Bestaat er ook psychische letselschade?

Bestaat er naast lichamelijk letsel ook psychisch letsel en komt dit ook in aanmerking voor vergoeding?

Comments for Bestaat er ook psychische letselschade?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Rating
starstarstarstarstar
Bestaat er ook psychische letselschade?
by: Anonymous

Naast lichamelijke schade kan iemand ten gevolge van een ongeval of ten gevolge van een medische fout ook psychische schade oplopen. Er kan dus ook sprake zijn van psychische letselschade.

Een traumatische gebeurtenis kan bijvoorbeeld een post traumatische stress stoornis (PTSS) tot gevolg hebben. Ook kan er bijvoorbeeld een depressieve stoornis ontstaan. Dergelijke aandoeningen kunnen een enorme impact hebben op het functioneren op alle terreinen (bijvoorbeeld werk, gezin, hobby en sport).

In mijn gratis manifest te downloaden via mijn website wordt u uitgebreid geïnformeerd over deze materie.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Letselschade informatie: veelgestelde vragen.

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn