Medische fout?

Wat kan ik doen bij het vermoeden van een medische fout?

Comments for Medische fout?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Rating
starstarstarstarstar
Wat kan ik doen bij het vermoeden van een medische fout?
by: Anonymous

In de eerste plaats is het verstandig om uw vermoeden te bespreken met de behandelend arts. Het is verder meestal mogelijk om het e.e.a. aanhangig te maken bij de klachtencommissie van een ziekenhuis. Verder kunt u de tuchtrechter inschakelen.

Maar als het gaat om een mogelijke schadevergoeding dan heeft u een zeer deskundige belangenbehartiger nodig. Niet iedere belangenbehartiger is gespecialiseerd in medische aansprakelijkheid.

Ik vind dat u het beste geholpen kunt worden in geval van medische aansprakelijkheid door een gespecialiseerde letselschade advocaat. Ik kan u overigens verwijzen naar ter zake zeer deskundige belangenbehartigers.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Letselschade informatie: veelgestelde vragen.

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn