Vraagstellingen

Welke vragen er worden gesteld aan de neuroloog, de orthopedisch chirurg en/of aan de psychiater

Welke vragen worden er eigenlijk voorgelegd aan de specialist die de expertise doet?

Er bestaan voorbeeldvraagstellingen die het letselschadeslachtoffer inzicht geven in wat er gevraagd wordt aan degene die de expertise doet. In het kader van hoe een expertise in zijn werk gaat is deze informatie mogelijk voor u van belang.

Hieronder volgen twee voorbeelden van voorbeeldvraagstellingen voor de neuroloog (neuropsychologisch onderzoek voorbeeld vraagstellingen):

Standaardvraagstelling voor neuroloog

IWMD (= Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen) vraagstelling voor neuroloog

Deze vraagstellingen zijn niet van toepassing op medische fouten. Dat is veelal maatwerk.

Eigenlijk gaan de orthopedisch chirurg en de psychiater op een soortgelijke wijze te werk.

Voor de volledigheid geef ik u ook de voorbeeldvraagstellingen voor de orthopedisch chirurg en psychiater:

Standaardvraagstelling voor orthopedisch chirurg

IWMD (= Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen) vraagstelling voor orthopedisch chirurg

Standaardvraagstelling voor psychiater

IWMD (= Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen) vraagstelling voor psychiater

Wat is het verschil?

De standaardvraagstelling wordt meestal nog gebruikt als het letsel duidelijk is, dat wil zeggen dat de klachten en beperkingen van een letselschadeslachtoffer makkelijk gerelateerd kunnen worden aan een lichamelijke oorzaak. Goed kan dan worden aangetoond welk deel van het lichaam letsel heeft opgelopen, c.q. welk deel van het lichaam beschadigd is geraakt door het ongeval.

Zo kan de medische causaliteit worden beoordeeld. Dit betekent dat men medisch gezien kan verklaren welk letsel een letselschadeslachtoffer heeft opgelopen vanwege het ongeval.

Na een ongeval kunnen er ook klachten en beperkingen blijven bestaan die niet of niet makkelijk gerelateerd kunnen worden aan een lichamelijke oorzaak. In dit soort gevallen kan niet goed worden aangetoond welk deel van het lichaam letsel heeft opgelopen, c.q. welk deel van het lichaam beschadigd is geraakt door het ongeval. Daarvoor is de IWMD vraagstelling in het leven geroepen. Deze vraagstelling maakt een juridische benadering mogelijk.

Van belang is dat een ingeschakelde expert door de IWMD vraagstelling te beantwoorden duidelijk beschrijft hoe de toestand voor en hoe de toestand na het ongeval was. Het verschil in het nadeel van het letselschadeslachtoffer kan dan worden toegerekend aan de veroorzaker van het letsel, c.q. diens verzekeraar. In dit soort gevallen is het niet goed mogelijk om de medische causaliteit te beoordelen en omdat de juridische causaliteit belangrijker is dan de medische causaliteit wordt het toch mogelijk om bepaalde klachten en beperkingen die een letselschadeslachtoffer heeft overgehouden vanwege het ongeval, te relateren aan het ongeval waardoor een schadevergoeding voor het letselschadeslachtoffer weer wel mogelijk is.

Voor verdere informatie over vraagstellingen kunt u contact met mij opnemen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Vraagstellingen naar homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn