Ik ben een (gewezen) militair en ik ben letselschadeslachtoffer, wat nu?

ebook cover militair

Dit ebook is bedoeld als een handleiding voor de gewond geraakte militair met een veelheid aan informatie, opgetekend door mij persoonlijk. Ik heb ruim 20 jaar ervaring in de militaire letselschade.

De lezer krijgt antwoord op zeer veel vragen en vooral op de vraag wat voor verschillende schadevergoedingen er zijn, wanneer men er voor in aanmerking komt, en wie er kan helpen om dit voor elkaar te krijgen.

U kunt het ebook hier downloaden.Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn