Belangenbehartiger

Is het verstandig om in geval van letselschade mijn belangen te laten behartigen?

Comments for Belangenbehartiger

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Rating
starstarstarstarstar
Hoe lang duurt een letselschadeprocedure?
by: Anonymous

Een letselschadeprocedure duurt veelal langer dan men denkt.

Het is mogelijk dat er veel tijd gaat zitten in het laten erkennen van aansprakelijkheid. Er moet verder ook eerst sprake zijn van een medische eindtoestand. Dat wil zeggen dat de medische gevolgen van het ongeval op korte termijn niet significant meer zullen wijzigen. Meestal betekent dit dat er dan ook geen behandelmogelijkheden meer zijn.

Wanneer een medische eindtoestand wordt bereikt hangt af van het letsel dat men heeft opgelopen. In geval van bijvoorbeeld een post whiplash syndroom wordt meestal pas 2 jaar na het ongeval een medische eindtoestand verwacht. Maar bij psychisch letsel kan dit veel langer duren.

Van belang is verder of de afhandeling moet worden aangehouden, omdat toekomstige medische schade tot de mogelijkheden behoort maar niet goed kan worden overzien. Dan kan de schade meestal niet meteen worden afgewikkeld en wordt de mogelijkheid van afwikkeling van toekomstige schade opengehouden.

Uiteraard hangt de afwikkeling ook af van de snelheid van werken, zeker in geval van een bereikte medische eindtoestand.

Bij de afwikkeling is het uiteraard ook van belang dat alle schadeposten in kaart worden gebracht en dat daar tussen partijen overeenstemming over wordt bereikt.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Letselschade informatie: veelgestelde vragen.

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn