Back to Back Issues Page
Ezine Blom Letselschade, Issue #008
December 11, 2012
Dag,

Welkom bij deze achtste nieuwsbrief van Marco Blom – arts/medisch adviseur, specialist in letselschade.

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, klik dan hier.

Jaargang 2, nr. 5
11 december 2012

Abonneren op deze nieuwsbrief? Klik hier.


In dit nummer:

1) Terugblik 2012 en ontwikkelingen in letselschadeland
2) Ontwikkelingen website
3) Stelling van de maand december
4) Gratis manifest nu te downloaden


Terugblik 2012 en ontwikkelingen in letselschadeland

In deze laatste nieuwsbrief van 2012 is het goed om stil te staan bij enkele recente ontwikkelingen in letselschadeland.

Zo wordt er inmiddels gewerkt aan de formatie van een nieuwe overkoepelende vakbond ter vervanging van de FNV, maar een aantal van de destijds bij het FNV aangesloten leden hebben besloten om voortaan zelfstandig door te gaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ZZP-ers (voorheen FNV ZBo thans Zelfstandigen Bouw).

Een tweede ontwikkeling is dat de IGZ (Inspectie voor de Gezondheid Zorg) moet reorganiseren, omdat tot nu toe slachtoffers in feite bot vingen bij de IGZ. Dat moet veranderen, slachtoffers moeten zich wel degelijk kunnen wenden tot de IGZ. Ook het toezicht op gezondheidsinstellingen liet, zo blijkt uit diverse publicaties, te wensen over.

Hulpverleners en hele afdelingen van ziekenhuizen konden namelijk lange tijd ongestoord doorgaan met hun kwalitatief slechte zorg waardoor de veiligheid van de patiënten op het spel stond. Er komen jaarlijks nog steeds 2000 mensen te overlijden door fouten in ziekenhuizen. Onlangs werd dit aantal van 2000 mensen door een lid van de Tweede Kamer vertaald in 6 volle jumbo jets. Dat spreekt zeer waarschijnlijk veel meer tot de verbeelding en een dergelijke hoeveelheid dodelijke slachtoffers door medische fouten is niet acceptabel en moet idealiter drastisch worden verminderd.

Vast staat dat er natuurlijk fouten gemaakt kunnen (en mogen) worden, dat is menselijk, maar het moet veel makkelijker erkend worden. Door het vaak in eerste instantie ontkennen en ook omdat dergelijke procedures heel veel tijd in beslag nemen, wordt slachtoffers van medische fouten in feite nog veel meer leed aangedaan.

Onlangs hebben de belangrijkste verzekeraars van ziekenhuizen (MediRisk en CentraMed) in het TV-programma Radar belangrijke toezeggingen gedaan ter verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten. De tijd zal leren in hoeverre daar echt wat van terecht komt.

Een derde ontwikkeling waarmee de letselschadewereld te maken krijgt is dat diverse sociale zekerheden door de huidige regering verder worden afgebouwd. Dit betekent dat daar bij de schaderegeling voor letselschadeslachtoffers rekening mee moet worden gehouden.

Belangenbehartigers moeten bij de schaderegeling rekening houden met de huidige sociale zekerheden terwijl het niet bekend is hoe de regering in de toekomst de sociale zekerheden verder zal hervormen.

Stel dat een schaderegeling gebaseerd is op een bepaalde arbeidsongeschiktheidsuitkering, die aan een letselschadeslachtoffer wordt uitgekeerd, maar dat de regering besluit dat een dergelijke uitkering in tijd wordt beperkt, wordt verminderd, of geheel wordt afgeschaft dan wordt de ongevalgerelateerde schade ineens niet meer volledig vergoed.

Tot slot een laatste ontwikkeling. Er is een medische paragraaf toegevoegd aan de Gedragscode Behandeling Letselschade. Uitgangspunt is dat het slachtoffer centraal moet staan. Verder moet de transparantie worden bevorderd. Partijen moeten elkaar bijvoorbeeld laten weten op welke medische gegevens adviezen zijn gebaseerd. Dit kan in een soort logboek worden bijgehouden. Men moet gemotiveerd kunnen aangeven waarom bepaalde pre-existente informatie moet worden onderzocht (dus medische informatie van een letselschadeslachtoffer met betrekking tot de periode voorafgaand aan het betreffende ongeval waarbij letsel werd opgelopen). Verder moet niet meer onderzoek gedaan worden dan strikt noodzakelijk is. De belasting voor letselschadeslachtoffers wordt daardoor zoveel mogelijk beperkt. Beoogd wordt dan ook de gehele letselschadeprocedure te bespoedigen. Medisch adviseurs van beide partijen dienen de zaak vanuit alle perspectieven te bekijken dus niet alleen vanuit het perspectief van de opdrachtgever. De praktijk zal moeten uitwijzen hoe het een en ander daadwerkelijk gestalte zal krijgen.


Ontwikkelingen website

Ook in 2012 is deze website weer flink uitgebreid. Zo zijn er diverse pagina’s toegevoegd, het laatste kwartaal onder andere over plastische chirurgie, veelgestelde vragen, en expertises. Ik ben blij dat ik wat dat betreft letselschadeslachtoffers steeds beter kan informeren. Slachtoffers weten nu ook hoe een expertise in zijn werk gaat. Ik dank in het bijzonder de neuroloog en de neuropsycholoog die hieraan hebben meegewerkt. De uitbreidingen hebben ervoor gezorgd dat de website steeds beter wordt bezocht. 2012 heeft een gestage groei laten zien van het aantal unieke bezoekers per maand.

Het een en ander heeft zich ook vertaald in vele door slachtoffers gestelde vragen met als bedoeld gevolg ook verschillende verwijzingen naar diverse ter zake deskundige en betrouwbare belangenbehartigers. Opvallend is ook het aantal gewezen militairen dat inmiddels de weg naar mijn website heeft weten te vinden. Men waardeert mijn betrokkenheid en mijn jarenlange ervaring met veteranen en met name mijn kennis met betrekking tot post traumatische stress stoornis.

Verder heb ik wederom enkele successen geboekt met vermeende medische fouten, die inderdaad door de rechter als zodanig werden gekwalificeerd. Enkele van deze zaken waarbij ik betrokken ben geweest zijn ook gepubliceerd in de juridische vakpers. Iets om trots op te zijn. Ook hebben zich weer een aantal nieuwe opdrachtgevers gemeld. Met hen zie ik uit naar een langdurige en vruchtbare samenwerking. Het gratis Manifest verkrijgbaar via mijn website, waardoor letselschadeslachtoffers wegwijs worden gemaakt in de wereld van letselschade en deelgenoot worden gemaakt van mijn unieke concept, wordt ook steeds vaker gedownload.

In 2013 wordt er uiteraard verder gewerkt aan uitbreiding van de website. Suggesties zijn uiteraard altijd welkom. Graag zelfs. Het is namelijk van belang om te weten waar letselschadeslachtoffers behoefte aan hebben en wat er leeft binnen de helaas grote groep van letselschadeslachtoffers.

In mijn praktijk heb ik het afgelopen jaar een aantal voor betrokkenen trieste zaken behandeld waarbij zeer ernstig letsel eigenlijk voorkomen had kunnen worden. Stap wat dat betreft nooit in een auto bij een bestuurder die drugs heeft gebruikt of veel te veel alcohol heeft gedronken. Trouwens, zo iemand mag onder deze omstandigheden in het geheel niet aan het verkeer deelnemen en gaan rijden.


Stelling van de maand december

Op de website is een nieuwe rubriek opgenomen: de “stelling van de maand”. Elke maand publiceren we op de website een "stelling van de maand". U kunt aangeven of u het eens of oneens bent met de gepubliceerde stelling. Ook heeft u de keuzemogelijkheid "geen mening". Tevens kunt u uw keuze beargumenteren.

De informatie die op deze manier via de stelling wordt verzameld, wordt gebruikt als input voor de informatievoorziening via de website. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn om over nieuwe onderwerpen of thema's te publiceren of er in de nieuwsbrief aandacht aan te besteden.

Uw mening is dus van belang.

Doe daarom mee met de stelling van deze maand en geef uw mening!

Het beoordelen van een mogelijke medische fout vereist een speciale deskundigheid van de belangenbehartiger maar ook van de medisch adviseur.


Gratis manifest nu te downloaden

Via de website is een gratis manifest te downloaden met belangrijke tips en adviezen voor het letselschadeslachtoffer. Met dit manifest kunt u weloverwogen beslissen hoe u zich wilt laten bijstaan als letselschadeslachtoffer of hoe u een letselschadeslachtoffer in uw omgeving kunt laten bijstaan.

U mag het manifest verder verspreiden. Doe een ander een plezier en verwijs door naar het manifest op de website.


Tot slot...

Nu het jaar 2012 weer bijna ten einde is wens ik u in mijn voor dit jaar laatste nieuwsbrief een gezond en letselschadevrij 2013 toe.

Met vriendelijke groet,

Marco Blom


© 2012 Letselschade-expert.com
Vindt u de artikelen in deze nieuwsbrief zinvol en wilt u ze gebruiken? Dat mag met bronvermelding, met verwijzing naar de website: www.letselschade-expert.com.

Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen, of suggesties voor deze nieuwsbrief of de website?

Ik hoor het graag!!

Welke informatie vindt u nuttig? Waar wilt u meer over weten? Vertel het me via het contactformulier op de website.

Als u deze nieuwsbrief informatief vindt, doe dan een collega of relatie en mij een plezier en stuur hem door.

Als u deze nieuwsbrief van een collega of relatie doorgestuurd hebt gekregen en als u de nieuwsbrief ook wilt ontvangen dan kunt u zich hier inschrijven.

Met vriendelijke groet,

Marco Blom
www.letselschade-expert.com


Back to Back Issues Page