Casus 1 (deel 2)

Inmiddels is het ongeval twee jaar geleden gebeurd en zijn de behandelingen afgerond. De belangenbehartiger van het slachtoffer en diens medisch adviseur komen met de verzekeraar van de aansprakelijk gestelde partij en diens medisch adviseur, na enige discussie, overeen dat er een onafhankelijke neurologische expertise moet plaatsvinden.

Neurologische expertise

De medisch adviseur van de verzekeraar gaf aan dat de klachten aanvankelijk verklaard konden worden door het ongeval, maar dat de blijvende klachten en beperkingen niet meer verklaard konden worden door het ongeval. De medisch adviseur van het slachtoffer dacht daar anders over en zag wel een relatie tussen de klachten die na het ongeval waren ontstaan en die zelfs waren uitgebreid en waren blijven bestaan ondanks een multidisciplinaire behandeling in verband met het ontstane post whiplash syndroom. Voor het ongeval was het slachtoffer gezond, had hij geen klachten en geen beperkingen en in ieder geval ook niet de klachten en beperkingen die na het ongeval zijn ontstaan en zijn blijven bestaan. 

In geval van een meningsverschil tussen beide medisch adviseurs (de medisch adviseur die wordt ingeschakeld door de belangenbehartiger van het slachtoffer en de medisch adviseur die wordt ingeschakeld door de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij) over het hoe en het waarom van de klachten en beperkingen (met moeilijke woorden “de medische causaliteit”) is het een goed gebruik om een onafhankelijke specialist in te schakelen die het een en ander vanuit een onafhankelijke positie nader moet beoordelen.

De beide medisch adviseurs komen uiteindelijk een neuroloog overeen die de expertise zal verrichten en ook wordt onderling overeenstemming bereikt over de vraagstelling die aan de onafhankelijk neuroloog zal worden voorgelegd. Inmiddels is dat tegenwoordig de zogenaamde IWMD vraagstelling. De IWMD vraagstelling is inmiddels in de letselschadewereld algemeen geaccepteerd.

IWMD vraagstelling

Door deze vraagstelling te laten beantwoorden wordt door de onafhankelijke expert in kaart gebracht hoe de medische toestand was voor het ongeval en hoe die is na het ongeval. Het verschil in het nadeel van cliënt komt dan voor rekening van de verzekeringsmaatschappij. Dit laatste wordt met name door de juristen, c.q. de schaderegelaars onderling geregeld omdat er bij de afwikkeling ook diverse juridische aspecten aan de orde komen. 

Na een neurologische expertise vindt er regelmatig nog enige discussie plaats tussen de beide medisch adviseurs. Dit kan betekenen dat er nog wat aanvullende vragen gesteld kunnen worden aan de neuroloog. Als deze beantwoord zijn dan is een afwikkeling van de schade mogelijk als de neuroloog op neurologisch terrein een verklaring heeft voor de klachten en beperkingen. Het komt regelmatig voor dat de neuroloog aangeeft dat op neurologisch terrein in geval van klachten en beperkingen die lijken te passen bij een post whiplash syndroom, geen diagnose gesteld kan worden en dat men wel aangeeft dat er sprake is van een chronisch pijnsyndroom waarbij diverse psychische factoren een rol spelen. 

In dat geval zal er na de neurologische expertise vaak nog een psychiatrische expertise moeten volgen. Dan komen de beide medisch adviseurs, vaak weer na de nodige discussie, een onafhankelijk psychiater overeen die ook weer de IWMD vraagstelling dient te beantwoorden. Als er nu wel een verklaring wordt gevonden voor de klachten en beperkingen op psychiatrisch gebied en als deze gerelateerd worden aan het ons betreffende ongeval dan kan de schade geregeld worden.

Duurbeperking

Het is in bepaalde gevallen nog nodig om na een neurologische en/of psychiatrische expertise een onafhankelijk verzekeringsarts in te schakelen, omdat de neuroloog en ook de psychiater op een globale wijze beperkingen kunnen duiden en niet zoals een verzekeringsarts die dat op grond van zijn deskundigheid kan doen. Met name gaat het dan om de duurbeperking. Dat is in deze zaak ook aan de orde. De bedrijfsarts vindt inmiddels dat cliënt slechts halve dagen kan werken. Het is goed mogelijk dat het UWV, waar cliënt mee te maken kan krijgen in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, volledig of gedeeltelijk, hetzelfde vindt. 

Een duurbeperking kan slechts door een verzekeringsarts worden toegekend. Vakspecialisten, zoals neurologen en/of psychiaters, kunnen dit niet. Ze zijn daar niet voor opgeleid. Het wordt hen zelfs verboden door hun respectievelijke beroepsvereniging. Duurbeperking houdt in dat iemand slechts een beperkte duur in staat kan worden geacht tot het verrichten van loonvormende arbeid. Bijvoorbeeld dat iemand maximaal halve dagen kan worden belast met het verrichten van werk. 

Als alle beperkingen zijn geduid en als daar tussen partijen overeenstemming over is bereikt dan kan de schade worden geregeld door de beide schaderegelaars. Regelmatig moeten de schaderegelaars nog worden geholpen door een arbeidsdeskundige die bepaalde schadeposten beter in kaart kan brengen.

Wenst u een soortgelijke casus aan mij ter beoordeling voor te leggen, dan kunt u contact met mij opnemen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Casus 1 (deel 2) naar deel 1

Van Casus 1 (deel 2) naar pagina casuïstiek

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn