Preventie van letsel en van letselschade?

Kan er wat gedaan worden aan de preventie van letsel en dus ook aan letselschade?

Comments for Preventie van letsel en van letselschade?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Rating
starstarstarstarstar
Preventie van letsel en letselschade
by: Anonymous

Ik heb een ebook geschreven waarin de preventie van letsel en letselschade uitgebreid aan bod komt.

Men heeft mij wel eens verweten dat het vreemd is dat dit uit mijn koker komt omdat ik nou eenmaal mijn brood verdien met letsel en letselschade. Dat is op het eerste gezicht juist, maar er gebeurt in mijn optiek (op basis van mijn zeker 20 jaar ervaring in de letselschade) veel wat voorkomen had kunnen worden.

Als je zelf kinderen hebt dan raakt letsel bij kinderen je, zeker als het te voorkomen was. Verder valt zeker niet al het letsel te voorkomen en blijft er voor mij genoeg te doen.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Letselschade informatie: veelgestelde vragen.

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn