Kunnen politieambtenaren die letsel hebben opgelopen een vergoeding claimen?

Bestaat de mogelijkheid voor politieambtenaren om een vergoeding te claimen in geval van opgelopen letselschade door de uitoefening van politietaken?

Comments for Kunnen politieambtenaren die letsel hebben opgelopen een vergoeding claimen?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Rating
starstarstarstarstar
Politieambtenaren met letsel en letselschade
by: Anonymous

Politieambtenaren lopen vergeleken met andere beroepen een groter risico op het oplopen van letsel.

Wettelijk is er veel geregeld voor politieambtenaren die letsel hebben opgelopen en dus letselschadeslachtoffer zijn geworden. Het gaat om zeer gespecialiseerde materie. Ik heb een ebook geschreven waarin deze materie uitgebreid aan de orde komt. Dit ebook kunt u bestellen op mijn website.

Verder heeft u een in deze materie gespecialiseerde letselschade advocaat nodig als u uw schade als politieambtenaar wenst te verhalen. Ik kan u verwijzen naar een ter zake zeer deskundige letselschade advocaat.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Letselschade informatie: veelgestelde vragen.

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn