Verschillende belangenbehartigers

Welke mogelijkheden zijn er om mijn belangen als letselschadeslachoffer te laten behartigen?

Comments for Verschillende belangenbehartigers

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Rating
starstarstarstarstar
Verschillende belangenbehartigers
by: Blom

Primair van belang is dat u een belangenbehartiger heeft of zoekt. Het is niet verstandig uw belangen zelf te behartigen. U bent al uit uw normale doen als letselschadeslachtoffer en bovendien kunt u niet alle schadeposten overzien. Ik kan u zonodig verwijzen naar een deskundige en betrouwbare belangenbehartiger.

Eerst moet u bepalen of u niet op basis van een lidmaatschap of op basis van een afgesloten verzekering al niet een belangenbehartiger kan worden toegewezen. Te denken valt aan bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering, een vakbond (FNV) en de ANWB. Het is ook mogelijk dat u om bepaalde redenen niet gebruik wenst te maken van deze mogelijkheden. Bijvoorbeeld omdat u gehoord heeft van een andere belangenbehartiger.

Komen bovengenoemde mogelijkheden niet in aanmerking dan kunt u geholpen worden door een letselschadeadvocaat, een gewone advocaat, een letselschadejurist of door een schaderegelaar verbonden aan een letselschadebureau.

In sommige gevallen heeft u gespecialiseerde hulp nodig. In geval van letsel door artsen kunt u zich het beste laten bijstaan door een letselschadeadvocaat. In geval van buitenlandschade kunt u zich het beste wenden tot in buitenlandschade gespecialiseerde belangenbehartigers.

Als u hulp nodig heeft bij het vinden van een goede belangenbehartiger dan kan ik u daarbij zeker van dienst zijn.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Letselschade informatie: veelgestelde vragen.

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn