Back to Back Issues Page
Ezine Blom Letselschade, Issue #007
September 27, 2012
Dag,

Welkom bij deze zevende nieuwsbrief van Marco Blom – arts/medisch adviseur, specialist in letselschade.

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, klik dan hier.

Jaargang 2, nr. 4
27 september 2012

Abonneren op deze nieuwsbrief? Klik hier.


In dit nummer:

1) Dienstverlening belangenbehartigers
2) Medische paragraaf Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)
3) Stelling van de maand
4) Gratis manifest nu te downloaden


Dienstverlening belangenbehartigers

Onlangs werd mij een opdracht toegezonden door een mij onbekende belangenbehartiger die de tekst op mijn website op een voor haar cliënt nogal gunstige wijze had geïnterpreteerd. Deze opdrachtgever ging er namelijk van uit dat zij namens cliënte de casus kosteloos aan mij kon voorleggen. Met name wilde deze opdrachtgever van mij weten of ik op het medisch vlak nog mogelijkheden zag waardoor dit zou kunnen resulteren in een hogere schadevergoeding voor haar cliënte. Pas als ik zou hebben aangegeven mogelijkheden te zien mocht ik aangeven wat mijn kosten zouden bedragen. Dit impliceert dat als ik na bestudering van deze casus zou hebben aangegeven dat er door mij geen mogelijkheden meer zouden worden gezien dat ik geen kosten in rekening zou kunnen brengen. Daarvoor moest ik wel het hele mij toegezonden dossier bestuderen.

Ik heb deze opdrachtgever aangegeven dat haar interpretatie niet juist is. Slachtoffers zelf kunnen hun casus aan mij voorleggen opdat zij door mij verwezen kunnen worden naar een goede belangenbehartiger. Niet iedere belangenbehartiger is namelijk geschikt voor iedere vorm van letselschade. Ik heb vanwege mijn inmiddels jarenlange ervaring in de letselschade uitstekende relaties met diverse belangenbehartigers met verschillende specialiteiten in de letselschade. Ik noem bijvoorbeeld belangenbehartigers die gespecialiseerd zijn in letselschade opgelopen in het buitenland, in medische missers en/of in beroepsziekten.

Ik ben als professional werkzaam en als ik door opdrachtgevers wordt ingeschakeld dan word ik uiteraard gewoon betaald voor mijn gespecialiseerde diensten. Ik heb bovengenoemde belangenbehartiger overigens aangeboden dat zij mij wel een reguliere opdracht kan verstrekken namens cliënte. Dit geldt natuurlijk in het algemeen voor mij nog onbekende belangenbehartigers die mij willen inschakelen in het kader van een second opinion. Om misverstanden te voorkomen is het natuurlijk aan te raden om eerst contact met mij op te nemen voordat er daadwerkelijk wordt overgegaan tot het verzenden van het medisch dossier met een aan mij gerichte vraagstelling. Meestal gaat het gelukkig ook op deze wijze. Ook op mijn website heb ik verdere informatie gegeven.


Medische paragraaf Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

Op verzoek van de Letselschade Raad is gewerkt aan een Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Het doel van de GBL is om de afwikkeling van letselschadezaken te verbeteren waarbij het slachtoffer centraal dient te staan. Onderdeel van de GBL is een medische paragraaf. Hierin moeten concrete oplossingen geformuleerd worden voor het medisch beoordelingstraject waarin alle partijen zich konden vinden. Dus zowel de zijde van het slachtoffer als de zijde van de verzekeraar moeten zich kunnen vinden in de geformuleerde oplossingen. Omdat het in de oorspronkelijke versie van de GBL niet gelukt was heeft men een werkgroep in het leven geroepen om de gewenste medische paragraaf alsnog te verwezenlijken.

Van belang is dat nu in de medische paragraaf is vastgelegd dat de verzekeraar (lees diens medisch adviseur) terughoudend moet zijn bij het vragen van gegevens over gezondheid en persoonlijke situatie van het slachtoffer. Voorts is de verzekeraar voorzichtig en respectvol bij de interpretatie van de wel beschikbare gegevens. En verder is vastgelegd dat in geval een medisch traject wordt ingegaan dat beide partijen de belasting voor het slachtoffer beperken. Er dient gestreefd te worden naar tempo, objectiviteit en dialoog.

Het een en ander houdt verder in:

  • Er wordt niet meer onderzoek gedaan dan strikt noodzakelijk is.
  • Er wordt niet meer discussie gevoerd dan strikt noodzakelijk is.
  • Informatie wordt alleen verstrekt aan diegenen die dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.
  • Partijen moeten inzichtelijk en controleerbaar maken wie wat doet en welke informatie wordt verzameld en waarom.
  • De medisch adviseurs van beide partijen dienen de zaak vanuit alle perspectieven te bekijken en niet alleen vanuit het perspectief van hun opdrachtgever.

Voor het uitvoerbaar maken van bovenstaande punten is een aantal werkdocumenten ontwikkeld. Bijvoorbeeld een document waaruit blijkt welke medische gegevens zich in het dossier bevinden.

De demissionaire Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven, heeft op 7 september 2012 positief gereageerd op de introductie van de medische paragraaf. Hij acht de medische paragraaf van groot belang voor de positie van het slachtoffer in letselschadezaken. Enerzijds is het slachtoffer met hetgeen is vastgelegd in de medische paragraaf gebaat bij een snel, soepel en voor het slachtoffer zo min mogelijk belastend verloop van het medisch beoordelingstraject. Anderzijds dienen slachtoffers van letselschade te kunnen vertrouwen op goede ondersteuning bij de afhandeling van het schadeproces. De kans wordt groter geacht door de demissionaire Staatsecretaris Teeven dat de gang naar de rechter minder vaak noodzakelijk zal blijken.

De praktijk zal moeten uitwijzen of het slachtoffer inderdaad centraal wordt gesteld.


Stelling van de maand

Op de website is een nieuwe rubriek opgenomen: de “stelling van de maand”. Elke maand publiceren we op de website een "stelling van de maand". U kunt aangeven of u het eens of oneens bent met de gepubliceerde stelling. Ook heeft u de keuzemogelijkheid "geen mening". Tevens kunt u uw keuze beargumenteren.

De informatie die op deze manier via de stelling wordt verzameld, wordt gebruikt als input voor de informatievoorziening via de website. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn om over nieuwe onderwerpen of thema's te publiceren of er in de nieuwsbrief aandacht aan te besteden.

Uw mening is dus van belang.

Doe daarom mee met de stelling van deze maand en geef uw mening!

Het te snel afwikkelen van een letselschadezaak kan tot gevolg hebben dat niet alle schadeposten worden vergoed.


Gratis manifest nu te downloaden

Via de website is een gratis manifest te downloaden met belangrijke tips en adviezen voor het letselschadeslachtoffer. Met dit manifest kunt u weloverwogen beslissen hoe u zich wilt laten bijstaan als letselschadeslachtoffer of hoe u een letselschadeslachtoffer in uw omgeving kunt laten bijstaan.

U mag het manifest verder verspreiden. Doe een ander een plezier en verwijs door naar het manifest op de website.


© 2012 Letselschade-expert.com
Vindt u de artikelen in deze nieuwsbrief zinvol en wilt u ze gebruiken? Dat mag met bronvermelding, met verwijzing naar de website: www.letselschade-expert.com.

Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen, of suggesties voor deze nieuwsbrief of de website?

Ik hoor het graag!!

Welke informatie vindt u nuttig? Waar wilt u meer over weten? Vertel het me via het contactformulier op de website.

Als u deze nieuwsbrief informatief vindt, doe dan een collega of relatie en mij een plezier en stuur hem door.

Als u deze nieuwsbrief van een collega of relatie doorgestuurd hebt gekregen en als u de nieuwsbrief ook wilt ontvangen dan kunt u zich hier inschrijven.

Met vriendelijke groet,

Marco Blom
www.letselschade-expert.com


Back to Back Issues Page