Cosmetische chirurgie: behandelaars

Er zijn verschillende behandelaars die deze behandelingen aanbieden in deze zeer lucratieve business. De kosten voor de meeste plastisch chirurgische ingrepen waarvoor geen medische noodzaak bestaat, moeten namelijk door de patiënten zelf worden betaald. Zorgverzekeraars vergoeden deze kosten niet. De prijs wordt dan o.a. bepaald door de markt. Cosmetische chirurgie is vanwege de zeer hoge opbrengsten al lang niet meer voorbehouden aan uitsluitend plastisch chirurgen.

Professionaliteit en deskundigheid

Welke behandelaars zijn er?

Allereerst gaat het om de plastische chirurgen die op grond van hun jarenlange specialisatie beschouwd moeten worden als de meest deskundige behandelaars. Dit betekent niet dat er bij plastisch chirurgen niets mis kan gaan en ook niet dat bij plastisch chirurgen de commercie geen negatieve rol zou kunnen spelen. De titel plastisch chirurg is overigens een beschermde titel. Zonder een opleiding tot plastisch chirurg mag niemand zich plastisch chirurg noemen.

Dan zijn er de cosmetische artsen. Dit zijn geen plastisch chirurgen en vaak betreft het basisartsen die geen speciale opleiding hebben gevolgd. Soms hebben deze artsen wel een aanvullende opleiding gevolgd maar dat maakt hen nog geen plastisch chirurg. In ieder geval gaat het niet om een beschermde titel. Iedereen kan zich dus cosmetisch arts noemen. Een variant daarop is de esthetisch arts. De IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) wil dat er specifieke bekwaamheidsnormen moeten komen opdat duidelijk wordt welke cosmetische arts bekwaam is en welke niet. Hierdoor kan het risico worden verminderd dat iemand zich laat behandelen door een niet plastisch chirurg.

Intussen begeven zich ook een aantal huisartsen op het gebied van de cosmetische chirurgie. Daar geldt uiteraard hetzelfde voor. Hoe bekwaam is men en waar blijkt dat uit?

Wees kritisch

Het moge duidelijk zijn dat er behoorlijk wat komt kijken als men een bepaalde cosmetisch chirurgische behandeling wil ondergaan. Welke kliniek kies ik? Is deze kliniek op de een of andere manier goedgekeurd (geaccrediteerd)? En dan bedoel ik uiteraard niet door de landelijke vereniging van huisvrouwen, maar het liefst door de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg). Welke mensen werken er, hoe zijn deze opgeleid? Wordt er steeds met hetzelfde team gewerkt? Werkt men met protocollen opdat de veiligheid zo goed mogelijk wordt gegarandeerd? Is een cosmetisch chirurgische behandeling wel de oplossing voor mijn probleem? Kan mijn probleem niet eerder worden opgelost door middel van psychotherapie?

Moet een behandelaar altijd doen wat de patiënt verlangt? Met andere woorden is het “u vraagt, wij draaien”? Natuurlijk niet. Maar ik heb in mijn praktijk helaas meerdere malen moeten constateren dat dit inderdaad het geval is, zelfs bij plastisch chirurgen. Een psychologische, c.q. psychiatrische screening is (nog) geen standaard onderdeel van de behandeling.

Zoals bij iedere operatieve ingreep kan er ook bij cosmetische chirurgie altijd wat mis gaan. Zenuwen kunnen geraakt worden, er kunnen fouten gemaakt worden met de verdoving, c.q. met de narcose, siliconenprotheses kunnen gaan lekken, niet oplosbare fillers die men vroeger gebruikte voor littekens, kunnen desastreuze gevolgen hebben voor het uiterlijk. Houdt men zich wel aan de hygiënische voorschriften opdat het optreden van infecties wordt tegen gegaan? Verder weet men vaak niet wat de lange termijn effecten zijn van bepaalde gebruikte producten. Vaak wordt na de gewenste ingreep niet het beoogde effect bereikt en raakt men psychisch gezien dieper in de put waardoor psychotherapie zelfs noodzakelijk is.

Schadevergoeding?

Als er wat is misgegaan moet beoordeeld worden of er sprake is van een complicatie of van een verwijtbare fout. Bij een dergelijke beoordeling komt o.a. ook aan de orde of u goed bent voorgelicht over de behandeling, de alternatieven, de mogelijke complicaties en de prognose (hoe zal de gezondheidstoestand zich in de toekomst ontwikkelen).

Is er sprake van een complicatie dan is schadevergoeding meestal niet aan de orde. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een bekende en relatief voorkomende complicatie die vooraf niet aan de patiënt is medegedeeld. Doet deze complicatie zich vervolgens daadwerkelijk voor dan kan gesteld worden dat de patiënt die niet wist dat er een reële mogelijkheid bestond op deze complicatie niet in de gelegenheid is gesteld om een bewuste keuze te maken. De patiënt had namelijk kunnen afzien van de beoogde ingreep als het hem of haar duidelijk gemaakt zou zijn welke reële risico’s gelopen werden door de beoogde behandeling te ondergaan. Met deze omschrijving wordt bedoeld de “informed consent”. Uw belangenbehartiger weet daar uiteraard ook het fijne van.

De beoordeling dient te geschieden door een ervaren medisch adviseur in combinatie met een in deze problematiek gespecialiseerde belangenbehartiger, vaak een letselschadeadvocaat. In dit soort procedures wordt vaak in een later stadium ook een onafhankelijk plastisch chirurg ingeschakeld door beide partijen (uw belangenbehartiger en de betreffende behandelaar, die meestal wordt vertegenwoordigd door een verzekeraar). Ik kan u verwijzen naar een goede belangenbehartiger.

U kunt uw casus kosteloos aan mij voorleggen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact


Van Cosmetische chirurgie naar homepage

Van Cosmetische chirurgie terug naar mislukte plastische chirurgie

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn