Casus 3: Complex Regionaal Pijnsyndroom (CRPS)

Complex Regionaal Pijnsyndroom (CRPS) - Iemand rijdt in zijn auto op de snelweg en wordt door een andere auto van achteren aangereden. De bestuurder ziet het aankomen en na de botsing komt zijn auto tegen de vangrail, draait meerdere malen om zijn as waarna de auto op de vluchtstrook tot stilstand komt. Vlak voor de aanrijding, die met een forse impact gepaard ging, zette de bestuurder zich schrap onder andere door met zijn handen stevig het stuur vast te houden waardoor een deel van de klap door de polsen werd opgevangen. Na het ongeval werd cliënt met de ambulance vervoerd naar de SEH (Spoed Eisende Hulp) en daar gaf cliënt aan dat hij last had van zijn nek, van hoofdpijn en ook van zijn rechterpols. De pols die hij van nature het meest gebruikt, de zogenaamde dominante pols. 

Op de SEH worden röntgenfoto’s gemaakt van de halswervelkolom en van de rechterpols. Er worden geen afwijkingen op gezien en in eerste instantie wordt er door de SEH-arts gedacht aan een kneuzing van de halswervelkolom en van de rechterpols. De bestuurder wordt met pijnstillers ontslagen en bij het aanhouden en/of verergeren van de klachten wordt aangegeven dat dan de huisarts geraadpleegd moet worden. 

De nekklachten en de hoofdpijnklachten blijven bestaan en er komen zelfs andere klachten bij, zoals duizeligheid, concentratiestoornissen en geheugenstoornissen. Er ontwikkelt zich een post whiplash syndroom waarvoor net als in casus I eerst verwezen wordt naar de fysiotherapeut, later naar de neuroloog en dan naar de revalidatiearts.

Rechterpolsgewricht

In deze zaak krijgt cliënt ook in toenemende mate last van de rechterpols waardoor de diverse werkzaamheden niet meer kunnen worden verricht. De persoon in kwestie verdient zijn brood met zijn handen, onder andere als ondernemer en dat is nu niet meer mogelijk waardoor er geen inkomsten meer kunnen worden gegenereerd. Omdat dit inmiddels lang duurt komt deze persoon in ernstige financiële problemen. 

Voor de rechterpols wordt een verwijzing geregeld naar een plastisch chirurg die na uitgebreid onderzoek, onder andere een MRI-scan, tot de conclusie komt dat er letsel is ontstaan tussen enkele handbotjes ter hoogte van het rechterpolsgewricht. Dit was op een gewone röntgenfoto, die op de SEH gemaakt was, niet te zien.

Complex Regionaal Pijnsyndroom (CRPS)

De rechterpols wordt operatief behandeld, maar na de operatie wordt de pijn alleen maar erger waardoor ook geringe belasting van deze pols niet meer mogelijk is vanwege de pijn. Er wordt een post traumatische dystrofie geconstateerd. Dat wordt tegenwoordig een CRPS genoemd. Dat is een Complex Regionaal Pijnsyndroom. Dat is een ontregeling van het zenuwstelsel ter plaatse met de mogelijkheid tot verdere uitbreiding onder andere in de arm.

Meningsverschil medische causaliteit

In deze casus bestond, zoals wel vaker het geval is, een verschil van mening tussen de medisch adviseur van de verzekeraar en de medisch adviseur die optrad namens het slachtoffer voor wat betreft de medische causaliteit. Met name werd door de medisch adviseur van de verzekeraar ontkend dat de aanhoudende klachten passend bij een post whiplash syndroom en ook de blijvende polsklachten gerelateerd zouden kunnen worden aan het de cliënt overkomen ongeval. 

Het is een goed gebruik in geval van een verschil van mening met betrekking tot de medische causaliteit om het een en ander door een onafhankelijk expert, of door meerdere onafhankelijke experts te laten beoordelen. Dat is in deze casus uiteindelijk, weliswaar met moeite en zelfs door tussenkomst van een rechter in het kader van een zogenaamd deelgeschil, afgedwongen.

Neurologische expertise

Voor de na enkele jaren nog steeds bestaande post whiplash problematiek wordt een neurologische expertise overeengekomen. De neuroloog geeft aan dat er sprake is van een ongevalgerelateerd post whiplash syndroom en in dit geval kan er conform de richtlijnen van de AMA-guides 6e editie (American Medical Association) 2% invaliditeit worden toegekend en kunnen er enkele beperkingen worden geduid, onder andere voor wat betreft de belasting van de nek en voor wat betreft enkele cognitieve functies (concentreren, geheugen, mentaal tempo e.d.).

Door de neuroloog wordt verder aangegeven dat indien de richtlijnen van de NVN (Nederlandse Vereniging voor Neurologie) in geval van een post whiplash syndroom zouden worden gevolgd er op neurologisch gebied geen invaliditeit kan worden vastgesteld en ook geen beperkingen kunnen worden geduid. Dit betekent in dit geval dat de richtlijnen van de AMA-guides 6e editie moeten worden gevolgd omdat het slachtoffer de beste optie moet worden geboden. Verder is inmiddels duidelijk geworden uit de jurisprudentie (uitspraken gedaan door de rechterlijke macht) dat de richtlijnen van de NVN in geval van een post whiplash syndroom niet relevant zijn. Met deze richtlijnen hoeft dus geen rekening gehouden te worden in geval van een post whiplash syndroom.

Plastisch chirurgische expertise

Voor de polsproblematiek wordt een onafhankelijke plastisch chirurgische expertise overeengekomen. Er wordt een ongevalgerelateerd hoog invaliditeitspercentage vastgesteld met name omdat blijkt dat cliënt zijn dominante rechterpols en zijn rechterarm vrijwel niet meer kan gebruiken (als gevolg van het Complex Regionaal Pijnsyndroom). 

De schaderegelaars kunnen nu aan de slag om de schade te regelen. Hierbij zullen nog een aantal disciplines worden betrokken. Bijvoorbeeld een onafhankelijke verzekeringsarts die de door de neuroloog en plastisch chirurg geduide beperkingen nog moet vertalen, opdat een arbeidsdeskundige kan worden ingeschakeld om de diverse schadeposten (denk bijvoorbeeld aan loonschade, aan “derden” die ingeschakeld moeten worden voor hulp in de huishouding en voor andere taken in en om het huis) mede te helpen vaststellen.

Herkent u zich in deze casus (Complex Regionaal Pijnsyndroom), u kunt contact met mij opnemen en ik zal mijn uiterste best doen u zo goed mogelijk te helpen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Complex Regionaal Pijnsyndroom naar pagina casuïstiek

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn