Taken medisch adviseur

Kunt u aangeven wat een medisch adviseur die optreedt voor het slachtoffer allemaal doet?

Comments for Taken medisch adviseur

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Rating
starstarstarstarstar
Taken medisch adviseur van belangenbehartiger
by: M. Blom

Een medisch adviseur brengt advies uit aan een opdrachtgever ((letselschade)advocaat, letselschadejurist, andere belangenbehartiger, of aan iemand met letselschade zelf als het om een second opinion gaat).

De medische gegevens worden bestudeerd, aangegeven wordt dat er nog medische informatie ontbreekt en moet worden opgevraagd. Beoordeeld wordt of er (blijvend) letsel is ontstaan. Beoordeeld wordt ook of een bestaande aandoening is verergerd. Beoordeeld wordt of er sprake is van een medische eindtoestand.

Er wordt zonodig overleg gepleegd met de collega medisch adviseur verbonden aan de wederpartij, meestal een verzekeraar. Er wordt zonodig een onafhankelijk onderzoek overeengekomen door een specialist, bijvoorbeeld een neuroloog, een orthopedisch chirurg of een psychiater.

Als er een onafhankelijk specialist is ingeschakeld dan wordt de verrichte expertise beoordeeld en bediscussieerd met de medisch adviseur van de wederpartij. Zonodig worden aanvullende vragen geformuleerd voor de ingeschakelde specialist.

Er wordt geadviseerd m.b.t. de blijvende invaliditeit en m.b.t. de beperkingen. Er wordt geadviseerd over mogelijke verslechteringen in de toekomst. Zijn toekomstige verslechteringen te verwachten dan moet toekomstige schade ook worden vergoed en kan de schade vaak nog niet volledig worden afgewikkeld.

Of bepaalde voorzieningen noodzakelijk zijn kan worden beoordeeld. Er wordt overleg gepleegd met de opdrachtgever waarbij het van belang is dat een medisch adviseur ook weet hoe een jurist naar een letselschadezaak kijkt. Op andere minder belangrijke taken wordt thans niet ingegaan.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Letselschade informatie: veelgestelde vragen.

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn