Back to Back Issues Page
Ezine Blom Letselschade, Issue #010
August 15, 2013
Dag,

Welkom bij deze tiende nieuwsbrief van Marco Blom – arts/medisch adviseur, specialist in letselschade.

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, klik dan hier.

Jaargang 3, nr. 2
15 augustus 2013

Abonneren op deze nieuwsbrief? Klik hier.


In dit nummer:

1) Ontwikkelingen
2) Uitspraak Centrale Raad van Beroep
3) Gameboy rug
4) De hoogte van het smartengeld
5) Stelling van de maand augustus
6) Gratis manifest nu te downloaden


Na een heerlijke vakantie met mijn gezin kan ik weer energiek aan de slag met mijn werk als medisch adviseur in letselschadezaken. Na een vakantie is het even extra druk omdat de post in de vakantie natuurlijk blijft komen en omdat ook het emailverkeer gewoon doorgaat.

Ontwikkelingen

In juli heb ik mijn 3e ebook gepubliceerd. Het is een ebook geworden met als doel zoveel mogelijk “nutteloos” letsel en dus ook letselschade te voorkomen. Het lijkt misschien vreemd dat ik een dergelijk ebook heb gepubliceerd omdat ik nou eenmaal mijn brood verdien met letsel en letselschade, maar in de meer dan 20 jaar dat ik werkzaam ben in de letselschade is het mij in de vele honderden dossiers die ik heb behandeld, opgevallen dat veel letsel voorkomen had kunnen worden.

Voor een deel betreft het, dat realiseer ik mij terdege, open deuren maar ik ben de mening toegedaan dat het geen kwaad kan om deze nogmaals te benadrukken omdat het veel leed kan voorkomen. Het nogmaals benadrukken van zaken die reeds bekend zijn of die reeds bekend verondersteld worden, bevordert het bewustzijn voor wat betreft de veiligheid, met name van kinderen die mijns inziens vergeleken met ouderen vaak worden blootgesteld aan vele gevaren.

Ik ben van plan om meer te publiceren, maar ik vraag mij in dat kader ook af welke behoefte er wellicht bij u bestaat. Waar zou u meer over willen weten of meer over geïnformeerd willen worden? Stuur mij uw ideeën of suggesties op via het contactformulier op de website


Uitspraak Centrale Raad van Beroep

Zeer recent heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat een gewezen militair die als Dutchbatter actief was in Srebrenica, een vergoeding moet krijgen vanwege de gevolgen van de daardoor opgelopen psychische schade. Het gaat hierbij niet om een zogenaamd MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) maar om de geclaimde overige schade die in een civiele procedure werd geclaimd namens deze veteraan.

Een MIP houdt bijvoorbeeld geen rekening met loonderving. Een civiele claim heeft alleen kans van slagen als aangetoond kan worden dat het Ministerie van Defensie tekort is geschoten in haar zorgplicht. Pas dan wordt aansprakelijkheid aanvaard en of erkend door de rechter.

In eerste instantie heeft de lagere rechter deze aansprakelijkheid niet erkend maar nu heeft de hogere rechter in beroep dus anders geoordeeld. Dat is voor de betrokken veteraan maar ook voor zijn kameraden die soortgelijke ervaringen hebben opgedaan, van groot belang en het betekent een extra stap in de erkenning van onze veteranen.

Veteranen zetten zich in voor ons land met alle mogelijke gevaren van dien en het is wat dat betreft terecht dat onze militairen goed moeten worden beoordeeld op het kunnen vervullen van hun taken, inclusief tijdens uitzendingen, dat zij verder goed moeten worden voorbereid op hun taken en verder dat zij tijdens, maar zeker ook na hun uitzending goed worden opgevangen, begeleid en zo nodig ook worden behandeld en moeten worden gewaardeerd.

Juist aan een goede nazorg heeft het in het verleden helaas vaak ontbroken. Ik denk hierbij aan de oud-Libanon gangers en ook aan de oud-Bosnië gangers. Dit is waarschijnlijk mede een reden geweest voor de hogere rechter om te oordelen dat de zorgplicht van het Ministerie van Defensie tekort is geschoten. Inmiddels is er gelukkig veel verbeterd voor wat betreft de nazorg voor veteranen. Het Ministerie van Defensie heeft mede op basis van ervaringen uit het verleden veel gedaan om de nazorg voor veteranen te verbeteren.

In mijn ebook voor het militaire letselschadeslachtoffer, verkrijgbaar via mijn website, heb ik deze problematiek ook uitvoerig behandeld. De verschillen tussen een MIP en een schadevergoeding via een civiele claim komen dan ook uitgebreid aan de orde.


Gameboy rug

Recent is in het nieuws gekomen dat van de kinderen van 8 tot en met 18 jaar die veel gamen of die anderszins veel voorovergebogen zitten met hun apparatuur waarop met name langdurig spelletjes worden gespeeld, een zogenaamde gameboy rug krijgen.

Door lang voorover gebogen bezig te zijn kan de rug afwijkend gaan groeien in de richting van de stand die langdurig wordt aangenomen bij het voorover gebogen zitten.

Ook wordt gemeld dat hierdoor O-benen kunnen ontstaan. Kinderen (en hun ouders) moeten zich meer bewust worden van de houding die aangenomen wordt. Kinderen kunnen het een en ander vergeleken met volwassenen nog corrigeren. Langdurig gamen is mijns inziens sowieso niet verstandig en zelfs schadelijk, het kan zelfs verslavend zijn. Langdurig gamen zou wat dat betreft beperkt moeten worden.

Verder is van belang om kinderen bijvoorbeeld ook deels te laten spelen met hun apparaten in buikligging. Hierdoor worden de rugspieren versterkt. Om te testen of er al problemen zijn opgetreden kan men vragen of men de tenen kan aanraken of niet.


De hoogte van het smartengeld

Bepaalde groepen in de samenleving vinden dat de hoogte van het smartengeld in Nederland moet worden aangepast aan bijvoorbeeld de wijze waarop het smartengeld bepaald wordt in andere landen, zoals bijvoorbeeld Engeland en Duitsland. In het laatste nummer van “Verkeersrecht” uitgegeven door de ANWB wordt daar uitvoerig bij stil gestaan.

Smartengeld is echter meestal vergeleken met andere schadeposten een schadepost van ondergeschikt belang, financieel gezien. Schadeposten zoals loonderving, verlies aan zelfredzaamheid en huishoudelijke hulp voeren in letselschadezaken meestal de boventoon. Toch kan het met name in geval van zwaarder en ernstig letsel belangrijk zijn om de hoogte van het smartengeld naar boven bij te stellen. (Letselschade) advocaten wordt hierbij een belangrijke rol toegedicht. Zij worden namelijk geacht het een en ander zo goed mogelijk te onderbouwen en te motiveren, zeker als de rechter bij de afwikkeling van letselschadezaken wordt betrokken.


Stelling van de maand augustus

Op de website is een nieuwe rubriek opgenomen: de “stelling van de maand”. Elke maand publiceren we op de website een "stelling van de maand".

U kunt aangeven of u het eens of oneens bent met de gepubliceerde stelling. Ook heeft u de keuzemogelijkheid "geen mening". Tevens kunt u uw keuze beargumenteren.

De informatie die op deze manier via de stelling wordt verzameld, wordt gebruikt als input voor de informatievoorziening via de website. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn om over nieuwe onderwerpen of thema's te publiceren of er in de nieuwsbrief aandacht aan te besteden.

Uw mening is dus van belang.

Doe daarom mee met de stelling van deze maand en geef uw mening!

Het recht op privacy moet in een letselschadezaak gerespecteerd worden.


Gratis manifest nu te downloaden

Via de website is een gratis manifest te downloaden met belangrijke tips en adviezen voor het letselschadeslachtoffer. Met dit manifest kunt u weloverwogen beslissen hoe u zich wilt laten bijstaan als letselschadeslachtoffer of hoe u een letselschadeslachtoffer in uw omgeving kunt laten bijstaan.

U mag het manifest verder verspreiden. Doe een ander een plezier en verwijs door naar het manifest op de website.


© 2013 Letselschade-expert.com
Vindt u de artikelen in deze nieuwsbrief zinvol en wilt u ze gebruiken? Dat mag met bronvermelding, met verwijzing naar de website: www.letselschade-expert.com.

Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen, of suggesties voor deze nieuwsbrief of de website?

Ik hoor het graag!!

Welke informatie vindt u nuttig? Waar wilt u meer over weten? Vertel het me via het contactformulier op de website.

Als u deze nieuwsbrief informatief vindt, doe dan een collega of relatie en mij een plezier en stuur hem door.

Als u deze nieuwsbrief van een collega of relatie doorgestuurd hebt gekregen en als u de nieuwsbrief ook wilt ontvangen dan kunt u zich hier inschrijven.

Met vriendelijke groet,

Marco Blom
www.letselschade-expert.com


Back to Back Issues Page