Back to Back Issues Page
Ezine Blom Letselschade, Issue #009
April 02, 2013
Dag,

Welkom bij deze negende nieuwsbrief van Marco Blom – arts/medisch adviseur, specialist in letselschade.

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, klik dan hier.

Jaargang 3, nr. 1
2 april 2013

Abonneren op deze nieuwsbrief? Klik hier.


In dit nummer:

1) Ebooks
2) PTSS beroepsziekte
3) Medisch adviseur ACOM
4) Juiste diagnose?
5) Coach
6) Noodzaak zorgplicht
7) Stelling van de maand april
8) Gratis manifest nu te downloaden


Ebooks

Ik heb in januari 2013 hard gewerkt aan twee ebooks. Ik heb een ebook geschreven voor de (gewezen) militair die tevens letselschadeslachtoffer is geworden. Ik heb verder een ebook geschreven voor de politieambtenaar die tevens letselschadeslachtoffer is geworden. Het gaat om twee verschillende en zeer specifieke gebieden in de letselschade. Deze ebooks zijn te downloaden via de homepage van mijn website www.letselschade-expert.com tegen een redelijke en relatief geringe vergoeding.

Het is een soort handleiding geworden voor deze zeer specifieke letselschadeslachtoffers c.q. voor hun naasten. Voor deze groepen zijn aparte wettelijke regelingen c.q. richtlijnen in het leven geroepen die op essentiële punten verschillen van de “normale” letselschaderegeling. Men krijgt antwoord op diverse vragen die in deze moeilijke periode voor het letselschadeslachtoffer beantwoord moeten worden. Men weet na het lezen op welke verschillende manieren er letsel kan ontstaan als militair of als politieambtenaar en met name wanneer men in aanmerking komt voor een schadevergoeding en hoe men dat voor elkaar krijgt. Verder worden de diverse mogelijkheden van de mijns inziens noodzakelijke belangenbehartiging aangegeven.

Het is mijn bedoeling om in de nabije toekomst nog meer te publiceren en dus nog meer ebooks te schrijven op het gebied van de letselschade.


PTSS beroepsziekte

Het is goed nieuws dat de post traumatische stress stoornis thans door de gehele Politieorganisatie beschouwd moet worden als een beroepsziekte. Dit betekent o.a. dat oud politieambtenaren met een PTSS thans alsnog een beroep kunnen doen op een (aanvullende) schadevergoeding.


Medisch adviseur ACOM

Ik ben sinds kort ook medisch adviseur van een van de militaire vakbonden (ACOM) geworden. Het samenwerken met een medisch adviseur is naar mijn bescheiden mening een goede investering van deze vakbond. De meeste vakbonden zouden dit voorbeeld moeten volgen. In de letselschade moet een jurist samenwerken met een medisch adviseur die zeker als het gaat om een specifieke doelgroep ervaring heeft met deze specifieke doelgroep. Mijn uitgebreide ervaring (20 jaar) in de militaire letselschade heeft zeker bijgedragen tot deze samenwerking.


Juiste diagnose?

Er zijn onlangs resultaten gepresenteerd van een onderzoek (alle zaken van Best Doctors werden van 2007-2013 bij dit onderzoek betrokken) waaruit duidelijk wordt dat er in een relatief groot aantal van de gevallen een verkeerde diagnose wordt gesteld waardoor ook een verkeerde behandeling wordt opgestart. Vastgesteld werd dat in ongeveer 20% van de gevallen waarbij men een second opinion wilde inwinnen een andere diagnose werd gesteld. En dus ook een andere behandeling werd ingesteld. Wat zegt dit over de kwaliteit?


Coach

Een letselschadeslachtoffer moet wennen aan de nieuwe situatie waarin hij of zij is terechtgekomen. Een coach die dit begeleidt kan uitkomst bieden. Dit is geen psychotherapeut maar iemand die kan helpen met het opnieuw inrichten van uw leven. Ik kan zonodig een aanbeveling doen.


Noodzaak zorgplicht

Onlangs is een uitspraak van de CRvB (Centrale Raad van Beroep) gepubliceerd met betrekking tot een claim ingediend door een zogenaamde “Dutchbatter”. Dat was een naar Bosnië uitgezonden militair die een post traumatische stress stoornis heeft opgelopen vanwege deze uitzending.

Er bestaan voor militairen diverse vormen van schadevergoeding. Ik heb het een en ander voor de militairen duidelijk beschreven in mijn eerder genoemde ebook voor militairen met letselschade. Bovengenoemde militair had waarschijnlijk al een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) vanwege de door hem opgelopen post traumatische stress stoornis, maar hij heeft ook een civiele claim ingediend omdat hij meerdere schadeposten vergoed wilde zien.

Een dergelijke claim is alleen succesvol als aannemelijk kan worden gemaakt dat de Minister van Defensie tekort is geschoten in haar zorgplicht. Hiervoor is zeer deskundige juridische hulp noodzakelijk. In bovengenoemd geval heeft de CRvB vastgesteld dat de Minister van Defensie tekort is geschoten in haar zorgplicht met name omdat er van nazorg geen of nauwelijks sprake was. De nazorg vormt een essentieel onderdeel van de zorgplicht van de Minister van Defensie. De CRvB heeft aangegeven dat door het ontbreken van een adequate nazorg de post traumatische stress stoornis van blijvende aard is kunnen worden.

Deze uitspraak kan mogelijk verstrekkende gevolgen hebben omdat de nazorg in het verleden bij diverse uitzendingen (o.a. naar Libanon en naar het eerder genoemde Bosnië) vaker te wensen heeft overgelaten. In ieder geval is de nazorg de laatste jaren gelukkig drastisch verbeterd. Ik hoop dat vele veteranen alsnog in aanmerking kunnen komen voor een redelijke schadevergoeding. Of een veteraan nog in aanmerking kan komen voor een extra schadevergoeding naast een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) hangt af van een aantal factoren die het beste kunnen worden beoordeeld door een terzake deskundige letselschadeadvocaat.

Ik kan in voorkomende gevallen een verwijzing verzorgen. Stuurt u voor meer informatie een bericht via het contactformulier.


Stelling van de maand april

Op de website is een nieuwe rubriek opgenomen: de “stelling van de maand”. Elke maand publiceren we op de website een "stelling van de maand".

U kunt aangeven of u het eens of oneens bent met de gepubliceerde stelling. Ook heeft u de keuzemogelijkheid "geen mening". Tevens kunt u uw keuze beargumenteren.

De informatie die op deze manier via de stelling wordt verzameld, wordt gebruikt als input voor de informatievoorziening via de website. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn om over nieuwe onderwerpen of thema's te publiceren of er in de nieuwsbrief aandacht aan te besteden.

Uw mening is dus van belang.

Doe daarom mee met de stelling van deze maand en geef uw mening!

Als letselschadeslachtoffer heeft u belang bij een goede professionele begeleiding in een letselschadezaak. Het is dus niet verstandig zelfstandig te opereren.


Gratis manifest nu te downloaden

Via de website is een gratis manifest te downloaden met belangrijke tips en adviezen voor het letselschadeslachtoffer. Met dit manifest kunt u weloverwogen beslissen hoe u zich wilt laten bijstaan als letselschadeslachtoffer of hoe u een letselschadeslachtoffer in uw omgeving kunt laten bijstaan.

U mag het manifest verder verspreiden. Doe een ander een plezier en verwijs door naar het manifest op de website.


© 2013 Letselschade-expert.com
Vindt u de artikelen in deze nieuwsbrief zinvol en wilt u ze gebruiken? Dat mag met bronvermelding, met verwijzing naar de website: www.letselschade-expert.com.

Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen, of suggesties voor deze nieuwsbrief of de website?

Ik hoor het graag!!

Welke informatie vindt u nuttig? Waar wilt u meer over weten? Vertel het me via het contactformulier op de website.

Als u deze nieuwsbrief informatief vindt, doe dan een collega of relatie en mij een plezier en stuur hem door.

Als u deze nieuwsbrief van een collega of relatie doorgestuurd hebt gekregen en als u de nieuwsbrief ook wilt ontvangen dan kunt u zich hier inschrijven.

Met vriendelijke groet,

Marco Blom
www.letselschade-expert.com


Back to Back Issues Page