Back to Back Issues Page
Ezine Blom Letselschade, Issue #012
March 24, 2014
Dag,

Welkom bij deze twaalfde nieuwsbrief van Marco Blom – arts/medisch adviseur, specialist in letselschade.

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, klik dan hier.

Jaargang 4, nr. 1
24 maart 2014

Abonneren op deze nieuwsbrief? Klik hier.


In dit nummer:

1) Ontwikkelingen niet nakomen zorgplicht Ministerie van Defensie
2) Onderzoek Amerika met betrekking tot zelfmoord veteranen
3) Onderzoek met betrekking tot sterfgevallen ziekenhuizen
4) Stelling van de maand april
5) Gratis manifest nu te downloaden


Ontwikkelingen niet nakomen zorgplicht Ministerie van Defensie

Gewezen militairen kunnen op verschillende manieren in aanmerking komen voor schadevergoeding in geval van opgelopen letsel, hetzij lichamelijk hetzij psychisch.

Uitgebreide informatie valt te lezen in mijn ebook “Militair en letselschade, wat nu?”

Een mogelijkheid is een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) maar een andere manier is via een zogenaamde civiele claim. Het Ministerie van Defensie moet dan door uw gespecialiseerde letselschadeadvocaat aansprakelijk gesteld worden voor het bij u opgelopen letsel, hetzij lichamelijk, hetzij psychisch, en de gevolgen voor het slachtoffer van dit opgelopen letsel.

Om aansprakelijkheid aannemelijk te kunnen maken en om de aansprakelijkheid door het Ministerie van Defensie erkend te krijgen is het noodzakelijk dat aannemelijk gemaakt kan worden dat het Ministerie van Defensie tekort is geschoten in de naleving van haar zorgplicht.

Onlangs werd namens het Ministerie van Defensie met de hulp van enkele medisch adviseurs het volgende naar voren gebracht.

Psychologische en/of psychiatrische interventie die bij teruggekeerde militairen achterwege is gelaten betekent niet dat het Ministerie van Defensie tekort is geschoten in haar zorgplicht omdat onafhankelijk van psychologische c.q. psychiatrische interventie een PTSS (post traumatische stress stoornis) toch kan ontstaan, kan verergeren en zich eventueel verder kan ontwikkelen. Verwezen werd naar een artikel van Mevr. M. Olff, hoogleraar psychologie verbonden aan het AMC gepubliceerd op 26-6-2013 in het NTVG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde).

Normaal gesproken werd er door het Ministerie van Defensie een protocol opgesteld dat er op toeziet dat militairen die terugkeren van een uitzending een debriefing krijgen. Verder dat militairen daarna zo nodig verder worden opgevangen, begeleid en worden behandeld. Dit betekent dat het protocol door het Ministerie van Defensie sowieso opgevolgd dient te worden omdat dit beschouwd wordt als te behoren bij een goede zorgplicht.

Van protocollen mag worden afgeweken als dit gemotiveerd gebeurt. In dit geval wordt aangegeven dat psychologische, c.q. psychiatrische interventie PTSS niet kan voorkomen en ook een eventuele verergering van een inmiddels zich ontwikkelende PTSS niet kan voorkomen. Het enige dat blijkt uit het namens het Ministerie van Defensie geciteerde artikel uit het NTVG is dat een debriefing alleen niet voldoende is en dat een debriefing geplaatst dient te worden in een therapeutisch kader, dat wil zeggen dat men als men besluit tot een debriefing, ook een vervolg paraat moet hebben voor wat betreft de in te zetten behandeling van een militair die bij een debriefing al duidelijke klachten naar voren brengt passend bij een zich ontwikkelende PTSS.

Doet men dit niet, dus heeft men niet een vervolgbehandeling paraat en blijft het bij uitsluitend een debriefing bij een militair die al duidelijke klachten heeft passend bij een zich ontwikkelende PTSS dan is een dergelijke op zichzelf staande debriefing zelfs schadelijk voor de betreffende militair. Een debriefing kan dus niet gelijk gesteld worden met een psychologische c.q. psychiatrische interventie. Een debriefing is alleen een gesprek bij terugkomst van de militair om te inventariseren hoe het met de betreffende militair is gesteld.

Zijn er totaal geen klachten dan hoeft er uiteraard geen behandeling ingesteld te worden. Zijn er wel duidelijke klachten die passen bij een zich ontwikkelende PTSS dan is op korte termijn behandeling zeker gewenst, doet men dat niet dan bestaat de kans dat de PTSS chronisch wordt en dat er meerdere psychische problemen zullen ontstaan, o.a. een depressieve stoornis, verslavingsproblematiek, en relationele problematiek met de reële mogelijkheid dat er contacten met Politie en Justitie het gevolg zullen zijn voor de desbetreffende militair die dan in feite aan zijn lot wordt overgelaten.

Alleen als er bij terugkomst geen klachten zijn die passen bij een zich ontwikkelende PTSS kan een debriefing een latere PTSS niet voorkomen. Na debriefing moet een militair dan wel te horen krijgen dat hij bij mogelijke problemen in de toekomst altijd geholpen kan worden. Zijn er wel klachten bij een debriefing dan is het nalaten van een vervolgbehandeling op korte termijn schadelijk. De PTSS kan verergeren en kan zelfs chronisch worden.

Ook kunnen er meerdere psychische problemen ontstaan die het totale beeld kunnen compliceren waardoor behandeling complexer wordt. De stelling dat het nalaten van psychologische c.q. psychiatrische interventie niet uitmaakt voor het al dan niet verergeren van de PTSS is dus absoluut onjuist. Er moet juist zo vroeg mogelijk worden ingegrepen om erger te voorkomen. Het argument van het Ministerie van Defensie wordt dus op goede gronden en degelijk onderbouwd ontzenuwd.

Het nalaten van een psychologische c.q. psychiatrische interventie (debriefing en verdere behandeling) betekent dus dat de zorgplicht niet goed wordt nageleefd en dat er gronden zijn voor aansprakelijkheid. Een goede letselschadeadvocaat die gespecialiseerd is in deze materie kan dan voor de betreffende militair aan de slag met denk ik een zeer goede kans van slagen.


Onderzoek Amerika met betrekking tot zelfmoord onder veteranen

Uit onderzoek is gebleken dat met name jonge veteranen die meerdere malen werden uitgezonden naar o.a. Irak en Afghanistan vaker door zelfmoord om het leven komen dan door KIA (killed in action). Dit benadrukt de noodzaak om militairen voor, tijdens en na een uitzending de best mogelijke zorg te bieden.

Hierbij is een pro-actieve houding van groot belang waarmee o.a. bedoeld wordt dat men het initiatief niet moet laten bij de militair in kwestie maar dat men actief de militair benadert en blijft volgen en op die manier in een vroeg stadium een behandeling kan realiseren.

Het is verder de vraag of militairen wel op de juiste gronden op een herhaalde uitzending worden gestuurd. Een tijd geleden zag ik in een documentaire dat dit vaak te wensen overliet in Amerika. De noodzaak van een goede nazorg blijkt dus op een nogal pijnlijke manier.


Onderzoek met betrekking tot sterfgevallen in Nederlandse ziekenhuizen

Uit onderzoek is gebleken dat er minder mensen in ziekenhuizen overlijden als er voldoende en voldoende geschoold verplegend personeel beschikbaar is in het ziekenhuis. Bezuinigen op verpleegkundig personeel moet dus duidelijk worden afgeraden.


Stelling van de maand april

Op de website is een nieuwe rubriek opgenomen: de "stelling van de maand". Elke maand publiceren we op de website een "stelling van de maand".

U kunt aangeven of u het eens of oneens bent met de gepubliceerde stelling. Ook heeft u de keuzemogelijkheid "geen mening". Tevens kunt u uw keuze beargumenteren.

De informatie die op deze manier via de stelling wordt verzameld, wordt gebruikt als input voor de informatievoorziening via de website. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn om over nieuwe onderwerpen of thema's te publiceren of er in de nieuwsbrief aandacht aan te besteden.

Uw mening is dus van belang.

Doe daarom mee met de stelling van deze maand en geef uw mening!

In Nederland is het smartengeld veel te laag vergeleken met de ons omringende landen.


Gratis manifest nu te downloaden

Via de website is een gratis manifest te downloaden met belangrijke tips en adviezen voor het letselschadeslachtoffer. Met dit manifest kunt u weloverwogen beslissen hoe u zich wilt laten bijstaan als letselschadeslachtoffer of hoe u een letselschadeslachtoffer in uw omgeving kunt laten bijstaan.

U mag het manifest verder verspreiden. Doe een ander een plezier en verwijs door naar het manifest op de website.


Met vriendelijke groet,

Marco Blom


© 2014 Letselschade-expert.com
Vindt u de artikelen in deze nieuwsbrief zinvol en wilt u ze gebruiken? Dat mag met bronvermelding, met verwijzing naar de website: www.letselschade-expert.com.

Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen, of suggesties voor deze nieuwsbrief of de website?

Ik hoor het graag!!

Welke informatie vindt u nuttig? Waar wilt u meer over weten? Vertel het me via het contactformulier op de website.

Als u deze nieuwsbrief informatief vindt, doe dan een collega of relatie en mij een plezier en stuur hem door.

Als u deze nieuwsbrief van een collega of relatie doorgestuurd hebt gekregen en als u de nieuwsbrief ook wilt ontvangen dan kunt u zich hier inschrijven.

Met vriendelijke groet,

Marco Blom
www.letselschade-expert.com


Back to Back Issues Page