt de specifieke medische kennis om medische dossiers te kunnen beoordelen en de vertaalslag naar het juridische te maken. Een medicus ontbeert het in het algemeen op zijn/haar beurt weer aan de benodigde specifieke kennis over de juridische merites om gericht bepaalde vraagstukken te kunnen beantwoorden.

Marco Blom is echter uitstekend in staat om op basis van een medisch dossier de merites te destilleren en vervolgens een vertaalslag te maken. Hij herkent in een casus de vraagstelling en behoefte van de jurist, zonder zijn onafhankelijkheid te verliezen. Voorts is het juist ook voor de client en de rechter van groot belang om in klare taal toe te kunnen lichten hoe iemands gezondsheidssituatie is en zal verlopen, zonder in onbegrijpelijk Latijnse termen te vervallen. Hij is daartoe uitstekend in staat. Ik ben in diverse zaken bijzondere dank aan Marco Blom verschuldigd en kan hem van harte aanbevelen.” April 10, 2010

Laus van Rooijen zegt het volgende:

“Sinds een jaar of tien is Marco Blom (met zijn collega’s van VBW Medisch Adviseurs) mijn medisch adviseur in letselschadezaken. Marco’s adviezen zijn uitgebreid en goed onderbouwd. Wanneer een expertiserapport dient te worden aangevraagd kan ik blind varen op Marco Blom. De door hem voorgestelde deskundigen brengen altijd prima rapportages uit die van grote waarde zijn voor de afhandeling van de zaak. Ook de snelheid waarmee de adviezen beschikbaar zijn waardeer ik zeer.” November 9, 2009

Magna Veldhuysen schrijft:

“Marco Blom geeft snelle, duidelijke en zeer bruikbare adviezen over de gevolgen van een ongeval voor een slachtoffer en de effecten van diens letsel op zijn dagelijks leven. Ik heb Marco leren kennen als een integere en betrouwbare medisch adviseur”. October 7, 2009

Elders op deze website geef ik meer achtergrond over mijzelf en de manier van werken.

Voor verdere informatie of andere referenties in relatie tot letsel schade kunt u contact met mij opnemen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Letsel schade naar de homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn