Back to Back Issues Page
Ezine Blom Letselschade, Issue #015
February 06, 2015
Dag,

Welkom bij deze vijftiende nieuwsbrief van Marco Blom – arts/medisch adviseur, specialist in letselschade.

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, klik dan hier.

Jaargang 5, nr. 1
6 februari 2015

Abonneren op deze nieuwsbrief? Klik hier.


In dit nummer:

1) Perikelen rond AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)
2) SOLK (somatisch onvoldoende verklaarbare klachten)
3) Stelling van de maand februari
4) Gratis manifest nu te downloaden


Perikelen rond AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)

Vele professionals zijn verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Een groot deel van de thans vele ZZP-ers overigens (nog) niet. Er zitten bij een dergelijke verzekering, zo is mij inmiddels gebleken, nogal wat haken en ogen aan.

Er zijn verschillende verzekeringen die arbeidsongeschiktheid zeggen te dekken.

Ik kom de laatste tijd veel zaken tegen van ZZP-ers die denken goed verzekerd te zijn voor arbeidsongeschiktheid tegen een lage premie, maar als men aanspraak wil maken op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid dan blijkt ineens dat men deze uitkering niet krijgt, omdat er voor het afsluiten van de verzekering reeds sprake was van bepaalde aandoeningen die bij aanvang van de verzekering niet werden geïnventariseerd door de betreffende verzekeraar, maar die er toe leiden dat men, zo staat het in de kleine lettertjes, niet in aanmerking komt voor een uitkering.

Dat is ook de reden dat men dergelijke verzekeringen tegen een lage premie aanbiedt. Men gaat er blijkbaar op voorhand van uit dat er in vele gevallen geen uitkering verstrekt zal worden. Dit soort AOV is vaak een reden om te proberen het een en ander juridisch aan te vechten. Vaak blijkt ook dat de aandoening waarvoor men een uitkering wenst niet dezelfde aandoening is die voor het aangaan van de AOV aan de orde was en dat een uitkering dus ten onrechte wordt geweigerd.

Dat betekent vaak dat er naast een advocaat ook een ter zake deskundig medisch adviseur nodig is om het een en ander tot een goed einde te proberen te brengen. Deze variant zal in de toekomst waarschijnlijk tot het verleden behoren.

Er zijn verder ook betere maar zeker duurdere AOV-en waar ook nog het nodige over te zeggen valt. Veel zelfstandigen willen een bepaalde verzekerde som uitgekeerd krijgen in geval van arbeidsongeschiktheid ongeacht van het totale inkomen. Dan wordt een sommenverzekering afgesloten.

De andere variant is dat er een uitkering wordt verstrekt bij arbeidsongeschiktheid die bepaald wordt op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid waarbij dus wel wordt gekeken naar het totale inkomen als zelfstandige waarvoor men verzekerd wilde worden. Dit is een zogenaamde schadeverzekering. Het is mij de laatste tijd opgevallen dat veel mensen die denken dat zij aanvankelijk een sommenverzekering hebben afgesloten er achter komen dat zij in feite een schadeverzekering hebben afgesloten.

Voor een deel heeft men de polis dan niet goed gelezen of is men niet goed voorgelicht door degene bij wie men een dergelijke polis heeft afgesloten.

Beide verzekeringen kunnen tot uitkering komen in geval van arbeidsongeschiktheid maar in geval van een schadeverzekering hangt het af van de totale inkomsten van de zelfstandige. Bij aanvang van een schadeverzekering wordt maximaal 80% van het inkomen als zelfstandige verzekerd. Dit bedrag kan de eerste 3 jaar meestal telkens met 10% worden verhoogd zonder medische keuring. Als een bepaalde leeftijd is bereikt, meestal 55 jaar, dan kan het verzekerde bedrag niet meer worden verhoogd. Overigens betekent iedere verhoging weer een premieverhoging.

Wat gebeurt er nu als een verzekerde substantieel meer is gaan verdienen vergeleken met het aanvankelijk verzekerde bedrag?

Dan komt de verzekering tot uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid, omdat men dan als zelfstandige niets meer kan verdienen. Wanneer is een zelfstandige niet meer in staat om ook maar iets te verdienen? Te denken valt aan een permanente opname in een verpleeghuis.

Maar wat gebeurt er als men met een schadeverzekering gedeeltelijk arbeidsongeschikt is terwijl men toch nog meer verdient als zelfstandige dan het aanvankelijk verzekerde bedrag?

Te denken valt aan iemand die het rustiger aan moet doen vanwege een aandoening en dus bijvoorbeeld nog maar de helft van zijn beschikbare tijd voor de onderneming inzetbaar is. Men gaat dan de mate van arbeidsongeschiktheid bepalen. Dit is een loonkundige berekening. Men bekijkt wat men nog verdient en men vergelijkt dit met het verzekerde bedrag. Is het inkomen dat men nog verdient meer dan het verzekerde bedrag dan komt men niet in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Verzekeraars blijken er in de praktijk moeite mee te hebben om de verzekering te beëindigen binnen de daarvoor bij deze AOV 5 jaars termijn als men daarom verzoekt als men aangeeft dat er vergeleken bij de situatie bij aanvang van de verzekering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid geen uitkering meer valt te verkrijgen omdat men meer is gaan verdienen vergeleken met het aanvankelijk verzekerde bedrag. In feite is er in dit soort gevallen sprake van een substantieel verminderd verzekerd belang, maar ook dit argument legt men naast zich neer omdat men aangeeft dat men nog steeds volledig arbeidsongeschikt zou kunnen raken en dat dit nog steeds een verzekerd belang is.

Dat mag dan misschien zo zijn maar dit staat niet meer in verhouding tot de enorme jaarlijkse premies die betaald moeten worden. Eerst was namelijk ook sprake van een dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid maar deze dekking is weggevallen. Het product voldoet dus eigenlijk niet meer waarvoor het aanvankelijk bedoeld was. Ook dit argument wordt niet gehonoreerd.

Het is denk ik zaak dat deze problematiek, die vaak pas aan het licht komt als men een beroep wil doen op een AOV, opgepakt moet worden door consumentenorganisaties.


SOLK (somatisch onvoldoende verklaarbare klachten)

In Nederland hebben zeer veel mensen langdurig last van klachten die somatisch (lichamelijk) niet of onvoldoende te verklaren zijn. Althans dat heeft men steeds beweerd. Te denken valt o.a. aan chronische hoofdpijn, fibromyalgie, het chronisch vermoeidheid syndroom (CVS), aan een post commotioneel syndroom en aan een post whiplash syndroom.

In letselschadezaken wordt in geval van een post whiplash syndroom door een deel van de neurologen maar zeker ook door een groot deel van de medisch adviseurs verbonden aan verzekeraars aangegeven dat er geen lichamelijke oorzaak voor de klachten bestaat en dat dus geen invaliditeit kan worden vastgesteld en dat er geen beperkingen kunnen worden vastgesteld. Dat staat in de richtlijnen van de NVN (Nederlandse Vereniging voor Neurologie).

In rechte houden deze richtlijnen overigens geen stand omdat de rechter heeft bepaald dat de richtlijnen van de NVN niet relevant zijn. Toch wordt door diverse neurologen en vele medisch adviseurs verbonden aan verzekeraars dit standpunt nog steeds gehandhaafd. Als men ergens verzekerd is voor arbeidsongeschiktheid (AOV) dan staat er vaak in de polis dat men gedekt is als er sprake is van een objectiveerbare, c.q. aantoonbare aandoening.

Juridisch kan er toch een dekking blijken te bestaan indien er sprake is van een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld, waardoor de bovengenoemde ziektebeelden mogelijk weer wel een uitkering inzake arbeidsongeschiktheid kunnen betekenen.

Er zijn de laatste tijd steeds meer aanwijzingen dat er wel een lichamelijke verklaring kan worden gegeven voor aandoeningen die vallen onder SOLK. In België kwam men er achter dat er in geval van een chronisch pijnsyndroom, bijvoorbeeld dus een post whiplash syndroom, een overproductie plaatsvindt van neurotransmitters (dat zijn stoffen die de overdracht van prikkels, dus ook van pijnprikkels, regelt tussen zenuwcellen).

Hierdoor raakt het pijnmanagement gestoord en ervaart iemand pijn intens en chronisch, vergeleken bij iemand met een niet gestoord pijnmanagement. Er zijn verder inmiddels aanwijzingen dat er in de hersenen bepaalde gebieden actiever zijn in geval van chronische pijn, c.q. in geval van diverse aandoeningen, die aangeduid worden als SOLK. Het een kan met het andere te maken hebben.

Verder is van belang dat in geval van diverse aandoeningen die aangeduid worden als SOLK, er ook aanwijzingen zijn dat het immuunsysteem, dus het afweersysteem, van het lichaam gestoord is geraakt. In het verleden van dergelijke patiënten blijkt relatief vaak sprake geweest te zijn van infecties. Er zijn omstandigheden die dusdanig stressvol zijn dat daardoor het pijnmanagement, dus de ontregeling van dit deel van het centrale zenuwstelsel, ontregeld raakt. Een ongeval kan daar een voorbeeld van zijn.

Ik ben benieuwd hoe de medisch adviseurs van verzekeraars deze kennis zullen verwerken in hun adviezen. Ik verwerk deze kennis sedert vorig jaar reeds in mijn adviezen maar tot op heden heeft dat nog niet geleid tot een inhoudelijk commentaar van mijn collegae medisch adviseurs verbonden aan verzekeraars. Maar wat niet is kan natuurlijk nog komen.


Stelling van de maand februari

Op de website is een nieuwe rubriek opgenomen: de "stelling van de maand". Elke maand publiceren we op de website een "stelling van de maand".

U kunt aangeven of u het eens of oneens bent met de gepubliceerde stelling. Ook heeft u de keuzemogelijkheid "geen mening". Tevens kunt u uw keuze beargumenteren.

De informatie die op deze manier via de stelling wordt verzameld, wordt gebruikt als input voor de informatievoorziening via de website. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn om over nieuwe onderwerpen of thema's te publiceren of er in de nieuwsbrief aandacht aan te besteden.

Uw mening is dus van belang.

Doe daarom mee met de stelling van deze maand en geef uw mening!

Vakspecialisten (o.a. neurologen, orthopedisch chirurgen en psychiaters) zijn niet in staat om beperkingen weer te geven in een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst).


Gratis manifest nu te downloaden

Via de website is een gratis manifest te downloaden met belangrijke tips en adviezen voor het letselschadeslachtoffer. Met dit manifest kunt u weloverwogen beslissen hoe u zich wilt laten bijstaan als letselschadeslachtoffer of hoe u een letselschadeslachtoffer in uw omgeving kunt laten bijstaan.

U mag het manifest verder verspreiden. Doe een ander een plezier en verwijs door naar het manifest op de website.


Tot slot

Het nieuwe jaar is inmiddels weer begonnen en ik ben er weer energiek aan begonnen. Onlangs, begin januari, kreeg ik een leuk bericht van een van mijn opdrachtgevers. In een al jaren lopende zaak werd aansprakelijkheid aanvaard voor medisch verwijtbaar handelen. Dat was een extra goed begin van het nieuwe jaar waarin ik mij weer optimaal zal inzetten voor vele cliënten.

Met vriendelijke groet,

Marco Blom


© 2015 Letselschade-expert.com
Vindt u de artikelen in deze nieuwsbrief zinvol en wilt u ze gebruiken? Dat mag met bronvermelding, met verwijzing naar de website: www.letselschade-expert.com.

Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen, of suggesties voor deze nieuwsbrief of de website?

Ik hoor het graag!!

Welke informatie vindt u nuttig? Waar wilt u meer over weten? Vertel het me via het contactformulier op de website.

Als u deze nieuwsbrief informatief vindt, doe dan een collega of relatie en mij een plezier en stuur hem door.

Als u deze nieuwsbrief van een collega of relatie doorgestuurd hebt gekregen en als u de nieuwsbrief ook wilt ontvangen dan kunt u zich hier inschrijven.

Met vriendelijke groet,

Marco Blom
www.letselschade-expert.com


Back to Back Issues Page