Letsel vanwege slecht onderhoud

Stel dat er sprake is van letselschade door slecht onderhoud kom ik dan in aanmerking voor een schadevergoeding?

Comments for Letsel vanwege slecht onderhoud

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Rating
starstarstarstarstar
Vergoeding letselschade in geval van slecht onderhoud
by: M. Blom, arts/medisch adviseur

Dit is in feite een juridische vraag die door uw belangenbehartiger zal worden beantwoord.

Gezien mijn inmiddels langdurige (>20 jaar) ervaring weet ik dat het in vele gevallen mogelijk is gebleken om in geval van letselschade vanwege slecht onderhoud (bijvoorbeeld een slecht onderhouden wegdek of een slecht onderhouden trap) degene aansprakelijk te stellen die verantwoordelijk was voor het onderhoud (bijvoorbeeld de gemeente, de provincie of een andere beheerder, c.q. eigenaar) en op die manier uw schade vergoed te krijgen.

Uw belangenbehartiger zal u daar gedetailleeerd over informeren.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Letselschade informatie: veelgestelde vragen.

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn