Letselschade met als gevolg cognitieve hersenstoornis en eventueel zelfs hersenbeschadiging

Ik heb vorig jaar april een auto-ongeluk gehad waarbij ik van achter werd aangereden.

Ik heb daarna last gehad van verschillende lichamelijke klachten en ben toen door de neuroloog verwezen naar een revalidatiecentrum waar men toen constateerde dat ik last heb van een cognitieve hersenstoornis, maar dat de oorzaak waarschijnlijk ligt in een hersenbeschadiging.

Hierdoor ben ik terugverwezen naar de neuroloog door de revalidatiearts voor verder onderzoek.

Mijn probleem is nu dat mijn advocaat mij opbelde om mij de mededeling te doen, nadat hij een gesprek had met de letselschade-expert van de tegenpartij vandaag, dat de tegenpartij een aanbod doet van €40.000,- om de zaak af te sluiten, omdat de expert zegt dat al deze klachten nooit het gevolg kunnen zijn van die aanrijding, alsof hij zelf bij de onderzoeken aanwezig is geweest.

Mijn advocaat raadde mij toen aan om het geld aan te nemen terwijl het onderzoek van de neuroloog nog niet eens heeft plaatsgevonden en terwijl in het verslag van de revalidatie-arts genoeg gronden zijn om deze kwestie aanhangig te maken, want wat is €40.000,- als je voor de rest van je leven je werk niet meer kan uitvoeren.

Wat kan ik hieraan doen want ik voel me door mijn advocaat niet serieus genomen, want hij laat de tegenpartij toe te doen en laten wat ze willen zonder rekening te houden met mijn toekomst?

Ik krijg zelf het idee dat ze het op een akkoordje proberen te gooien, omdat mijn advocaat zich laatst versprak en tegen mij zei dat hij de schadebehandelaar van de tegenpartij heel goed kent. HELP ik weet mij geen raad meer. Deze brief is trouwens door mijn echtgenoot geschreven.

Comments for Letselschade met als gevolg cognitieve hersenstoornis en eventueel zelfs hersenbeschadiging

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Rating
starstarstarstarstar
Letselschade met als gevolg cognitieve hersenstoornis en eventueel zelfs hersenbeschadiging
by: Marco Blom

Geachte heer,

dank voor uw vraag op mijn forum.

Uit uw verhaal maak ik op dat men nog aanvullend onderzoek moet doen en dat u verder nog niet bent uitbehandeld.

Het ongeval waardoor u letsel heeft opgelopen is vorig jaar geweest. De wederpartij heeft al een aanbod gedaan om het e.e.a. met u definitief te regelen en u geeft aan dat uw advocaat u geadviseerd heeft dat te doen.

Ik vraag mij af of dit wel een letselschadeadvocaat is. Maar meer van belang is dat niemand nog kan overzien wat er precies met u aan de hand is, laat staan dat men alle schadeposten al zou kunnen benoemen.

Ik adviseer u derhalve dringend om niet met een definitieve regeling akkoord te gaan in dit stadium.

Als u het op prijs stelt kan ik u verwijzen naar een deskundige letselschadeadvocaat, die rustig afwacht tot duidelijk is wat er met u aan de hand is en welke schade u lijdt.

Ik wens u in ieder geval sterkte,

Marco Blom, arts/medisch adviseur

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Letselschade informatie: veelgestelde vragen.

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn