De neurologische expertise

De neurologische expertise. Hoe gaat die in zijn werk?

Wanneer u letsel hebt op neurologisch vakgebied kan een neurologische expertise nodig zijn om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van dit letsel en in hoeverre dit kan zijn veroorzaakt door het ongeval. Tot het neurologisch vakgebied behoren stoornissen van de hersenen, de zenuwen en het ruggenmerg, dus onder andere hersenletsel, zenuwletsel, hoofdpijn, sommige vormen van duizeligheid, nek- en rughernia´s of andere nekklachten, spierzwakte en coördinatiestoornissen.

Anamnese en neurologisch onderzoek

De neuroloog zal beginnen met het bestuderen van het medisch dossier en u daarna uitnodigen voor een onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit de anamnese, dat is een vraaggesprek, waarbij onder andere de toedracht van het ongeval, hoe het daarna is gegaan en uw klachten met de beperkingen aan de orde komen. Het kan zijn dat u er tegenop ziet om alles voor de zoveelste maal te vertellen, maar de neuroloog onderzoekt ook of de gegevens uit het dossier overeenkomen met wat u zelf vindt of weet en wil daarom graag dat u alles met uw eigen woorden vertelt. Er zal ook gevraagd worden naar uw medische voorgeschiedenis en eventuele klachten die u voor het ongeval had.

Daarna volgt het neurologisch lichamelijk onderzoek en bekijkt de neuroloog of er nog aanvullende gegevens of een aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld neuropsychologisch onderzoek) gewenst is. Daarvoor is uiteraard uw toestemming vereist. Een neuropsychologisch onderzoek wordt verricht door een neuropsycholoog en daarvoor wordt een aparte afspraak gemaakt.

De tijdsduur van de anamnese en het neurologisch onderzoek hangt af van de uitgebreidheid van uw verhaal maar bedraagt gemiddeld anderhalf tot twee uur.

Conceptrapport

Wanneer de aanvullende gegevens ontvangen zijn kan de neuroloog het conceptrapport maken. Daarin worden anamnese, neurologisch onderzoek, de voor het rapport gebruikte medische correspondentie uit het dossier, de resultaten van het eventuele aanvullende onderzoek, de beschouwing, de conclusie en de beantwoording van de gestelde vragen weergegeven. Soms is gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur en dit is dan aangegeven, met de plaats waar deze literatuur is te vinden.

Het conceptrapport wordt dan als eerste naar uzelf (of indien u dat liever hebt, uw belangenbehartiger) gezonden. Ter bescherming van uw privacy hebt u het recht om het conceptrapport te blokkeren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u vindt dat het rapport door niemand anders mag worden gelezen. Wanneer u het rapport blokkeert wordt het niet doorgezonden en eindigen de werkzaamheden van de neuroloog. Uiteraard kan dat gevolgen voor u hebben. U dient dit goed met uw belangenbehartiger te bespreken.

Het is niet toegestaan om direct al in te gaan op de inhoud van het rapport. Dit kan pas wanneer ook de andere partij het conceptrapport heeft kunnen inzien, uiteraard nadat u hebt aangegeven dat u het rapport niet wilt blokkeren. Het is verstandig om een eventuele reactie op het rapport samen met uw belangenbehartiger en diens medisch adviseur op te stellen. Wanneer er feitelijke onjuistheden in het conceptrapport staan zullen deze worden verbeterd en aanvullingen of opmerkingen kunnen meestal worden verwerkt maar vanzelfsprekend kunt u het conceptrapport niet naar believen laten veranderen.

Nadat eventuele correcties of aanvullingen zijn verwerkt is het rapport definitief en is het werk van de neuroloog afgelopen.

Ik heb ook aan een klinisch neuropsycholoog gevraagd te vertellen hoe een neuropsychologisch onderzoek verricht wordt.

Voor verdere informatie over hoe een neurologische expertise in zijn werk gaat kunt u contact met mij opnemen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Neurologische expertise naar homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn