Duur letselschadeprocedure

Hoe lang duurt het voordat een letselschadeprocedure kan worden afgerond?

Comments for Duur letselschadeprocedure

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Rating
starstarstarstarstar
Hoe lang duurt een letselschadeprocedure?
by: M. Blom, arts/medisch adviseur

Vaak wordt als kritiek gehoord dat een letselschadeprocedure (te) lang duurt.

Bij letselschades waarbij geen sprake is van blijvend letsel speelt dit probleem niet. Als er wel sprake is van blijvend letsel moet er eerst sprake zijn van een zogenaamde medische eindtoestand of van een medisch stabiele toestand.

Dat betekent dat er eerst optimaal moet worden behandeld om er voor te zorgen dat de blijvende schade zo gering mogelijk zal zijn.

Is de behandeling nog niet afgerond dan kan uw letselschade nog niet worden afgewikkeld, omdat nog niet duidelijk is wat uw blijvende beperkingen zullen zijn en welk invaliditeitspercentage kan worden vastgesteld.

Een voorbeeld kan het een en ander verduidelijken.

Iemand met een post whiplash syndroom die multidisciplinair moet worden behandeld in een revalidatiecentrum, kan meestal pas 2 jaar na het ongeval in een medisch stabiele situatie verkeren.

Pas dan kan in geval van blijvende klachten en/of beperkingen worden beoordeeld welk invaliditeitspercentage kan worden vastgesteld en welke blijvende beperkingen kunnen worden geduid.

Een dergelijke procedure kost dan gauw wat meer dan 2 jaar. Als beoordeeld moet worden in hoeverre er sprake is van een medische fout duurt de procedure vaak nog (veel) langer. Dat komt omdat een dergelijke beoordeling veel ingewikkelder is.

De aansprakelijkheid moet beoordeeld worden. Als iemand letsel oploopt door een complicatie (dus niet door een medische fout) dan kan de behandelend arts of het ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld.

Is er wel sprake van aansprakelijkheid of moet dat nader worden beoordeeld dan worden er een vraagstelling en een deskundige overeengekomen. Ook dat neemt veel tijd in beslag. Dergelijke procedures duren vaak meerdere jaren.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Letselschade informatie: veelgestelde vragen.

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn