PTSS politie

PTSS politie – Net zoals militairen in oorlogssituaties vreselijke dingen kunnen meemaken, waardoor zij getraumatiseerd kunnen raken en een posttraumatische stress stoornis kunnen ontwikkelen, is ook het politiewerk dikwijls psychisch en emotioneel belastend voor de mensen die het werk moeten doen.

De aandacht voor PTSS politie is de laatste jaren toegenomen. Niet in de laatste plaats door incidenten waarbij politieagenten betrokken waren en die ook in de media uitgebreid aan de orde zijn geweest.

Toenemende aandacht

Reeds in 2009 heeft de Nederlandse Politie Bond de psychische en emotionele belasting van politieagenten nadrukkelijk op de agenda gezet. Met het doel de aandacht voor PTSS een integraal onderdeel te laten worden van de politiecultuur. Het emotioneel en psychisch welbevinden van de politieagenten is immers van belang voor de politieorganisatie als geheel en dient daarom nadrukkelijk onderdeel te zijn van het interne beleid van de politie.

Er zijn destijds in de politiek ook Kamervragen gesteld waarbij centraal heeft gestaan de vraag of het bieden van ondersteuning bij klachten van lichamelijke en psychische aard, die als gevolg van het politiewerk zijn ontstaan, behoort tot de kern van goed werkgeverschap bij de politie.

Is PTSS politie een groot probleem?

Er is wel wat onderzoek bekend. Op de website van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) is te lezen dat 34% van de politiemedewerkers aangaf na een traumatisch incident PTSS-klachten te hebben, terwijl bij nadere diagnostiek 7% ook écht een PTSS-stoornis had.

Verder stelt de NCvB....

"Bij veel politiemensen zijn de PTSS-klachten dus kortdurend en verdwijnen vanzelf, terwijl bij 1 op de 14 echt een stoornis ontstaat. Uit de meldingen van een peilstation politie bleek PTSS de meest gemelde beroepsziekte voor uitvoerend personeel (42%)".

Posttraumatische stress stoornis kenmerken

De PDC politiepoli is het landelijk verwijsadres voor politiemedewerkers met mogelijk traumagerelateerde klachten.

De PDC politiepoli spreekt van PTSS gerelateerde klachten wanneer deze minimaal één maand duren en het functioneren van de medewerker (ernstig) verstoren. Er kan sprake zijn van klachten waarbij het incident steeds opnieuw wordt beleefd (bijvoorbeeld in de droom), vermijdingsklachten (waarbij de medewerker zich bijvoorbeeld onttrekt aan bepaalde werkzaamheden), of hyperactivatie klachten (het overactief zijn).

Jurisprudentie

Er is jurisprudentie waaruit blijkt dat PTSS bij een politieagent een beroepsziekte kan zijn. Dit is belangrijk omdat de politiemedewerker bij erkende beroepsziekten een schadevergoeding voor letselschade kan claimen. Het is dus belangrijk te kunnen bewijzen dat er een rechtstreeks, oorzakelijk verband is tussen de klachten en de arbeidsomstandigheden. De reden dat de politieagent de klachten heeft, moet te wijten zijn aan het werk of de werkomstandigheden.

De internationale arbeidsorganisatie (ILO) heeft een lijst opgesteld met erkende beroepsziekten. Op deze lijst is PTSS als beroepsziekte opgenomen. Dit biedt de politieagent een basis voor financiële compensatie en schadevergoeding van ontstaan letsel door een beroepsziekte.

Laat u bijstaan!

Bent u een politiemedewerker met PTSS?

Als letselschade specialist heb ik al vele slachtoffers met een post traumatische stress stoornis kunnen helpen bij hun schadezaak.

Het verhalen van de letselschade is vaak een langdurig en ingewikkeld traject. En werk voor professionals. Ik kan u doorverwijzen naar een deskundige belangenbehartiger met veel verstand van zaken rondom PTSS bij politiemedewerkers.

Ik laat u al het werk uit handen nemen. Van beoordeling tot behandeling en afwikkeling van uw letselschadezaak. Op deze manier worden uw belangen op de best mogelijke wijze behartigd.

Is bij u PTSS vastgesteld en wilt u uw letselschadezaak laten onderzoeken? Neemt u dan contact met mij op en ik ga kijken wat ik voor u kan doen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van PTSS politie naar pagina PTSS en letselschade
Van PTSS politie naar de homepage


Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn