Back to Back Issues Page
Ezine Blom Letselschade, Issue #011
December 09, 2013
Dag,

Welkom bij deze elfde nieuwsbrief van Marco Blom – arts/medisch adviseur, specialist in letselschade.

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, klik dan hier.

Jaargang 3, nr. 3
9 december 2013

Abonneren op deze nieuwsbrief? Klik hier.


In dit nummer:

1) Terugblik 2013
2) Veel letselschadezaken
3) Second opinion
4) Vooruitblik 2014
5) Ontwikkelingen
5) Stelling van de maand december
6) Gratis manifest nu te downloaden


Terugblik 2013

Het afgelopen jaar is een zeer productief jaar geweest. De website is verder uitgebreid. Er is inmiddels ook een rubriek “casuïstiek”. Deze rubriek zal steeds worden aangevuld met relevante en bijzondere casuïstiek.

Voorts heb ik drie e-boeken geschreven. Eén voor het militaire letselschadeslachtoffer, één voor de politieambtenaar met letselschade en als laatste een e-book ter preventie van letselschade.

Militaire letselschade en letselschade bij ambtenaren, zoals bij politieambtenaren, betreft zeer specialistische materie omdat er diverse regels en voorwaarden van toepassing zijn die niet in de “gewone” letselschade van toepassing zijn. Gezien mijn zeer lange ervaring met en grote betrokkenheid bij het militaire letselschadeslachtoffer was het schrijven van een e-book voor het militaire letselschadeslachtoffer een reeds lang gekoesterde wens die in vervulling is gegaan.

Ik had meteen de smaak te pakken en ik heb daarna ook een e-book voor de politieambtenaar met letselschade geschreven. Daarna kwam ik op het idee om een e-book te schrijven ter preventie van letselschade. Dat kan wellicht vragen oproepen en vreemd overkomen omdat ik mijn brood verdien vanwege het feit dat er letselschadeslachtoffers zijn. Dit is mij door een enkeling in de letselschadewereld ook min of meer verweten.

In mijn praktijk ben ik echter zoveel, m.i. nodeloos, letsel, tegengekomen, met name bij kinderen en jong volwassenen dat ik mede vanuit mijn verantwoordelijkheid als vader van jonge kinderen dit e-book wilde schrijven. Voor een deel zijn het zogenaamde “open deuren” maar meestal is men zich onvoldoende bewust van de dreigende gevaren in onze samenleving. Verder is het wat mij betreft zo dat er altijd letsel opgelopen zal blijven worden en wat dat betreft blijft er genoeg te doen om een goed belegde boterham te verdienen.

Ik ben ongeveer 2½ jaar geleden volledig zelfstandig geworden. Daarvoor had ik naast mijn eigen bedrijf een functie in loondienst bij Buro Sociaal Medisch Onderzoek te Utrecht waar ik gedurende 20 jaar militaire letselschadeslachtoffers heb beoordeeld in het kader van een MIP (Militair Invaliditeits Pensioen) en in het kader van voor deze doelgroep te verstrekken voorzieningen.

Het Buro Sociaal Medisch Onderzoek is een onderdeel van de afdeling BRD (Bijzondere Regelingen Defensie) van het ABP. In de periode na mijn vertrek bij het Buro Sociaal Medisch Onderzoek kon en kan ik mij nog steeds inzetten voor het militaire letselschadeslachtoffer. Ik werk inmiddels samen met een advocaat die gespecialiseerd is in zowel het militaire letselschadeslachtoffer als in de politieambtenaar met letselschade.

Verder ben ik gevraagd als medisch adviseur van een van de militaire vakbonden, de ACOM, en ook in die hoedanigheid kan ik mij inzetten voor het militaire letselschadeslachtoffer. In mijn huidige hoedanigheid van medisch adviseur kom ik daardoor oud-collega’s tegen in procedures waarbij zoals ook in de “gewone” letselschade (dus de civiele, niet-militaire letselschade) op basis van argumenten standpunten worden ingenomen en worden verdedigd. Persoonlijke aspecten spelen daarbij geen enkele rol.


Veel letselschadezaken

Het afgelopen jaar is ook qua behandeling van letselschadezaken een druk jaar geweest. Er hebben zich weer een aantal nieuwe opdrachtgevers gemeld die graag van mijn diensten gebruik willen maken. Een aantal opdrachtgevers, die ik al had, zijn verder gegroeid waardoor er ook meer van mij wordt gevraagd. Er is gelukkig ook nog tijd voor ontspanning en voor mijn gezin. Voor en na een vakantie is het altijd extra druk maar dat hoort er nou eenmaal bij en dat is slechts van tijdelijke aard.

Het verwijzen van letselschadeslachtoffers, die zich via mijn website www.letselschade-expert.com hebben gemeld, naar geschikte opdrachtgevers verloopt ook boven verwachting.


Second opinion

Het afgelopen jaar werd ik ook regelmatig gevraagd om als medisch adviseur een second opinion te geven. Dan blijkt vaak dat een goede medisch adviseur aan de zijde van het letselschadeslachtoffer van groot belang is. Ook is mij gebleken dat de vergoeding van letselschade in Nederland vergeleken met sommige ons omringende landen op een hoog niveau staat.

Dit neemt niet weg dat een medisch adviseur aan de kant van het slachtoffer m.i. een must is. In de praktijk blijkt dat de medisch adviseurs verbonden aan verzekeraars en de medisch adviseurs die worden ingeschakeld door belangenbehartigers van letselschadeslachtoffers op diverse punten van elkaar verschillen. Dat is ook logisch gezien de verschillende belangen die gediend worden. Met argumenten moeten de beide medisch adviseurs elkaar overtuigen en als dat op punten niet goed lukt dan wordt er een onafhankelijk specialist overeengekomen die de betwiste punten dan kan beoordelen.


Vooruitblik 2014

Het volgende jaar zal de website weer verder worden uitgebreid. Hierbij wordt gedacht aan verdieping van enkele reeds behandelde onderwerpen, aan meer casuïstiek en ook aan nieuwe onderwerpen. Bij de keuze van onderwerpen worden behoeften en reacties van letselschadeslachtoffers en bezoekers van de website meegenomen.


Ontwikkelingen

Voor wat betreft de ontwikkelingen in letselschadeland nog het volgende. Er is nog steeds geen nieuwe overkoepelende vakbond ter vervanging van de FNV. Men is er blijkbaar nog druk mee bezig en er moeten nog de nodige hobbels worden genomen.

De IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) heeft op punten inmiddels het roer omgegooid. De ontwikkelingen volg ik belangstellend. Uit het veld verneem ik van een aantal letselschadeadvocaten dat de belangrijkste verzekeraars van ziekenhuizen (MediRisk en CentraMed) op punten verbeteringen hebben doorgevoerd. In mijn eigen praktijk merk ik echter nog in diverse zaken dat er nog veel verbeterd kan en moet worden.

Diverse sociale zekerheden worden nog verder afgebouwd door de huidige regering. Dit betekent dat daar bij de schaderegeling van letselschadeslachtoffers rekening mee moet worden gehouden. Het wordt makkelijker om mensen te ontslaan maar ook om mensen aan te nemen. In de praktijk zal moeten blijken of mensen die ontslagen zijn ook daadwerkelijk makkelijker zullen worden aangenomen. Ook moet worden afgewacht of werkgevers bereid zullen zijn om lichamelijk en /of geestelijk beperkte werknemers in grote getale aan te nemen. Nu wordt al duidelijk dat de gemeentes onvoldoende middelen hebben om dit in goede banen te leiden, c.q. om de werkgevers op dit vlak te ondersteunen en te begeleiden.

Verder is recent duidelijk geworden dat er per jaar 3000 werknemers, met name in de bouw, gehoorschade oplopen. Vaak is de gehoorbescherming niet afdoende omdat werknemers in de bouw ook moeten kunnen reageren als er gevaar dreigt. Dergelijke gehoorschade op basis van teveel lawaai is helaas blijvend van aard en kan gepaard gaan met ernstige sociale beperkingen tot sociale isolatie aan toe.

Nu het jaar 2013 weer bijna ten einde is wens ik u een gezond en letselschadevrij 2014 toe.


Stelling van de maand december

Op de website is een nieuwe rubriek opgenomen: de “stelling van de maand”. Elke maand publiceren we op de website een "stelling van de maand".

U kunt aangeven of u het eens of oneens bent met de gepubliceerde stelling. Ook heeft u de keuzemogelijkheid "geen mening". Tevens kunt u uw keuze beargumenteren.

De informatie die op deze manier via de stelling wordt verzameld, wordt gebruikt als input voor de informatievoorziening via de website. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn om over nieuwe onderwerpen of thema's te publiceren of er in de nieuwsbrief aandacht aan te besteden.

Uw mening is dus van belang.

Doe daarom mee met de stelling van deze maand en geef uw mening!

Het is niet wenselijk dat één medisch adviseur zowel het belang kan dienen van én de verzekeraar én het slachtoffer.


Gratis manifest nu te downloaden

Via de website is een gratis manifest te downloaden met belangrijke tips en adviezen voor het letselschadeslachtoffer. Met dit manifest kunt u weloverwogen beslissen hoe u zich wilt laten bijstaan als letselschadeslachtoffer of hoe u een letselschadeslachtoffer in uw omgeving kunt laten bijstaan.

U mag het manifest verder verspreiden. Doe een ander een plezier en verwijs door naar het manifest op de website.


Met vriendelijke groet,

Marco Blom


© 2013 Letselschade-expert.com
Vindt u de artikelen in deze nieuwsbrief zinvol en wilt u ze gebruiken? Dat mag met bronvermelding, met verwijzing naar de website: www.letselschade-expert.com.

Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen, of suggesties voor deze nieuwsbrief of de website?

Ik hoor het graag!!

Welke informatie vindt u nuttig? Waar wilt u meer over weten? Vertel het me via het contactformulier op de website.

Als u deze nieuwsbrief informatief vindt, doe dan een collega of relatie en mij een plezier en stuur hem door.

Als u deze nieuwsbrief van een collega of relatie doorgestuurd hebt gekregen en als u de nieuwsbrief ook wilt ontvangen dan kunt u zich hier inschrijven.

Met vriendelijke groet,

Marco Blom
www.letselschade-expert.com


Back to Back Issues Page