Hoe is letselschade te voorkomen?
Adviezen rondom letselschade!

ebook cover letselschade voorkomen

Dit ebook is geschreven met als doel letsel en letselschade te helpen voorkomen, opgetekend door mij persoonlijk vanuit mijn jarenlange beroepsmatige ervaring met letselschadeslachtoffers maar ook vanuit mijn diverse persoonlijke ervaringen.

Dit preventief bedoelde e-book wilde ik schrijven omdat mij is gebleken, onder andere uit de vele honderden dossiers die ik heb behandeld, dat er ook veel letsel voorkomen had kunnen worden.

Voor een deel betreft dit zogenaamde “open deuren” maar gezien het soms zeer ingrijpend effect op de rest van het leven van een letselschadeslachtoffer kan het mijns inziens niet vaak genoeg duidelijk worden gemaakt dat veel letsel valt te voorkomen.

Dit e-book pretendeert niet volledig te zijn maar is gebaseerd op praktijkvoorbeelden, zoals deze bij mij de revue zijn gepasseerd gedurende de afgelopen 20 jaar en ook op persoonlijke ervaringen.

U kunt het ebook hier downloaden.


Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn